Create
Learn
Share

Zaklady pestovani lesu 3

rename
drist's version from 2017-01-31 20:05

Section

Question Answer
Výhody přirozené obnovyBližší přírodním procesům, levnější, větší počet jedinců a diverzita
Nevýhody přirozené obnovyVelká míra nejistoty, Časová náročnost, Logisticky složitější, Nálet nemusí být rovnoměrně distribuován po ploše
Vysvětlete princip negativního výběru? V jaké fázi porostní výchovy (raná /pozdější) by tento výběr měl převažovat?převažuje v rané fázi, odstraňujeme stromy, které se nám nehodí z důvodu kvality, druhové příslušnosti, zdravotního stavu
Vysvětlete princip pozitivního výběru? V jaké fázi porostní výchovy (raná /pozdější) by tento výběr měl převažovat?převažuje v pozdější fázi, odstraňujeme stromy, které vadí stromům cílovým s kvalitním rovným kmenem
Kdy mohu uplatnit pozitivní výběr v nejmladších porostech?pokud potřebuji upřednostnit stromy jiné druhové skladby, např jedli.
Jaké jsou akceptovatelné přístupy k výchověVčas, často a mírně nebo včas, méně často a intenzivněji
Které stromy (v jaké pozici vůči ostatním) nejvíce sleduji u BO, BK a DB?zaměřujeme se na předrostlíky (vyšší jedince), pokud utlačují ostatní tvárnější stromy, odstraňujeme je. Dále odstraňujeme netvárné jedince.
Které porostní úrovni věnuji největší pozornost u SM?hlavní úrovni
Jaká pěstební zásada platí u MD a DG, co se týče jejich vertikálního postavení v porostu?ponechávám pouze nadúrovňové stromy
V kombinaci s jakým typem dřeviny (stinná / světlomilná) by MD a DG měly být vždy pěstovány ve víceetážovém porostu? stínomilnými (buk)
Jaké známe hospodářské způsoby?Holosečný (maloplošný, velkoplošný), Násečný, Podrostní, Výběrný
Jaká je maximální povolená rozloha holé seče v ČR a v jakých konkrétních třech případech může být tato velikost zvýšena a na kolik?Nesmí svojí velikostí překročit jeden hektar a svojí šířkou dvojnásobek výšky těženého porostu. V lesních hospodářských souborech 13 (přirozená borová stanoviště), 19 (přirozená lužní stanoviště ) a na dopravně nepřístupných horských svazích tedy zákon připouští seč 2ha.
Jaký právní předpis stanoví pravidla pro mýtní sečlesní zákon 289/1995 Sb.
Jaká je nejmenší přípustná vzdálenost holé seče od jiné holé seče nebo od dosud nezajištěného mladého porostu?nesmí být menší než průměrná výška obnovovaného porostu.
Co je to tzv. „vnitřní porostní okraj“ a s jakým hospodářským způsobem se pojí?je tvořen pruhem těženého porostu podél porostní stěny u násečného hospodářského způsobu. Jeho šířka je omezena účinným dosahem bočního světla.
Co je to tzv. „kotlík“ a jakou sečí byste jej rozšiřovali?Uvnitř porostu se zakládají holé skupiny (skupinová holá - kotlíková - seč) zpravidla eliptického nebo obdélníkového tvaru. Jejich šíře je menší než dvojnásobek průměrné výšky těženého porostu.
Co je to „výstavek“ a se kterým hospodářským způsobem, je tento termín spojen?Na pasece po holoseči se záměrně ponechává určitý počet výstavků (tj. stromů mýtního stáří, u nichž chceme, aby se vysemenily). Obnova semennými výstavky.
Co je to tzv. „kulisová seč“, kde je možno se s ní často setkat a pod který hospodářský způsob se řadí?Kulisová seč holá, má tvar pruhu, který se vkládá dovnitř porostu. Kulisy tvoří zachovaná část těženého porostu. Mají být nejméně trojnásobně širší než založená paseka.
Co je to tzv. „odrubná seč“ a jak se liší od „seče obrubné“? S jakým hospodářským způsobem jsou obě tyto seče nejčastěji spojeny?Násečný hospodářský způsob se realizuje tzv. okrajovou sečí. Tu dělíme na odrubnou okrajovou seč, při níž se porostní stěna odsouvá jednosměrně a obrubnou seč, při níž se skupiny uvnitř porostu rozšiřují excentricky několika směry. Například rozšiřování kotlíků.
Násečný hospodářský způsob se od holosečného odlišujenásečný je pouze na šířku jednonásobku výšky porostu.
Co je podrostní hospodářský způsobNový porost zde vzniká pod ochranou těženého porostu. Uplatňuje se obnova clonná.
Clonná sečí se zpravidla sestává ze čtyř fází1) přípravné fáze, 2) semenné fáze, 3) prosvětlovací fáze a 4) fáze domýtné.
V přípravné fázi clonné seče se nesmí snížit zakmenění pod70%
Pro jaké typy dřevin byste doporučovali podrostní hospodářský způsob?stínomilné
Co je výběrný způsob hospodařeníUskutečňuje se výběrem jednotlivých stromů nebo jejich skupin, které jsou buď nežádoucí nebo mýtně zralé. Obnova porostů probíhá plynule a nepřetržitě.
Doporučovali byste výběrný hospodářský způsob spíše pro směs stinných dřevin nebo dřevin světlomilných proč?Stínomilných, protože těm tento typ lese více vyhovuje. V praxi se používá pro směs smrku, jedle a buku.
Lesní zákon (č. 289/1995 Sb.) ukládá paseku zalesnitdo 2 let a zajistit do 7 let od smýcení původního porostu.
Pozemek je považován za obnovený nebo zalesněný, je-li na němnejméně 90 % minimálního počtu životaschopných jedinců, rovnoměrně rozmístěných po ploše. V tomto množství může být maximálně 15 % pomocných dřevin.
Pomocná dřevina jedřevina, kterou legislativa (vyhláška č. 83/1996 Sb.) pro daný hospodářský soubor nedefinuje jako tzv. základní dřeviny, či dřeviny meliorační a zpevňující (MZD)
V okamžiku zalesnění musí být již dosaženi minimální podíl MZD.
Meliorační dřeviny jsou stanoveny vVyhláška č. 83/1996 Sb. v příloze č. 4., minimální podíl MZD je uveden v příloze č. 3 téže vyhlášky.
Minimální hektarové počty (minimální počet jedinců) pro jednotlivé hospodářské soubory (HS) a příslušné druhy dřevin stanovuje vyhláška č. 139/2004 Sb. v příloze č. 6.
Zajištěná kulturaStromky vykazují trvalý výškový přírůst; jsou na ploše rovnoměrně rozloženy (jednotlivě nebo skupinkovitě); jejich počet nepoklesl pod 80 % minimálního počtu pro obnovu nebo zalesnění, jsou odrostlé buřeni
Podle Lesního zákona č. 289/95 Sb. musí být nová kultura zajištěnado sedmi let od smýcení původního dospělého lesa.
Jaký je stěžejní právní předpis lesního hospodářství v ČR?Zákon o lesích č. 289/1995 Sb.
Co je těžbou předmýtní úmyslnoutěžba prováděná za účelem výchovy porostu.
Co je těžbou nahodiloutěžba prováděná za účelem zpracování stromů suchých, vyvrácených, nemocných nebo poškozených
Co je těžbou mýtní úmyslnoutěžba prováděná za účelem obnovy porostu nebo výběr jednotlivých stromů v porostu určeném k obnově
Mohu jít na houby nebo na klest do soukromého hospodářského lesa?ano, dle lesního zákona
Co je to Lesní hospodářský plán (LHP), jaká je doba jeho platnosti?LHP poskytují přehled o hospodaření v lesích a zpracovávají se zpravidla na deset let.
Která základní ustanovení ukládá LHP státním a obecním vlastníkům?ustanoveními plánu jsou maximální celková výše těžeb a minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu.
Co je to Lesní hospodářská osnova, koho se týká a na jak dlouho se vyhotovuje?jsou zjednodušenou obdobou LHP pro malé vlastníky lesů (do 50 ha)
Co může ukládat vlastníkovi lesa LHP (vyliš podle velikosti) ?celkovou výši těžeb, minimální podíl melioračních dřevin (od 3ha), rozsah výchovných zásahů (pouze obce a stát)
Od jakého věku je možné provádět v lesních porostech úmyslnou mýtní těžbu?od 80 let
Kdo je odborný lesní hospodářzabezpečuje vlastníku lesa odbornou úroveň hospodaření v lese podle tohoto zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení. Odborným lesním hospodářem může být fyzická osoba nebo právnická osoba, která má k této činnosti licenci udělenou orgánem státní správy lesů.
Jaké ministerstvo vykonává státní správu lesů?Ministerstvo zemědělství (Ministerstvo obrany ve vojenských lesích)
Jaký orgán vykonává vrchní dozor v lesním hospodářství?Ministerstvo životního prostředí
Jaké další orgány na nižších úrovních vykonávají státní správu lesů?krajské a obecní úřady, případně Vojenský lesní úřad ve vojenských lesích
memorize

Recent badges