Create
Learn
Share

Zoologie ptaci popis

rename
drist's version from 2015-05-10 11:35

Section

Question Answer
Znaky dinosaurů skupiny Maniraptora a ptákůKůže je suchá, jediná kožní žláza je kostrční žláza, Volná zadní končetina má mezotarzální kloub, Vylučovacím orgánem je zdokonalená ledvina (metanefros), jež odstraňuje jako hlavní odpadový produkt metabolismu kyselinu močovou, Klíční kosti srůstají ve vidlici (furcula), Zadní končetiny slouží k bipednímu pohybu a nikdy se neredukují, Palec zadní končetiny směřuje dozadu, ostatní prsty dopředu, výjimky jsou druhotné. Kost holenní (tibia) a proximální kosti nártu srůstají v tibiotarsus, Tělo je kryto opeřením s různými typy per z keratinu.
Ptáci – AvesRozsáhlé srůstání kostí na lebce, Přední končetiny přeměněny v křídla (přestavba kostry se zkrácením distální části), Srůst oporných elementů v pletenci zadní končetiny a části páteře, Oko je zdokonaleno (největší ostrosti vidění v celé živočišné říši), Relativně malé plíce se vzdušnými vaky, Srdce je čtyřdílné (komory úplně odděleny). Je vytvořena pravá aorta, levá během zárodečného vývoje mizí, Endotermie, tělesná teplota je regulována vnitřními fyziologickými mechanismy, Vejce mají vápenitou skořápku, ptáci zahřívají a chrání vejce během zárodečného vývoje a pečují o vyvíjející se mláďata.
Řád: Hrabaví – GalliformesStálí, výjimečně tažní, Různé typy prostředí, většinou pozemní způsob života , Potrava: všežravci, semena, hmyz, Krátká křídla, málo prachového peří, přítomen paosten, Silné hrabavé nohy – běhák vpředu kryt 2 řadami širokých rohovitých štítků, vzadu jsou jen drobné, Objemné vole, silný žaludek s gastrolity, dlouhá slepá střeva, Samec bývá větší a pestřejší než samice , Hnízdí většinou na zemi
Čeleď: Tetřevovití – TetraonidaeChladnější oblasti Eurasie a Severní Ameriky, stálí, Severské a horské jehličnaté a smíšené lesy. Potrava: převážně semena, plody, ale i drobné bezobratlé, Výrazný sekundární dimorfismus a polygamie, nápadné projevy toku, Hnízdí jednotlivě na zemi
Čeleď: Bažantovití – PhasianidaePrakticky celý svět, většinou stálí, Potrava: bezobratlí, semena, plody, kořínky, Silné hrabavé nohy jsou středně dlouhé a holé, jedna nebo více ostruh, Obě pohlaví bývají zbarvena stejně nebo zcela rozdílně, Hnízdí jednotlivě na zemi
Řád: Vrubozobí – AnseriformesRůzné typy prostředí, většinou v okolí vod, Potrava: rostliny, různí bezobratlí, krátké silné nohy se 4 prsty, mezi předními 3 plovací blána, Plochý široký zobák s tupým zakončením, vrubovité lamely, Vesměs velké rozdíly v opeření mezi samicí a samcem, Hnízdí jednotlivě většinou na zemi poblíže vody, ale třeba i v dutinách a korunách stromů
Řád: Potáplice – GaviiformesChladné oblasti severní polokoule – vnitrozemské vody, výlučně tažní – zimují na moři, Potrava: převážně ryby, též obojživelníci a bezobratlí, Křídla krátká a špičatá, rychlý přímý let, Krátké plovací nohy posunuté výrazně dozadu, tři přední prsty spojené plovací blánou, zakrnělý palec , Samec větší než samice, Husté opeření (sezónní rozdíly ve zbarvení), Hnízda na zemi těsně u vody
Řád: Potápky – PodicipediformesKosmopolitní – vnitrozemské vody, většinou tažní – zimují částečně na moři, Potrava: ryby a bezobratlí, Běháky ze stran stlačené posunuté hodně dozadu, 4 prsty lemuje kožovitý lem, Samec větší než samice, Hnízda jednotlivě nebo v koloniích, někdy plovoucí
Řád: Veslonozí – PelecaniformesSladkovodní a mořští ptáci celého světa, stálí i tažní, Potrava převážně ryby, Všechny 4 prsty otočeny dopředu a spojeny plovací blánou, Hnízda většinou v koloniích na skalnatých i plochých pobřežích, stromech či v rákosí
Čeleď: Kormoránovití – PhalacrocoracidaeTéměř na celém světě, při mořském pobřeží a okolo sladkovodních mokřadů, severněji hnízdící druhy tažné, jinak většinou potulní a stálí, hejna tvaru klínu nebo linie, Vodní způsob života – dobře plavou s tělem napůl ponořeným a potápějí se, Potrava: ryby, obojživelníci a bezobratlí – lov potápěním, Smáčivé peří – po lovu sušení s roztaženými křídly, Hnízdí koloniálně – velká hnízda z rostlinného materiálu, na stromech a strmých skalách
Řád: Brodiví – CiconiiformesTéměř na celém světě, tažní, potulní i stálí, Vesměs vazba na mokřady, Potrava: masožraví –vodní i suchozemští menší obratlovci a bezobratlí, Široká křídla, dlouhý zobák, brodivé nohy s nízko nasazeným palcem, Hnízdí jednotlivě i v početných koloniích většinou v bažinatém prostředí
Čeleď: Volavkovití – ArdeidaeCelý svět kromě Antarktidy, v chladnějších a mírných oblastech tažní, Slané a sladkovodní mokřady, Potrava: ryby, jiní menší obratlovci a hmyz – lov vyčkáváním nebo za chůze, Měkké peří, prsní pernice – drobivý prach sloužící k udržování peří, Samci jsou větší než samice, V hnízdní době na hlavě na hlavě dlouhá ozdobná pera – využívána při toku, Hnízdí jednotlivě a v koloniích na stromech či zemi
Čeleď: Ibisovití – ThreskiornithidaeMírnější a teplé oblasti celého světa, potulní a tažní, Močály a okraje vod, otevřené prostory typu savany, Potrava: drobní obratlovci, hmyz, měkkýši, korýši, kroužkovci a další bezobratlí z vody i půdy, Přední prsty u kořeně spojeny plovací blánou, krátký ocas, Hnízdí zpravidla v koloniích na stromech, keřích či zemi
Čeleď: Čápovití – CiconiidaeVětšina světa, v chladnějších a mírných oblastech tažní, Většinou v blízkosti vod a otevřené terény, Potrava: ryby a jiní drobní obratlovci, mršiny, hmyz, Dlouhé nohy a krk (v letu natažený), částečně zachovaná plovací blána mezi předními prsty, Hnízdí jednotlivě nebo v koloniích, hnízda z větví na stromech nebo na skalách
Řád: Dravci – Falconiformes Celý svět, ve vyšších nadmořských výškách tažní, Potrava: živí i mrtví obratlovci a bezobratlí, Skvělý zrak, Samice většinou větší než samec, Hnízdí jednotlivě i koloniálně na stromech, skalách a na zemi, 1 hnízdění
Čeleď: Orlovcovití – PandionidaeV blízkosti rybnatých vod, Potrava: ryby, Extrémně dlouhé drápy, drsné šupiny na chodidlech, otáčivý vnější prst (vratiprst), Mastné peří, kryté nozdry proti vniknutí vody, Hnízdí jednotlivě nebo koloniálně na stromech, nidikolní mláďata, 1 hnízdění
Čeleď: Jestřábovití – AccipitridaePotrava: loví většinou živé obratlovce a bezobratlé, vzácněji žerou mršiny, Samec a samice vesměs stejně zbarvení, samice bývá větší , Hnízdí většinou jednotlivě ve velkých hnízdech z větví na stromech či skalách, též na zemi, nidikolní mláďata, 1 hnízdění
Čeleď: Sokolovití – FalconidaePotrava: nejrůznější živočichové, které loví ve vzduchu i na zemi, Silné prsty se silnými drápy, Samice bývají větší než samci, ti jsou u řady druhů pestřeji zbarveni, Hnízdí jednotlivě či v koloniích na skalách či na stromech, nidikolní mláďata, 1 hnízdění
Řád: Dlouhokřídlí – CharadriiformesVětšinou vázáni na vodu, Potrava: živočišná i rostlinná, Brodivá noha s rudimentárním nebo chybějícím palcem, extrémně dlouhé prsty a drápy nebo plovací blána nebo laločnatý lem okolo prstů, Hnízdí zpravidla jednotlivě nebo koloniálně na zemi, většinou nekrmivá mláďata, 1 hnízdění
Čeleď: Tenkozobcovití – RecurvirostridaeSeverní druhy tažné, Bažinatá území, okolí sladkých, brakických a slaných vod, Potrava: drobní vodní bezobratlí, Obě pohlaví stejně zbarvena, Hnízdí zpravidla koloniálně na zemi, nekrmivá mláďata, 1 hnízdění
Čeleď: Dytíkovití – BurhinidaeSeverněji hnízdící druhy tažné, Otevřená krajina bez vyšší vegetace, v blízkosti vody až polopouště, Potrava: bezobratlí, drobní obratlovci, Dlouhé, silné nohy, zvýrazněný kloub mezi holení a běhákem, 3 prsty částečně spojené plovacími blánami, Nenápadné zbarvení, obě pohlaví zbarvena stejně, Hnízdí jednotlivě na zemi, nekrmivá mláďata, 1 hnízdění
Čeleď: Kulíkovití – CharadriidaeVětšinou přísně tažní, Otevřená krajina od suchých stepí přes mokřiny po arktickou a horskou tundru, Potrava: různí bezobratlí, výjimečně rostlinná strava, Krátký ocas, střední až delší nohy, zadní prst chybí nebo je zakrnělý, rychle běhají, Kontrastní zbarvení, samci bývají pestřejší než samice, Hnízdí jednotlivě na zemi, nidifugní mláďata, 1 – 3 hnízdění
Čeleď: Slukovití – ScolopacidaeVětšinou tažní, Otevřená krajina zpravidla kolem vod ve vnitrozemí i na mořském pobřeží, Potrava: Především bezobratlí, málo rostliny, Nenápadné zbarvení, vesměs u obou pohlaví stejné, Hnízdí většinou jednotlivě na zemi, nekrmivá mláďata, 1 - 2 hnízdění
Čeleď: Rackovití – LaridaeVětšinou tažní, Nejrůznější vody a jejich okolí, nejvíce na mořském pobřeží, Potrava: všežravci, převážně však živočišná složka včetně mršin, Mezi předními prsty dobře vyvinuta plovací blána, dobře plavou, Šat mladých většinou hnědý, starých – různé kombinace bílé, černé a šedé barvy, dvojí roční pelichání – odlišné zimní a letní zbarvení, Obě pohlaví stejně vybarvena, samec poněkud větší, Hnízdí v koloniálně na skalních útesech, ostrovech a v litorálních porostech, nekrmivá mláďata, 1 hnízdění
Čeleď: Rybákovití – SternidaeVětšinou tažní, Potrava: bezobratlí a ryby, za potravou se vrhají střemhlav do vody, sbírají hmyz ve vzduchu i ze země, Neradi usedají na vodu, Hnízdí koloniálně či jednotlivě většinou na zemi, mláďata, 1 hnízdění
Řád: Krátkokřídlí – GruiformesTažní i stálí, Mokřady a jejich okolí, lesy, otevřená krajina, Potrava: Plody, semena, listy, bezobratlí a drobní obratlovci, Palec na kráčivé noze narůstá vysoko nebo chybí zcela, Chybí vole , Hnízdí vesměs na zemi či v rákosinách, nidifugní mláďata, 1 - 3 hnízdění ročně
Čeleď: Chřástalovití – Rallidaerůzné mokřady, vlhké lesy, louky, skrytý způsob života, Potrava: Drobnější živočichové, semena, plody, vodní rostliny, Dlouhé silné nohy, 4 prsty někdy lemované plovací blanou, Hnízdí jednotlivě v bylinné vegetaci, jsou silně teritoriální, 1 – 3 hnízdění za rok
Čeleď: Jeřábovití – GruidaeSeverní druhy tažné, Rovinaté mokřady, travnaté plochy, pozemní způsob života, nikdy nesedají na stromech, Potrava: drobní obratlovci a bezobratlí, semena, plody, kořeny, Obě pohlaví jsou stejně zbarvena, samci o málo větší, Okázalý tok s hlasitými projevy, Hnízdní v bažinách, nidifugní mláďata, 1 hnízdění
Čeleď: Dropovití – OtitidaeOtevřené plochy typu polopouště, stepi a křovité savany, Potrava: Všežravci, Statné nohy se 3 prsty nesoucími ploché drápy, Samci větší než samice, Výrazný tok, v té době ozdobné opeření, Hnízdí jednotlivě na zemi, nidifugní mláďata, 1 hnízdění
Řád: Měkkozobí – ColumbiformesVětšinou lesy a křoviny, někdy i ve skalách a otevřené krajině, Potrava: hlavně semena a plody, Krátké kráčivé nohy s malými chodidly, Obě pohlaví se neliší zbarvením, Výživa mláďat výměškem z velkého volete, Hnízdí ve větvích dřevin, ve stromových a skalních dutinách, lidských stavbách, jen zřídka na zemi, krmivá mláďata, 1 - 3 hnízdění
Řád: Kukačky – CuculiformesSevernější druhy výrazně tažné, Lesnaté, křovinaté a mokřadní oblasti, Potrava: většinou hmyz , méně drobné obratlovce a rostliny, Asi u poloviny druhů hnízdní parazitismus , Hnízdí na stromech nebo uplatňuje hnízdní parazitismus, krmivá mláďata, 1 hnízdění.
Řád: Sovy – StrigiformesZpravidla stálé, Potrava: masitá, vývržky nestravitelných částí potravy, Silné nohy se špičatými drápy – slouží k lovení a usmrcování kořisti, vnější prst je pohyblivý – vratiprst, Chybí vole, Obě velké téměř nepohyblivé oči namířené dopředu, schopné vnímat stereoskopicky a velmi slabou světelnou intenzitu, značná otáčivost hlavy, Ostrý sluch, asymetricky umístěné ušní otvory. Velmi tichý let, měkké peří, mláďata – dvě generace prachového peří, Soumračná a noční aktivita, Samice často větší než samci, Příbuzní lelkům, Hnízdí v dutinách stromů a skal, ve starých hnízdech jiných ptáků, na zemi krmivá mláďata.
Čeleď: Sovovití – TytonidaeStálí, Lesnaté oblasti a kulturní krajina, Potrava: hlavně drobní obratlovci, Hnízdí ve stromových dutinách nebo v budovách (např. půdy), krmivá mláďata, 1 – 2 hnízdění
Čeleď: Puštíkovití – StrigidaeVětšinou stálí, Lesy, pouště, stepi, tundra, Potrava: drobní obratlovci, ryby, větší členovci, žížaly, Kruhový závoj z peří kolem velkých očí, Samice větší než samci, zbarvení stejné, Hnízdí ve starých hnízdech jiných ptáků, v dutinách stromů, skal či lidských stavení a na zemi, krmivá mláďata, 1 hnízdění.
Řád: Lelkové – Caprimulgiformeslesy, porosty křovin, pouště, Potrava: létající hmyz, pozemní bezobratlí, Velmi obratný neslyšný let připomíná let netopýrů, Noční aktivita, Hnízdí na zemi a větvích , krmivá mláďata, 1 hnízdění
Čeleď: Lelkovití – CaprimulgidaeTažní, Řídké lesy, porosty křovin,polopouště, Potrava: létající hmyz, Prostřední hřebínkovitý dráp slouží k údržbě peří, Hnízdí na zemi, Krmivá mláďata, 1 hnízdění
Řád: Svišťouni – Apodiformes Potrava: drobní členovci, nektar, Krátké a slabé nožky, Hnízdí na stromech, v dutinách, na skalách, krmivá mláďata
Čeleď: Rorýsovití – ApodidaeŘada dálkových migrantů, lesy, otevřená krajina, často synantropní, Potrava: létající hmyz (vzdušný plankton, Specializovaní na pobyt ve vzduchu – získávání potravy, kopulace, odpočinek, spánek, Extrémně krátké nohy s ostrými zahnutými drápky – závěsné (všechny 4 prsty dopředu) nebo klasické uspořádané, Hnízdí v dutinách stromů, skal a lidských obydlí, krmivá mláďata, 1 hnízdění
memorize

Recent badges