Create
Learn
Share

Zaklady vodniho hospodarstvi 3

rename
drist's version from 2017-01-15 12:57

Section

Question Answer
Popište vliv nádrží na okolní prostředí.Fyzikální účinky nádrží: vliv nádrže na hydrologický režim toku pod nádrží, ovlivnění mikroklimatu v okolí nádrže, vliv nádrže na režim podzemních vod v okolí nádrže, zanášení nádrží a ovlivnění splaveninového režimu toku pod nádrží, abraze a sesuvy břehů, teplotní režim nádrže a toku pod nádrží, ledový režim nádrže a toku pod nádrží, seismicita v souvislosti s výstavbou nádrží. Biologické a chemické účinky: změna kyslíkového režimu, tvorba biomasy v nádrži, život vyšších živočichů Nepříznivé účinky: výrazné zhoršení prostředí v průběhu stavby trvající několik let, problematika řešení stávající zástavby a průmyslu v dosahu navrhovaného vzdutí, razantní zásah do přirozeného režimu vodních toků – přerušení přirozené migrace živočichů v podélném profilu toku
Definujte, co je malá vodní nádržty, které mají objem vody při normální hladině menší než 2 mil. m3 a ty, které mají největší hloubku nádrže od nejnižšího místa (u hráze) až po maximální hladinu menší než 9 m
Charakterizujte podle účelu rozdělení malých vodních nádrží.zásobní nádrže (vodárenské, průmyslové, závlahové, energetické, kompenzační, zálohové, retardační, aktivizační), ochranné (retenční) nádrže (suché poldry, retenční nádrže s malým zásobním prostorem, protierozní, dešťové, vsakovací, nárazové), rybochovné nádrže (výtěrové a třecí rybníky, plůdkové výtažníky, výtažníky, komorové rybníky, hlavní rybníky, speciální komory, sádky, karanténní rybníky), nádrže upravující vlastnosti vody (chladící, předehřívací, usazovací, aerobní, biologické, anaerobní, dočišťovací), hospodářské nádrže (protipožární, pro chov vodní drůbeže), speciální účelové nádrže (recirkulační, vyrovnávací, přečerpávací), asanační (záchytné, skladovací, laguny), rekreační, nádrže na ochranu flory a fauny, nádrže krajinotvorné a nádrže v obytné zástavbě
Schematicky znázorněte a popište rozdělení prostorů v malé vodní nádrži.Mrtvý bod, zásobní prostor, retenční prostor.
Co je to bezpečnostní převýšení hráze?Bezpečnostní převýšení koruny hráze nad max. hladinu vody v nádrži má zajistit, aby při průchodu návrhové povodně nedocházelo k výběhu vln na korunu hráze
Popište opevnění vzdušného líce hráze.ohumusování + osetí, ochrana proti erozi
Popište opevnění návodního líce hráze.pohoz kamenem (makadam), kamenná dlažba, polovegetační tvárnice, betonové desky (v úrovni hl. n. n. po max. hl.), podkladní vrstvy (filtry), dole opěrná patka
Jaké jsou funkční objekty malých vodních nádrží.výpust ( regulovatelný odtok vody z nádrže, umístění obvykle v nejnižším místě nádrže, uzavírací prvek + zařízení pro odvedení vody) bezpečnostní přeliv ( bezpečné převedení povodňových průtoků přes těleso hráze), odběrné zařízení
Charakterizujte typy výpustných zařízení malých vodních nádrží.lopatové, čepové, šoupátkové, stavidlové, segmentové, požerákové
Charakterizujte typy bezpečnostních přelivů malých vodních nádrží.přímé,boční, kašnové, šachtové, sdružené objekty, nouzové (např. zemní průlev)
Vysvětlete hlavní důvody pro provádění odvodnění.úprava vláhového režimu půd v zemědělsky obhospodařované krajině
Charakterizujte pozitivní i negativní vlivy odvodnění na ŽP.zvýšení a stabilizace zemědělských výnosu, změna mikroklimatu, urychlení odtoku, vyplavování živin (dusičnanů) do vodních toků, antropogenní morfologické změny terénu – zornění zamokřených míst, pokles biodiverzity – likvidace stanovišť některých živočišných a rostlinných druhů
Uveďte příklady, kde jsou v dnešní době odvodňovací stavby prováděny?regulace vodního režimu zemědělských a lesních půd, odvod vody při povodních, ochrana základových konstrukcí staveb, odvodnění dopravních a podzemních staveb, odvodnění skládek, sanační drenáže po sanaci ekologických zátěží
Vysvětlete hlavní důvody pro provádění závlah.slouží k řešení nedostatku vláhy v půdním profilu a tedy i k zabezpečení vláhových potřeb rostlin
Uveďte příklady, kde se v dnešní době využívají závlahy?zemědělské plodiny (dnes v útlumu), speciální, ekonomicky výhodné plodiny, parky, hřiště (zejména golfová), sportovní plochy, zahrady rodinných domů, skleníky
Jaké znáte typy závlah podle jejich účelu. Jednotlivé typy stručně charakterizujte.závlaha doplňková ( Účelem je zlepšení vláhového stavu v půdě dodávkou vody potřebnou pro pěstované rostliny, především ve vegetačním období), závlaha hnojivá (účelem je nejen dodání vody, ale i hnojení půdy zejména na jaře a na podzim), závlaha zvláštní (oteplovací závlaha, ozdravovací nebo dezinfekční, očistná, protimrazová), kombinovaná
Charakterizujte systém zásobování vodou. Popište distribuci vody od zdroje ke spotřebiteliDistribuce vody ze zdroje ke spotřebiteli: Jímání nebo odběr vody. Úprava vody a její hygienické zabezpečení, Akumulace vody ve vodojemem, Doprava vody zásobovacím řadem, Rozvod vody vodovodní sítí
Vysvětlete princip fungování multibariérového přístupu zabezpečení kvality v distribuci vodyochrana zdroje (funkční ochranná pásma), vhodně volená technologie úpravy surové vody, ochrana vody před sekundární kontaminací (udržování stálého přetlaku vody, ochrana vodojemů), vnitřní vodovod u spotřebitele (zamezení zbytečné stagnace vody, provedení z hygienicky nezávadných materiálů)
Jaké znáte zdroje surové vody?přirozené podzemní vody ( Mělnická Vrutice), umělá infiltrace (Jizera – vodárna Káraný), krasové vody, pískovny, vodárenské nádrže (VD Želivka, VD Nýrsko), přímé odběry z toků (Vltava - vodárna v Podolí)
Stručně popište způsob jímání podzemní vodyVertikální jímací zařízení (studny), tj. jímací zařízení, která svislým směrem zasahují do zvodněných vrstev, rozeznáváme jehlové studny (trubní studny vrtané, šachtové studny kopané, šachtové studny spouštěné, radiální studny), Horizontální jímací zařízení, které tvoří:jímací zářez , dále Jímání pramenů a Infiltrace, jako umělé obohacování vodonosných vrstev povrchovou vodou.
Stručně popište způsob jímání povrchové vodyVe stojatých vodách se buduje: věžový jímací objekt v provedení alespoň se 3 odběrnými otvory v různých hloubkách. Stavebně bývá uspořádán buď jako samostatná odběrná věž komunikačně spojená s hrází nebo břehem, nebo jímací objekt začleněný do tělesa hráze. V tekoucích vodách se buduje: břehový jímací objekt u toků se stabilními břehy, jímací objekt nade dnem koryta u širších vodních toků s nestabilními břehy
Vysvětlete princip umělé infiltrace ve vodárenství umělé obohacování vodonosných vrstev povrchovou vodou. Umělá infiltrace se provádí zavedením vody do nádrží nebo příkopů, které mají propustné dno.
Jak se liší technologie úpravy vody podle typu zdroje?mechanické - používají se především u povrchových vod při odstraňování hrubých nečistot., chemické - používají se většinou u podzemních vod, biologické - někdy se uplatňují při odželezování a odmanganování vody, při pomalé filtraci, desulfataci a denitrifikaci.
Popište technologii úpravy podzemní vodyOdkyselení, odželezování, odmanganování, filtrace, dezinfekce, odstranění Ca a Mg, Deionizace, Demineralizace, Iontová výměna, Desorpce
Popište technologii úpravy povrchové vodyMechanické předčištění, Mechanická úprava (Filtrace, Sedimentace), Fyzikálně chemická (Adsorbce, Fluoridizace, Stabilizace), Dezinfekce (ClO2),
K čemu slouží při úpravě vody vápno (vápenný hydrát)?k zvýšení pH a úpravě tvrdosti vody
Charakterizujte jednostupňovou úpravu vodyznamená proces rychlofiltrace
Charakterizujte dvoustupňovou úpravu vodysloužení ze dvou stupňů úpravy vody, první může být sedimentační nádrž, čiřič nebo rychlofiltrace (v tomto případě je druhý stupeň rychlofiltr s náplní aktivního uhlí) a druhý stupeň je rychlofiltrace
Vysvětlete způsoby mechanického předčištění v procesu úpravy vodyPoužívají se především u povrchových vod při odstraňování hrubých nečistot. Slouží k ochraně čerpacích zařízení před mechanickým poškozením a zanášením potrubí. Patří sem česle, síta, lapače písku a usazovací nádrže.
Vysvětlete, co je účelem čiření, stručně popište princip tohoto procesu Účelem je odstranění koloidních částic, provádí se Koagulace ( shlukování koloidních částic do vloček, proces lze vyvolat přídavkem koagulantu, podstatným zvýšením teploty vody, působením UV záření, apod.) a Separace ( odstranění vytvořených agregátů z upravované vody, pomocí usazování nebo filtrace)
memorize

Recent badges