Create
Learn
Share

Zaklady vodniho hospodarstvi 1

rename
drist's version from 2017-01-07 12:49

Section

Question Answer
Definujte vodní hospodářství – čím se zabývá?Soubor opatření ke zkoumání, ochraně, k racionálnímu využívání a k rozvoji vodních zdrojů pro potřeby společnosti a dále k ochraně proti škodlivým účinkům vody s cílem zajištění optimálních parametrů životního prostředí.
Charakterizujte Evropskou vodní chartu. Jaké znáte jiné mezinárodní dokumenty, zabývající se ochranou vody?vyhlášena dne 6. 5. 1968 ve Strasbourgu, soupis 12ti elementárních tvrzení o vodě a potřebě její ochrany (bez vody není život, vodní zdroje musí být zachovány). Voda pro 21. století - podepsáno v Haagu, v 2001)
Charakterizujte důvody vzniku světového dne vody, v čem vidíte jeho význam?od r. 1993 z rozhodnutí OSN, více jak miliarda lidí na Zemi trpí nedostatkem pitné vody, připomíná lidem význam vody a nutnost ochrany vodních zdrojů
Stručně charakterizujte alespoň tři starověké vodohospodářské stavbyNádrž Moeris, nejrozsáhlejší vodní dílo starověku v Egyptě, Velký čínský kanál - nejdelší starověká umělá řeka světa, Aqua Appia - nejstarší vodovodní vedení, vybudováno za účelem zásobování Říma vodou
Stručně popište rozvoj vodní dopravy na našem území ve středověku. Jakým překážkám splavňování čelilo?6. a 7. století - první zmínky o plavbě na území Čech, Rok 993 - Vltava v Praze přehrazena již 3 jezy, 1346 - Karel IV. zvyšuje význam plavby – ustavuje mlynářský soud, Rok 1772 - „Navigační“ patent – přednostní právo ve využívání vody. přelom 19. a 20. století - vrchol voroplavby
Co bylo hlavním důvodem rozvoje vodního stavitelství na našem území ve středověku? Jmenujte alespoň dva významné vodní stavitele z období středověku u nás.stavba rybníků za účelem chovu ryb, Štěpánek Netolický, Jakub Krčín z Jelčan
Charakterizujte hustotní anomálii vody. Jaké jsou její nepříznivé důsledky?hustota vody se od 0°C do 4°C zvětšuje a teprve poté se zmenšuje. Tento jev se nazývá anomálie vody. Zmrzlá voda v potrubí nebo ve zdivu způsobuje zvětšením svého objemu jeho popraskání. Led vzniklý zmrznutím vody je také jednou z příčin větrání skal.
Charakterizujte organoleptické vlastnosti vody. Uveďte tři příklady.Organoleptické vlastnosti vody jsou ty, které lze hodnotit lidskými smysly: Teplota, barva, zákal, průhlednost, pach, chuť.
Charakterizujte mikrobiologické vlastnosti vody. Čím se liší bakteriální vyšetření vody od chemických analýz?Přítomnost bakterií, chemické analýzy zkoumají přítomnost prvků. Přítomnost prvků je stabilní, přítomnost bakterií není
Čím se zabývá hydrologie?„studium vody“) je věda zabývající se pohybem a rozšířením vody na Zemi. Studuje také hydrologické cykly a vodní zdroje.
Kolik procent z celkového množství vody na Zemi zaujímá sladká voda?- 2,73%
Slovně popište malý koloběh vody v přírodě.Koloběh vody = stálý oběh povrchové a podzemní vody na Zemi, doprovázený změnami skupenství. Malý koloběh vody probíhá pouze nad oceány nebo pouze nad bezodtokovými oblastmi pevniny.
Slovně popište velký koloběh vody v přírodě.Ve velkém koloběhu vody dochází k přesunům vody mezi oceánem a pevninou.
Charakterizujte hydrologickou bilanci. Jaké je základní bilanční období.HS = HO + HV – R, HS – množství srážek spadlé na povodí, HO – množství vody odteklé z povodí závěrným profilem, Hv – množství vody odpařené z povrchu povodí, R – změna zásob vody v povodí.
Charakterizujte pojem povodí. Jaký je rozdíl mezi orografickou a hydrogeologickou rozvodnicí?Území ohraničené rozvodnicí – orografická hranice sleduje přírodní hranici, hydrogeologická hranici podzemní vody
Jmenujte alespoň tři způsoby měření srážek (s odlišným principem odběru) a stručně je charakterizujte.Srážkoměr – měří pouze srážkový úhrn za zvolené období, Ombrograf – měří kontinuální průběh srážek, Totalizátor- Použití v málo dostupných místech (především na horách)
Mohou srážky vykazovat nějaké pravidelné časové rozdělení? Pokud ano, uveďte tři příkladyDenní chod, U nás nejčastěji v ranních a odpoledních hodinách, Roční chod , rovníkový typ – 2 maxima (IV a XI), 2 minima (VIII a I), monzunový typ – velké srážky v létě, malé v zimě, subtropický typ – srážky v zimě, léto suché, – přímořské oblasti mírných zeměpisných šířek – rovnoměrné rozdělení po celý rok
Co je to srážková výška?výška vodního sloupce, která by se vytvořila z deště na dané ploše bez odtoku, výparu či vsaku.
Co je to srážkový úhrn?množství srážek vypadlé v bodě (srážkoměrné stanici) vyjádřené rovněž jako výška vodní sloupce.
Jaký je u nás průměrný dlouhodobý roční srážkový úhrn?Asi 600 až 700 mm
Jaké je u nás rozmezí dlouhodobého ročního srážkového úhrnu?Maxima – u nás 1700 mm (Krkonoše, Jeseníky, Beskydy), Minima – u nás 400 mm (Slaný, Žatec, soutok Dyje a Svratky)
Charakterizujte pojem povrchové retence.Retenční funkce spočívá v zadržení jak dešťových, tak sněhových srážek. Tím dochází ke snižování objemů a zplošťování tvarů povodňových vod.
Vysvětlete pojem výpar a vyjmenujte min tři faktory, které jej ovlivňujímnožství vody vypařené za určitou dobu z dané plochy, proces, ovlivněný celou řadou faktorů: velikost plochy, její tvar, barva, vegetace, zásoba vody, teplota a vlhkost vzduchu, barometrický tlak, síla větru
Vysvětlete pojem odtok a jaké faktory jej ovlivňujíOdtok je hydrologický pojem vyjadřující objem vody, která odteče za určité časové období z povodí. Faktory ovlivňující odtok - fyzikálně geografické vlastnosti povodí: zeměpisná poloha, klimatické poměry, orografické poměry, výškové a sklonové poměry, geologické a půdní poměry, rostlinná pokrývka.
Co je to m – denní průtok (např. Q330)?Výchozí statistický soubor tvořen průměrnými denními průtoky za dlouhodobé období… průměrný denní průtok, který je v dlouhodobém období dosažen nebo překročen po 330 dní v roce. Používá se k určení minimálních průtoků v tocích (především z pohledu ekologické stavu toku).
memorize

Recent badges