Create
Learn
Share

Zaklady vodniho hospodarstvi 2

rename
drist's version from 2017-01-07 12:04

Section

Question Answer
Co je to N-letý průtok (např. Q20)?N-letý maximální průtok (N-letý průtok, N-letá voda) představuje takový maximální průtok, který je dlouhodobě dosažen nebo překročen jednou za let. Pravděpodobnost výskytu (označovaná také jako doba opakování či perioda) N-letého průtoku je tedy .
Vyjmenujte alespoň tři způsoby měření průtoku ve vodním toku a stručně je charakterizujtepřímé měření nádobou, hydrometrování (pomocí počtu otáček hydrometrické vrtule se zjišťují bodové rychlosti proudění v jednotlivých místech příčného profilu), odvozením z vodního stavu (měřeného vodočtem nebo limnigrafem), vypočtením podle směšovací rovnice, ultrazvukový systém ADCP založený na Dopplerově principu
Co je to vodní stav?úroveň hladiny v posuzovaném profilu
Popište vývoj podélného a příčného tvaru koryta v čase. Co je to meandrování? tvar koryta vodního toku je v příčném i podélném průřezu výsledkem vzájemného působení tekoucí vody a vnějšího prostředí, které koryto obklopuje (rozdílná odolnost hornin, břehová vegetace apod.). Rozměry řečiště i jeho průběh se v důsledku proměnlivé vodnosti stále mění a vyvíjí. Meandrování - vlnící se trasa koryta, koryto vedeno v sedimentárních náplavech
Co je účelem úprav vodních toků? Uveďte pět příkladů.zvýšení protipovodňové ochrany území, omezení eroze dna i břehů koryta, využití vodní energie, zajištění splavnosti toků, – umožnění odvádění vody z okolních pozemků, umožnění realizaci staveb v blízkém okolí koryt toků, mostní objekty, komunikace, posílení samočisticích procesů ve vodních tocích, – podpořit účelný život ryb
Jaké jsou současné zásady pro vhodné úpravy příčného profilu koryta vodních toků?Nezbytné zajistit přirozený a vhodný tvar koryta, využít předloh přirozených koryt, využít samovolného dotváření a následných korekčních zásahů do koryt, Přírodě vzdálenější řešení používat pouze pokud je to prokazatelně nezbytné
Vysvětlete, k čemu slouží rybí přechod.umožnit migrační propustnost vodního toku
Za jakým účelem se provádí revitalizace vodních toků?Zvýšení proměnlivosti charakteru proudění v podélném směru i v rámci jednotlivých příčných profilů, Zvýšení biologicky aktivního povrchu koryta, Zvýšení retence vody v koryt, Zpomalení doby odtoku v korytě, Zvýšení zásob nivní vody, Vytvoření prostředí pro další druhy živočichů, Zlepšení migrační prostupnosti koryta, Zlepšení krajinotvorné funkce toku.
Jakým způsobem se provádí stabilizace podélného sklonu koryta?Pevné nebo pohyblivé jezy, Stupně ve dně, Balvanité skluzy, Dnové prahy,
Jakým způsobem se provádí stabilizace příčného profilu?Opevnění dna koryta a berem, Opevnění břehových svahů, Opevnění paty břehových svahů (vegetační, nevegetační)
Co je to přehrážka na vodním toku?Malé vodní dílo, které slouží k přehrazení bystřin. Upravují podélný sklon bystřiny (případně dna) do vodorovného stavu.
Uveďte pět příkladů vodohospodářských staveb a stručně je charakterizujte.Přehrady, hráze, Stavby vodovodních řadů, Stavby kanalizačních stok, Stavby na ochranu před povodněmi, Stavby k zavlažování/odvodňování pozemků, Stavby k využití vodní energie a energetického potenciálu, stavby zřizované k plavebním účelům, Studny
Vysvětlete pojem jez, jaký je účel stavby jezůVodní stavba vybudovaná napříč tokem, jejímž účelem je vzdutí hladiny pro různé vodohospodářské účely (energetika, odběr vody, plavba)
Vysvětlete pojmy „jezová zdrž“ a „délka vzdutí“.Úsek toku se vzdutou hladinou (tvoří se přehrazením toku, rychlost zde klesá směrem k jezu), vzdutí - vzdálenost, kdy se vzdutá hladina přiblíží původní neovlivněné hladině
Vyjmenujte doprovodné stavby jezových objektůvzdouvací stavba, vodní elektrárna, plavební komora na splavných tocích, štěrková propust, sportovní propust, rybí přechod
Co je to pevný jez?úroveň přelivné hrany je v celé délce pevná bez možnosti jejího ovlivnění
Co je to pohyblivý jez?šířka koryta je rozdělena na několik samostatných jezových polí, každé pole je vybaveno pohyblivým jezovým uzávěrem s možností regulace úrovně polohy přelivné hrany.
Co je to plavební komora?slouží pro překonání výškového rozdílu hladin vertikálním pohybem plavidla. Plavební komory se umísťují na vodních cestách a to, či přímo na řekách.
Vysvětlete pojem „splavnění toku“.Splavnost je vlastnost vodního toku, která popisuje dostupnost vodní dopravy po daném toku, nebo jeho části. Závisí především na výšce vodního sloupce. Též se rozděluje podle typu plavidla. Splavnost řek je také dána jejich polohou. Peřejnaté úseky mají dostatek vody zhruba od února do května, řeky položené v nížinách jsou ideální od června do září.
Charakterizujte pojem „vodní nádrž“ a uveďte její hlavní funkce.Vodní nádrž je vymezený prostor k hromadění vody pro její pozdější využití, k zachycení povodňových průtoků pro ochranu údolí pod nádrží, k vytvoření vodního prostředí, nebo k úpravě vlastností vody.
Vyjmenujte základní parametry vodní nádrže.čára zatopených ploch a čára objemů nádrže
Co je to zásobní prostor vodní nádrže?V období s vyššími průtoky (v ČR na jaře) se v něm hromadí požadovaná zásoba vody, která se v dalším období postupně využívá. Požadované množství může být různé podle období (zimní a letní režim). Zásobní prostor lze před povodní prázdnit jen tehdy, bude-li ho možno během povodně opět naplnit na minimální hladinu zásobního prostoru – rozhoduje se na základě předpovědi.
Co je to prostor stálého nadržení vodní nádrže?za normálního provozu se nevyužívá pro řízení odtoku
Co je to retenční prostor vodní nádrže? od úrovně hladiny normálního nadržení po úroveň maximální hladiny
Vyjmenujte příslušenství přehrady.bezpečnostní přelivy – pro převádění povodňových průtoků, spodní výpusti – pro převádění běžných průtoků, odběrné objekty – zajištění potřebných odběrů vody dle využití nádrže.
Vyjmenujte podle typu těsnění přehrady sypané.Střední zemní těsnění (jílové), návodní (střední) asfaltové těsnění, návodní (střední) betonové těsnění, návodní (střední) těsnění z plastových fólií.
K čemu slouží bezpečnostní přeliv u přehrady?slouží k bezpečnému převedení povodňových průtoků
memorize

Recent badges