Create
Learn
Share

Zaklady pestovani lesu 2

rename
drist's version from 2017-01-26 19:42

Section

Question Answer
Sběr semnného materiálu musí probíhatjen z uznaných zdrojů na základě oznámení o plánovaném konání sběru směrovaném na obec s rozšířenou působností a se souhlasem vlastníka (Viz Vyhláška 29/2004 Sb, Příloha č.9).
Uveď alespoň tři typy stromolezeckých souprav?Stupačková souprava, Souprava BAUMVELO, Souprava lezeckých žebříků
Po sběru semen je nutnépodat Žádost o vydání potvrzení o původu reprodukčního materiálu (vyhl. č. 29/2004 Sb., příl. č. 10)
Semenná surovina jsousebrané a dosud technologicky nezpracované části rostlin, tj. plody a semena s přídatnými částmi jako jsou listeny, křidélka, dužnina apod.
Luštění ječinnost, při níž se získávají semena ze šišek a šištic: pohybem se surovinou, případně jejím mechanickým narušováním (MD) a za proudění suchého a teplého vzduchu. Ten umožní postupné otvírání šišek a vypadávání semen.
Za semena čistá u BO a SM se počítajípouze semena dokonale odkřídlená
Za semena čistá u JD, MD a DG se počítajísemena s částí křídla nepřečnívající vlastní semeno.
Za semena čistá u JS, JL, JV, BR a OL se počítajísemena s křídly.
Dormance osiva jejedná se o stav, kdy živá semena neklíčí, i když mají pro klíčení vhodné podmínky
Stratifikace jezpůsob předosevní přípravy osiva za účelem překonání klíčního klidu, který vyvolávají klíční inhibitory v semeni nebo nevyspělost semena.
Skarifikace jezpůsob předosevní přípravy osiva s nepropustným osemením, a to obrušováním, neboli abrazí, jeho tvrdých vrstev.
Maceracedalší ze způsobů předosevní přípravy osiva s nepropustným osemením. Semena se po určitou dobu máčejí v kyselině, která naruší nepropustnou vrstvu osemení.
Co jsou to semena ortodoxnímají obsah vody pod 10% - jehličnany
Co jsou to semena rekalcytrantnímají přirozeně vyšší obsah vody (30%) - jírovec, dub, javor klen
Co je teplostudená stratifikacestudené stratifikaci předchází tzv. teplá fáze po dobu asi 60 dní, při teplotách 15-20 °C (např. lípa)
Co je studená stratifikaceSemena vyžadující krátkodobou stratifikaci (týden až 3 měsíce) se stratifikují při 3-5°C studenou stratifikací. (např. javor)
Klíčení jeproces obnovení růstu embrya v semeni již odděleném od mateřské rostliny.
Klíčení končípřechodem na autotrofní výživu vzniklé rostlinky
Jak probíhá epigeické klíčeníDěložní listy při něm vyrůstají spolu se stonkem nad povrch půdy a stávají se prvními asimilačními orgány. Často při tom dochází i ke zvednutí osemení nad povrch půdy. (např. jehličnany a buk)
Jak probíhá hypogeické klíčeníDěložní lístky neopouštějí osemení (tj. neasimilují) a plní vyživovací funkci (jako zásobní zdroj) do doby vytvoření normálních asimiluících listů. Hypogeicky klíčí semena s velkým obsahem zásobních látek (velká semena). Např. semena dubu, lísky, jírovce atd.
Stanovištní požadavky lesní školkyRovný nebo jen velmi mírně svažitý terén (max. 3%), stanoviště nesmí být mrazovou lokalitou, lehčí hlinitopísčité až písčitohlinité půdy (podíl jílnatých částic /<0,01 mm/ je 5-35 %), potřeba dostatečné hloubky (alespoň 80 cm) umožňující vytvoření orniční vrstvy 30 cm, nejméně však 25 cm, Obsah humusu by měl být 4-7 %.
Úvrať ječást zoraného pole, která je zorána kolmo na převládající směr orby. Pokud se pole orá podélně, úvrať se nachází vždy na koncích této podélnosti, jde o místo, kde se při orbě obracel pluh. Podle zvyku bývá 8 metrů široká. Úvrať brání odplavování půdy.
Optimální délka a šířka záhonů ve školce jedélka cca. 100 m, šířka se stanovuje podle rozchodu techniky a ekologických požadavků stromů.
Tabule ve školce jesoubor několika záhonů o stejné délce zakončených společnou úvratí
Podzimní orba se provádína hloubku ornice, tj. optimálně do hloubky 30 cm. Je důležitá pro strukturu půdy a její úrodnost.
Jarní orba se provádído hloubky 18-22 cm. Přistupuji k ní tehdy, kdy musím semenáčky a sazenice vyzvedávat až na jaře, např. protože je nemám kde uskladnit přes zimu.
Z minerálních hnojiv se před síjí a školkováním používají hnojivajen foforečná a draselná, dusík nikoliv
Plnosíje spočívá vrovnoměrném rozprostření osiva na záhon
Řádková síje jesetí osiva do mělkých brázd nebo proužků vytvořených na záhoně
V jakém měsíci se obvykle vysévá osivo našich jehličnanů?v první polovině dubna
V jakém období je možné vysévat BK a DB?při podzimním výsevu (říjen až listopad) nebo při jarním (březen)
Zásypka jeochrana semen proti nepříznivým vlivům, většinou jde o vrstvu odleželých pilin, písku, mletých silikátových hornin a jejich směsi
Požadavky na zásypkukyprá, světlá, izolující, slabě kyselá (bez Ca)
Co je semenáčekmladá rostlina generativního původu, u níž při pěstování v lesní školce nebyl žádným způsobem mechanicky upravován kořenový systém, tedy například školkováním, podřezáváním, pikýrováním, či přesazováním do obalu.
Co je sazenicerostlina vypěstovaná za semenáčků nebo vegetativním množením, u níž byl kořenový systém upravován s nadzemní částí o výšce 50 cm
Co je poloodrostekrostlina napěstovaná zpravidla dvojím školkováním, podřezáním kořenů nebo přesazením do obalů, případně kombinací těchto operací. Jako součást definice je uveden rovněž výškový limit nadzemní části 51 až 120 cm a možnost úpravy koruny.
Co je odrostekvypěstován minimálně dvojnásobným školkováním, podřezáním kořenů nebo přesazením do obalů, případně kombinací těchto operací. Nadzemní výška odrostku je vymezena rozpětím 121 až 250 cm a norma rovněž zmiňuje požadavek tvarované koruny.
Co je školkovánípřesazování sazenic nebo semenáčků spojené s tříděním a úpravou kořenového systému u školkovaného materiálu.
Co je podřezávánímechanická úprava kořenového systému semenáčků a sazenic přímo v půdě
Co je pikýrovánípřesazování velmi mladých rostlin
Jaký je sled druhů při školkovánímodřín, listnáče, jehličnany (douglaska a jedle obrovská poslední). Rostliny nesmí být ve fázi rašení.
Jaká je hloubka podřezávání7-8 cm v prvnmím roce, 10-15 cm ve druhém roce
Vzorec označování věku sadebního materiálu a způsobu jeho pěstování+ školkování, - podřezání,f pěstování v umělém krytu, k pěstování v obalu, r řízkovanec, t řízkovanec topolu, s štěpovanec (roubovanec, očkovanec), e explantát (in vitro)
Co to je takzvaný rašelinoceulozový kelímek a co je to sadbovač a kontejner?sadbovač a kontejner jsou neprorůstavé pěstební obaly, rašelinoceulozový kelímek je prorůstavý pěstební obal
Jaký je rozdíl mezi sadbovačem a kontejneremKontejner má jednu buňku, sadbovač více
Jaká je hlavní funkce svisle vedoucích vystouplých lišt neboli žeber v platových obalech nebo sadbovačích?za účelem zabránění stáčení kořenů a pro jejich svedení svisle dolů.
Co je to tzv. vzduchový polštář?pěstování na vyvýšeném roštu pod kterým proudí vzduch (vzdušné nůžky)
Jaké má obalovaná sadba nevýhody?vyšší cena, obtížnější převoz
Kultura jeuměle (síjí nebo sadbou) založený mladý porost.
Kultura odrostlá jevymezena střední porostní výškou od 0,6 do 1,3 m. Je charakteristická značně stoupajícím výškovým přírůstem.
Nálet jerůstová fáze, která vznikla přírodním nasemeněním (h<50 cm).
Nárost jepřirozenou obnovou vzniklý porost o střední porostní výšce 0,6 – 1,3 m. Jedná se o protějšek „odrostlé kultury“.
Mlazina jepřirozeně vzniklý nebo uměle založený porost se střední porostní výškou větší než 1,3 a výčetní tloušťkou do 5 cm.
Tyčkovina jezpravidla se jedná o porost ve věku 10-20 let se střední výčetní tloušťkou (ve výšce 1,3 m) v rozpětí 6 – 12 cm.
Tyčovina jevymezena střední výčetní tloušťkou 13-19 cm. V této růstové fázi již dochází k poklesu výškového přírůstu, ale pokračuje intenzivní přírůst tloušťkový
Dospívající kmenovina jestřední výčetní tloušťka porostů této růstové fáze je 20-25 cm. Porost dozrává a začíná plodit. Věk je obvykle již nad 50 let (závisí na dřevině).
Dospělá kmenovina jefáze, kdy má porost střední výčetní tloušťku 25cm a více.
memorize

Recent badges