Create
Learn
Share

Zaklady vodniho hospodarstvi 4

rename
drist's version from 2017-01-08 12:19

Section

Question Answer
Vysvětlete, co je účelem filtrace. Popište filtrační cyklusTechnologický proces, při kterém dochází k separaci suspenzí obsažených v upravované vodě průtokem přes pórovitou vrstvu. . Fáze zapracování (filtrovaná voda ještě může vykazovat horší kvalitu), filtrační fáze ( průtokem vody se ve filtrační náplni zachycují suspenze), prací fáze (filtrační lože regeneruje a zachycené suspenze se odvádějí do odpadu)
Jaké znáte typy filtrace?Pomalé biologické filtry, Otevřené rychlofiltry, Tlakové rychlofiltry, Náplavné filtry
Vysvětlete, proč se provádí hygienické zabezpečení vodyZabezpečení kvality vody v distribuční síti po zdravotní stránce - proti přenosu infekčních onemocnění, zaručení trvalé bakteriologické nezávadnosti
Stručně charakterizujte kalové hospodářství v úpravně vodyzahrnuje problematiku zahušťování, odvodnění a likvidace kalů, odváděných ze separačních stupňů úpravy. Cílem je maximálně zahustit až na plastickou či tuhou konzistenci
Vysvětlete, co je účelem vodojemuvodárenská nádrž pro akumulaci vody, vyrovnání rozdílů mezi přítokem vody z vodního zdroje nebo z úpravny a odběrem vody u spotřebitele, zajištění zásoby vody při krátkodobých poruchách na přivaděčích řadech do vodojemu, nebo v čerpacích stanicích, nebo na úpravně vody, atd., zajištění stálého potřebného množství vody pro případ požáru, zajištění stálého požadovaného tlaku ve vodovodní síti u gravitačních vodovodů, vyrovnání hydraulických tlaků ve vodovodní síti u výtlačných vodovodů
Uveďte základní typy vodojemů.vnější - pro hromadné zásobování měst , vnitřní (dříve domovní), skupinové - pro skupiny několika obcí, oblastní - pro větší územní celky, obvykle s propojením několika zdrojů, průmyslové , zemědělské, závlahové, dále zemní a věžové a podle účelu zásobní, hlavní, vyrovnávací
Popište obvyklé umístění vodojemu.před spotřebištěm, ve spotřebišti (se samostatným přiváděcím řadem, nebo když přiváděcí řad je současně řadem zásobovacím),u vodního zdroje, a v jejich kombinacích.
Co je účelem vodovodní sítě. Charakterizujte základní typyúčelem je dopravit k odběrateli potřebné množství vody o potřebném tlaku. Větvené vodovodní sítě, Okruhové a Kombinované vodovodní sítě
Popište výhody a nevýhody větvené vodovodní sítě?z vodojemu vede hlavní vodovodní řad, ze kterého vedou odbočky ke koncovým spotřebitelům. Výhoda - malé náklady na výstavbu, Nevýhoda – přerušení dodávky vody pro velký počet obyvatel v případě poruchy hlavního řadu
Popište výhody a nevýhody okruhové vodovodní sítě?vodovodní řady jsou zapojeny do okruhu. Všechny části rozvodu je možné zásobovat ze dvou stran. To je výhodou při poruchách. Další výhodou je stálá cirkulace vody a rovnoměrnější tlak v síti.
Popište armatury na vodovodních sítíchšoupátka – slouží pro uzávěry na odbočkách potrubí, poruchové ventily - pro automatické uzavření potrubí při náhlé poruše., zpětné klapky - umožňují průtok vody jen v jednom směru, hydranty - pro odběr vody k účelům požárním, výtokové ventily - používané pro veřejný odběr pitné vody, vzdušníky - k odvádění nežádoucího vzduchu z potrubí, bahníky – pro odkalení v nejnižších místech sítě, redukční ventily - k regulaci tlaku, montážní vložky - k usnadnění montáže
Charakterizujte objekty na vodovodních sítích.podchody vodovodních řadů pod železnicemi a silnicemi, přechody vodních toků, kotevní bloky, armaturní šachty
Vyjmenujte a stručně charakterizujte druhy odpadních vodSplašková, infekční, průmyslová, zemědělská, dešťová
Charakterizujte soustavy stokových sítí. Jaké jsou základní typy?Stokovou síť tvoří propojené trubní či zděné stoky a objekty na nich. Kapacitně největší stoka se nazývá kmenová stoka, do ní zaúsťují hlavní nebo vedlejší sběrače a do nich pak uliční stoky. Nejmenším prvkem jsou kanalizační přípojky (od uličních vpustí, z odvodňovaných nemovitostí a provozů). soustava jednotná - společně se odvádí vody splaškové, průmyslové a znečištěné i neznečištěné vody dešťové, soustava oddílná - jednotlivé druhy vod jsou odváděny samostatnou kanalizací, soustava hybridní
Vyjmenujte objekty na stokové síti. vstupní šachty, spojné šachty, spojné komory, dešťová vpust (gula), horská vpust, spadiště, skluzy, shybky, proplachovací šachty, proplachovací komory, výustí do vodoteče, lapače splavenin, měrné objekty, kanalizační přípojky, odlehčovací komory, dešťové nádrže, čerpací stanice, vakuové stanice,
Jaké jsou základní tvary stok?Příčné tvary stok (používají se různé tvary) jsou nejčastěji: kruhový, vejčitý a tlamový
Popište funkci odlehčovacích komorslouží k odlehčení směsi splaškových a dešťových vod z jednotné stokové soustavy, když dešťové vody mnohonásobně převyšují množství splaškových vod a je neekonomické je dopravovat na čistírnu. Používají se typy s čelním přepadem, bočním přepadem, s břitem, otvorem ve dně apod. K odstranění hrubých nečistot v přepadající vodě jsou vhodná česle a síta, nebo zařazení průtočné nádrže
Popište funkci dešťových nádržíúčelem dešťových nádrží je snížení nebo zamezení odnosu znečištění dešťových vod, nebo směsi splašků a dešťových vod do recipientu; zmírnění přívalové vlny retencí a zabezpečení vyrovnaného přítoku na čistírnu, zmírnění přívalové vlny dešťových vod před zaústěním do recipientu
Stručně popište technologický proces čištění odpadních vodPro čištění odpadních vod se používají chemické, fyzikálně-chemické (sedimentace (usazování) vzplývání a flotace - například lapák tuků, odstřeďování, filtrace, magnetická separace, iontová výměna, membránové separační procesy, koagulace) a biologické metody.aerobní ( biologické filtry, aktivační proces, stabilizační nádrže a laguny), Biologické procesy anaerobní - methanizace (kyselé a methanové kvašení),
Charakterizujte mechanické předčištění v procesu čištění odpadních vod.Používají se především u povrchových vod při odstraňování hrubých nečistot. Patří sem česle, síta, lapače písku a usazovací nádrže.
Popište funkci usazovací nádržeSlouží pro separaci a částečné zahuštění kalu za účelem dosažení min. koncentrace nerozpuštěných látek na odtoku z nádrže.; existují jako samostatné objekty (tj. nádrže primární, dosazovací, dešťové) nebo sdružené s jinými objekty (tj. nádrže septické, štěrbinové); podle tvaru usazovacích nádrží rozlišujeme podélné usazovací nádrže (s průtokem podél delší hrany nádrže) radiální usazovací nádrže (kruhové nebo čtvercové
Popište princip aktivace v procesu čištění odpadních vod.Typ biologického čištění. Probíhá v aktivačních nádržích vhodného tvaru a optimálních rozměrů, ve kterých se za uměle připravených podmínek rozvíjí mineralizační činnost aerobních mikroorganismů; nositeli čistícího pochodu jsou shluky živočišného slizu (aerobních mikroorganizmů) zachycující jemné i koloidní organické látky z odpadní vody; v provzdušovaných nádržích se vznáší aktivovaný kal (též oživený kal) stejného složení jako u biologických filtrů, jenže je v pohybu, takže lépe přijímá organické látky z vody
Popište princip biologické filtrace v procesu čištění odpadních vod.(proces probíhá pomocí tzv. přisedlé kultury; podle stupně zatížení, konstrukčního uspořádání, způsobu provozu a rozdělování odpadní vody rozlišujeme: biologické filtry, rychlofiltry, ponořené biologické filtry s přerušovaným provozem, diskové biologické filtry, roštové biologické filtry, zemní filtry
Charakterizujte funkci dosazovací nádržeprincip stejný jako nádrž usazovací, ale se usazuje vločkovitý kal
Charakterizujte kalové hospodářství v ČOVkal se hygienicky zpracovává nezávadným způsobem - zahušťováním - aerobní nebo anaerobní stabilizací (vyhníváním) – odvodňováním (kalolisy, odstředivky), vysoušením nebo jinými způsoby; kalová voda uvolněná ve všech způsobech zpracování kalu se musí odvádět zpět do čistícího procesu;
Vyjmenujte alespoň tři ministerstva ČR, která plní funkci ústředního vodoprávního úřadu.Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo dopravy a spojů a Ministerstvo obrany
Charakterizujte působnost Ministerstva zemědělství v oboru vodního hospodářstvívodní hospodářství s výjimkou ochrany přirozené akumulace vod, ochrany vodních zdrojů a ochrany jakosti povrchových a podzemních vod,
Charakterizujte působnost Ministerstva životního prostředí v oboru vodního hospodářstvípro ochranu přirozené akumulace vod, ochranu vodních zdrojů a ochranu jakosti povrchových a podzemních vod
Charakterizujte působnost České inspekce životního prostředí v oboru vodního hospodářstvíprosazuje a dohlíží na dodržování právních předpisů a rozhodnutí správních orgánů ve věcech životního prostředí
Charakterizujte působnost vodoprávních orgánůobce povolují pro potřeby jednotlivých občanů odběr a jiné nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami , v přenesené působnosti upravují, omezují, případně zakazují obecné nakládání s povrchovými vodami, vydávají souhlas ke stavbám. Ostatní Vodoprávní úřady při svém řízení postupují podle správního řádu popř. podle stavebního zákona.
Charakterizujte působnost Krajské hygienické stanice v oboru vodního hospodářství.výkon státní správy a státního zdravotního dozoru (např. Kontrolu nad jakostí povrchových vod stanovených vyhláškou ke koupání)
Uveďte nejvýznamnější správce drobných vodních tokůStátní podniky Labe, Vltavy, Ohře, Moravy, Odry
Charakterizujte působnost státních podniků povodí. Velké toky - Státní podniky Labe, Vltavy, Ohře, Moravy, Odry, drobné toky také Lesy ČR, Národní parky, CHKO
Charakterizujte působnost Lesů České republiky v oboru vodního hospodářství.Správa drobných vodních toků
Charakterizujte správu vodovodů a kanalizacíSpráva vodovodů a kanalizací se upravuje podle zákona o vodovodech a kanalizací:č.274/2001 Sb. Provozování vodovodů nebo kanalizací je míněno jako souhrn činností k zajištění dodávky pitné vody nebo odvádění a čištění odpadních vod; není jím správa majetku vodovodů a kanalizací ani jejich rozvoj. Provozovatelem vodovodu nebo kanalizace je osoba, které krajský úřad vydal povolení podle § 6 zákona č.274/2001 Sb.Veřejnou správu na úseku vodovodů a kanalizací vykonávají obce, kraje a ministerstvo
Co je náplní ČHMÚ?zabývající se zejména předpovědní a výstražnou službou počasí a dalšími službami v oborech meteorologie, klimatologie, hydrologie nebo letecké meteorologie
Jaká je úloha Státního fondu životního prostředí v oblasti vodního hospodářství?zajišťuje úhrady nákladů spojených s prováděním rozborů a kontrol znečištění odpadních vod pro účely výkonu státní správy
memorize

Recent badges