Create
Learn
Share

Zoologie druhy - ptáci

rename
drist's version from 2015-05-08 19:56

Section

Question Answer
Tetřívek obecný (Tetrao tetrix) Čeleď: Tetřevovití – Tetraonidae
Tetřev hlušec (T. urogallus) Čeleď: Tetřevovití – Tetraonidae
Jeřábek lesní (Bonasa bonasia) Čeleď: Tetřevovití – Tetraonidae
Koroptev polní (Perdix perdix) Čeleď: Bažantovití – Phasianidae
Křepelka polní (Coturnix coturnix) Čeleď: Bažantovití – Phasianidae
Bažant obecný (Phasianus colchicus) Čeleď: Bažantovití – Phasianidae
Labuť velká (Cygnus olor) Čeleď: Kachnovití – Anatidae
Husa polní (Anser fabalis) Čeleď: Kachnovití – Anatidae
Husice liščí (Tadorna tadorna) Čeleď: Kachnovití – Anatidae
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) Čeleď: Kachnovití – Anatidae
Čírka obecná (A. crecca) Čeleď: Kachnovití – Anatidae
Kachna divoká (A. platyrhynchos) Čeleď: Kachnovití – Anatidae
Kopřivka obecná (A. strepera) Čeleď: Kachnovití – Anatidae
Lžičák pestrý (A. Clypeata Čeleď: Kachnovití – Anatidae
Polák velký (Aythya ferina) Čeleď: Kachnovití – Anatidae
Hohol severní (Bucephala clangula) Čeleď: Kachnovití – Anatidae
Morčák velký (Mergus merganser) Čeleď: Kachnovití – Anatidae
Potáplice severní (Gavia arctica) Čeleď: Potáplicovití - Gaviidae
Potápka roháč (Podiceps cristatus) Čeleď: Potápkovití – Podicipedidae
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) Čeleď: Kormoránovití – Phalacrocoracidae
Volavka popelavá (Ardea cinerea) Čeleď: Volavkovití - Ardeidae
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) Čeleď: Volavkovití - Ardeidae
Bukač velký (Botaurus stellaris) Čeleď: Volavkovití - Ardeidae
Bukáček malý (Ixobrychus minutus) Čeleď: Volavkovití - Ardeidae
Kolpík bílý (Platalea leucorodia) Čeleď: Ibisovití – Threskiornithidae
Ibis hnědý (Plegadis falcinellus) Čeleď: Ibisovití – Threskiornithidae
Čáp bílý (Ciconia ciconia) Čeleď: Čápovití – Ciconiidae
Orlovec říční (Pandion haliaetus) Čeleď: Orlovcovití – Pandionidae
Včelojed lesní (Pernis apivorus) Čeleď: Jestřábovití – Accipitridae
Luňák hnědý (Milvus migrans) Čeleď: Jestřábovití – Accipitridae
Orel mořský (Haliaetus albicilla) Čeleď: Jestřábovití – Accipitridae
Moták pochop (Circus aeruginosus) Čeleď: Jestřábovití – Accipitridae
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) Čeleď: Jestřábovití – Accipitridae
Krahujec obecný (A. nisus) Čeleď: Jestřábovití – Accipitridae
Káně lesní (Buteo buteo) Čeleď: Jestřábovití – Accipitridae
Poštolka obecná (Falco tinunculus) Čeleď: Sokolovití – Falconidae
Dřemlík tundrový (Falco columbarius) Čeleď: Sokolovití – Falconidae
Ostříž lesní (F. subbuteo) Čeleď: Sokolovití – Falconidae
Raroh velký (F. cherrug) Čeleď: Sokolovití – Falconidae
Sokol stěhovavý (F. peregrinus) Čeleď: Sokolovití – Falconidae
Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) Čeleď: Tenkozobcovití – Recurvirostridae
Dytík úhorní (Burhinus oedicnemus) Čeleď: Dytíkovití – Burhinidae
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) Čeleď: Kulíkovití – Charadriidae
Kulík říční (Charadrius dubius) Čeleď: Kulíkovití – Charadriidae
Bekasina otavní (Gallinago galinago) Čeleď: Slukovití – Scolopacidae
Sluka lesní (Scolopax rusticola) Čeleď: Slukovití – Scolopacidae
Břehouš černoocasý (Limosa limosa) Čeleď: Slukovití – Scolopacidae
Koliha velká (Numenius arquata) Čeleď: Slukovití – Scolopacidae
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) Čeleď: Slukovití – Scolopacidae
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) Čeleď: Slukovití – Scolopacidae
Racek chechtavý (Larus ridibundus) Čeleď: Rackovití – Laridae
Rybák obecný (Sterna hirundo) Čeleď: Rybákovití – Sternidae
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) Čeleď: Chřástalovití – Rallidae
Slípka zelenonohá (Gallinulla chloropus) Čeleď: Chřástalovití – Rallidae
Lyska černá (Fulica atra) Čeleď: Chřástalovití – Rallidae
Jeřáb popelavý (Grus grus) Čeleď: Jeřábovití – Gruidae
Drop velký (Otis tarda) Čeleď: Dropovití – Otitidae
Holub doupňák (Columba oenas) Čeleď: Holubovití – Columbidae
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) Čeleď: Holubovití – Columbidae
Kukačka obecná (Cuculus canorus) Čeleď: Kukačkovití – Cuculidae
Sova pálená (Tyto alba) Čeleď: Sovovití – Tytonidae
Výr velký (Bubo bubo) Čeleď: Puštíkovití – Strigidae
Výreček malý (Otus scops) Čeleď: Puštíkovití – Strigidae
Sovice sněžná (Nyctea scandiaca) Čeleď: Puštíkovití – Strigidae
Puštík obecný (Strix aluco) Čeleď: Puštíkovití – Strigidae
Sýček obecný (Athene noctua) Čeleď: Puštíkovití – Strigidae
Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) Čeleď: Puštíkovití – Strigidae
Kalous ušatý (Asio otus) Čeleď: Puštíkovití – Strigidae
Kalous pustovka (A. flammeus) Čeleď: Puštíkovití – Strigidae
Sýc rousný (Aegolius funereus) Čeleď: Puštíkovití – Strigidae
Lelek evropský (Caprimulgus europaeus) Čeleď: Lelkovití – Caprimulgidae
Rorýs obecný (Apus apus) Čeleď: Rorýsovití - Apodidae
Ledňáček říční (Alcedo atthis) Čeleď: Ledňáčkovití – Alcedinidae
Vlha pestrá (Merops apiaster) Čeleď: Vlhovití – Meropidae
Dudek chocholatý (Upupa epops) Čeleď: Dudkovití – Upupidae
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) Čeleď: Datlovití – Piciformes
Strakapoud velký (Dendrocopos major) Čeleď: Datlovití – Piciformes
Datlík tříprstý (Picoides tridactylus) Čeleď: Datlovití – Piciformes
Žluna zelená (Picus viridis) Čeleď: Datlovití – Piciformes
Datel černý (Dryocopus martius) Čeleď: Datlovití – Piciformes
Skřivan polní (Alauda arvensis) Čeleď: Skřivanovití – Alaudidae
Chocholouš obecný (Galerida cristata) Čeleď: Skřivanovití – Alaudidae
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) Čeleď: Vlaštovkovití – Hirundinidae
Jiřička obecná (Delichon urbica) Čeleď: Vlaštovkovití – Hirundinidae
Břehule říční (Riparia riparia) Čeleď: Vlaštovkovití – Hirundinidae
Konipas horský (Motacilla cinerea) Čeleď: Konipasovití – Motacillidae
Linduška lesní (Anthus trivialis) Čeleď: Konipasovití – Motacillidae
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) Čeleď: Ťuhýkovití – Laniidae
Brkoslav severní (Bombycilla garrulus). Čeleď: Brkoslavovití – Bombycillidae
Skorec vodní (Cinclus cinclus). Čeleď: Skorcovití – Cinclidae
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) Čeleď: Střízlíkovití – Troglodytidae
Pěvuška modrá (Prunella modularis) Čeleď: Pěvuškovití – Prunellidae
Červenka obecná (Erithacus rubecula) Čeleď: Drozdovití – Turdidae
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) Čeleď: Drozdovití – Turdidae
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) Čeleď: Drozdovití – Turdidae
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) Čeleď: Drozdovití – Turdidae
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) Čeleď: Drozdovití – Turdidae
Skalník zpěvný (Monticola saxatilis) Čeleď: Drozdovití – Turdidae
Kos horský (Turdus torquatus) Čeleď: Drozdovití – Turdidae
Drozd kvíčala (T. pilaris) Čeleď: Drozdovití – Turdidae
Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) Čeleď: Sýkořicovití – Panuridae
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) Čeleď: Pěnicovití – Sylviidae
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) Čeleď: Pěnicovití – Sylviidae
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) Čeleď: Pěnicovití – Sylviidae
Pěnice vlašská (Sylvia nisoria) Čeleď: Pěnicovití – Sylviidae
Budníček zelený (Phylloscopus trochiloides) Čeleď: Pěnicovití – Sylviidae
Králíček obecný (Regulus regulus) Čeleď: Pěnicovití – Sylviidae
Lejsek šedý (Muscicapa striata) Čeleď: Lejskovití – Muscicapidae
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) Čeleď: Mlynaříkovití – Aegithalidae
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) Čeleď: Moudivláčkovití – Remizidae
Sýkora koňadra (Parus major) Čeleď: Sýkorovití – Paridae
Brhlík lesní (Sitta europaea) Čeleď: Brhlíkovití – Sittidae
Zedníček skalní (Tichodroma muraria). Čeleď: Brhlíkovití – Sittidae
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) Čeleď: Šoupálkovití – Certhiidae
Strnad luční (Miliaria calandra) Čeleď: Strnadovití – Emberizidae
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) Čeleď: Pěnkavovití – Fringillidae
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) Čeleď: Pěnkavovití – Fringillidae
Čížek lesní (C. spinus) Čeleď: Pěnkavovití – Fringillidae
Konopka obecná (C. cannabina) Čeleď: Pěnkavovití – Fringillidae
Čečetka zimní (C. flammea) Čeleď: Pěnkavovití – Fringillidae
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) Čeleď: Pěnkavovití – Fringillidae
Zvonek zelený (Carduelis chloris) Čeleď: Pěnkavovití – Fringillidae
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) Čeleď: Pěnkavovití – Fringillidae
Křivka obecná (Loxia curvirostra) Čeleď: Pěnkavovití – Fringillidae
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) Čeleď: Pěnkavovití – Fringillidae
Vrabec domácí (Passer domesticus) Čeleď: Snovačovití – Ploceidae
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) Čeleď: Špačkovití – Sturnidae
Žluva hajní (Oriolus oriolus) Čeleď: Žluvovití – Oriolidae
Krkavec velký (Corvus corax) Čeleď: Krkavcovití – Corvidae
Vrána obecná (C. corone) Čeleď: Krkavcovití – Corvidae
Havran polní (C. frugilegus) Čeleď: Krkavcovití – Corvidae
Kavka obecná (C. monedula) Čeleď: Krkavcovití – Corvidae
Sojka obecná (Garrulus glandarius) Čeleď: Krkavcovití – Corvidae
Straka obecná (Pica pica) Čeleď: Krkavcovití – Corvidae
Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) Čeleď: Krkavcovití – Corvidae
memorize

Recent badges