Create
Learn
Share

ZSV (PRAVO) 6

rename
tatsana's version from 2016-11-21 14:45

Section 1

Question Answer
Občanské právoupravuje společenské vztahy soukromé sféry (majetkový vztahy a otázky ochrany osobnosti)
subjektami OP jsou fyzická osoba a právnická osoba
fizickou osobou se rozumí člověk, lidská entita
právnickou osobouse rozumí sdružení lidí s právní subjektivitou
fizická osobamá právo na právní subjektivitu, způsobilost k právním úkonům a deliktní způsobilost
právo na právní subjektivituzpůsobilost mít práva a povinnosti
způsobilost k právním úkonům způsobilost vstupovat do právních vztahů a vystupovat z nich
způsobilost k právním úkonům začiná v polném rozsahu dosažením věku 18 let (zletilost) nebo uzavřením manželství před 18 lety (soud musí rozhodnout)
deliktní způsobilostzpůsobnost nést následky protivoprávného jednání
deliktní způsobilost začiná od 15 roku věku
Fyzické osobyMají dvojí způsobilost
Mají dvojí způsobilostPrávní způsobilost (způsobilost k právům a povinnostem) a Způsobilost k právním úkonům
Právní způsobilost vznikánarozením, či početím dítěte, může to být i nenarozené dítě, ale musí se narodit živé
Právní způsobilost zanikásmrtí, či prohlášením za mrtvého
způsobilost k právním úkonům zanikás rozhodnutím soudu – (omezena častečně či zcela zbavena)
memorize

Section 2

Question Answer
Právnické osoby jsouSubjekty, které jsou uměle vytvořeny (firmy, společnosti)
Právnické osobyMohou se účastnit právních vztahů, mají práva a povinnosti
Vznik právnické osobyna základě písemné smlouvy či zakládací listiny, právnická osoba je zapsána do evidenční listiny (do obchodního nebo jiného rejstříků)
Zánik právnické osobypo likvidaci firmy, vymazáním z rejstříku
Právnické osoby mohou být ziskové a neziskové
memorize

Section 3

Question Answer
mezi nejdůležitějších smlouvy patříkupní smlouva, smlouva darovací, smlouva o dílo(zhotovit dílo), smlouva o půjčce a o výpůjčce, o přepravě, o ubytování atd.
smlouva je souhlasný projev vůle účastníků o tom, že má vzniknout závazek
aby smlouva byla platná musí obsahovaturčité formálni a obsahové náležitosti
formální náležitostpisemná forma
obsahové náležitostivzník, kontaktní udaje, povinnosti ...
memorize

Section 4

Question Answer
rodinné právoupravuje osobní a s nimi souvisejcí majetkový vztahy mezi členy rodiny
manželství právní vztah mezi mužem a ženou založeny jedním z předepsanych způsobem
způsoby vzniku manželstvípřed orgánem státu či před orgánem církve
pravidelně uzavřit manželství možne s 18 let, soud z důležitých důvodu také muže dovolit s 16 let
manželství nelze uzavřit s osobou zbavenou způsobilostik právním úkonůma a s nezletilým
zákonným předpokladem vzniku manželství je svobodné a úplné souhlasné prohlášení muže a ženy za účasti aspon´dvou svedků
obsahem právního vztahů mezi rodiči a dětmi jsoujejich vzáemná práva a povinosti
vzáemná práva a povinosti jsourodičovská zodpovědnost a vyžovovací povinnost
rodičovská zodpovědnost se skládá zpéče o dítě, zastupování dítěte a správa jeho jmění
rodičovská zodpovědnost přitom zásadně nálezí oběma rodicůmjestli 1 z rodičů existuje - má rodičovskou zodpovědnost v plném rozsahu
soud může zbavit rodičů/rodiči rodičovské zodpovědnostina základě soudního rozhodnutí
vyžovovací povinnost může být rodičům k dětem, dětí k rodičům a mezi ostatními příbuznými
memorize

Section 5

Question Answer
náhradní rodinná péčejestliže dítě nemůže být z nejrůznějších důvodů vychovávváno vlastními rodiči
existuje několik forem náhradní rodinné péče4
1svěření dítěte do péče jiné fyzické osoby
svěření dítěte do péče jiné fyzické osoby rodičům přitom většinou zůstává zachována rodičovská zodpovědnost. Vykonává příbuzné (přednost) či poručník (bez příbuzného vztahů).
primárním úkolemrozhodování o vychově, zastupování a správa majetku dítěte
2 pěstounská péče
pěstounská péčefinančně podpora státem
pěstoun zastupuje děti v běžných záležitostechrodiče o podstatných záležitostech (pokud nebyli omezeny či zbaveni rodičovské zodpovědnosti)
3osvojení= adopce
Osvojitelé mají při výchově dítětev plném rozsahu rodičovskou zodpovědnost
vztahy dítěte k původní rodině na rozdíl od pěstounské péče, zanikají
memorize

Section 6

Question Answer
Dědické právoupravuje vztahy souvisicí z děděním
podmínka dědění smrt zůstavitele, existence majetku a žijící dědicové
dědicěm může býtosoba fyzická, právnická a stát
právní důvody dědění jsou závet´ či zákon
zůstavitelem může být pouze fyzická osobanikoli právnická osoba či stát
memorize

Section 7

Question Answer
v ČR existuje také registrované partnerství od roku 2006
Registrované partnerství mohou uzavřít dvě osoby dvě ženy nebo dva muži), které nejsou v žádné příbuzenské linii a dosáhli věku osmnácti let.
Na rozdíl od uzavření manželství se nelze nechat zastoupit není možný církevní sňatek a také nejsou zapotřebí žádní svědci.
memorize