Create
Learn
Share

ZSV (PRAVO) 7

rename
tatsana's version from 2016-11-21 22:09

Section 1

Question Answer
Pracovní právo upravuje pracovněprávní vztahy, kde jeden ze subjektů tohoto vztahu - zaměstnanec prodává pracovní schopnost subjektu druhému - zaměstnavateli
účastníky pracovněprávních vztahu mohou býtzaměstnanec, zaměstnavatel, odbor, zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
zaměstnaneckoná práci za odměnu pr jiný subjekt
zaměstnancem může být pouze fyzická osoba
podminky pracovní způsobilosti zaměstnance15 let věku, ukončení povinné školní docházky (zde fígl) de fakto nemůžou pracovat
zaměstnavatelten, pro koho je práce konána
zaměstnavatelem může být fyzická osoba, osoba právnická, stát
způsoby založení pracovního poměru3
1.pracovní smlouva
pracovní smlouvadvoustranný právní úkon
formální a obsahové náležitostipísemná forma, v smlově - druh práce, místo výkonu práce, den nástupu do práce
výlučka z pisemní formypráce méne než 1 měsic
2 a 3práci konáných mimo pracovní poměr
2. dohoda o pracovní činnosti
rozdíl od pracovní smlovynemají stejné nároky na dovolenou, napřiklad
dohoda o pracovní činnostipráce bude výkonaná v průměru poloviny stanovené týdenní pracovní doby, tj, 20 hodin tydně
3. dohoda o provedení práce
dohoda o provedení prácerozsah práce max.150 hodin v kalendářním roce
+ netypické způsoby pracovního poměruvolby a jmenování
volby a jmenování vzniká dnem, který byl stanoven k nástupu do funkce
volby a jmenování končídnem vzdátí, odvoláním z funkce, ukončenním terminu
memorize

Section 2

Question Answer
ukončení pracovníhopoměru6
1. dohodousouhlas obou účastníků, důvody - jestli požaduje zaměstnanec
2. výpověd´den doručení výpovědi + 2 měsiců
3. okamžité zrušení pracovního poměruvýjímečná situace
okamžité zrušení pracovního poměru (zaměstnanec)byl odsouzen pro úmyslný trestný čin trest odnětí svobody na dobu delší než jden rok, nebo trest byl spachaný při plnění pracovních úkolů či v přimé souvislosti s ním na dobu nejméne 6 měsíců
okamžité zrušení pracovního poměru (zaměstnavatel)zdravotni stáv nedovolí konat práci a zaměstnavatel nepřevedl v době 15 dnů na jinou vhodnou práci, nevyplatil mzdu v době 15 dnů
okamžité zrušení pracovního poměru skončí doručením písemného projeva o okamžité zrušení pracovního poměru
4. zrušení pracovního poměru ve zkušební lhůtěza 3 dny od písemného oznámení o zrušení pracovního poměru
5. ukončení pracovního poměru sjednaného na dobu určitouv pracovní smlouvě závazná naležitost - pracovní doba, po uplynutí - ukončení
6. smrt zaměstnance7. skončením povolení k pobytu
minimální mzda 9900 korun měsíčně nebo 58,70 koruny za hodinu.
Odměna za práci v Česku nesmí být nižší než státem stanovená minimální mzda
memorize