Create
Learn
Share

Zaklady pestovani lesu 1

rename
drist's version from 2017-01-31 19:44

Section

Question Answer
Celkový průměrný roční přírůst lesů 17,2 mil m3 b. k. ročně
Průměrný mýtní roční přírůst na ha4,5 m3 b. k. na ha-1
Celková výše těžeb 14,54 mil m3 ročně
Průměrná hektarová zásoba dřeva v našich porostech (2004) je248,7 m3 b. k.
Průměrné obmýtí pro všechny kat. lesů115,3 r.
Podíl lesního hospodářství na HDP0,6 %
Počet pracovníků v lesním hospodářství0,6 % všech prac. sil
Vlastnictví lesů55% stát, 5% církev, 24% soukromníci, 16% obce
Lesy v ČR zaujímajíasi 1/3 území, 2,6mil ha
Podíl listnáčů v našich lesích22%
Hospodářské lesy zaujímají rozlohu ze všech lesů75%
Lesy ochranné zaujímají rozlohu ze všech lesů4%
Největší problémy našich lesůvýrazně pozměněná druhová skladba, neuměrné stavy spárkaté zvěře, imisní zátěž
Který zákon řeší kategorizaci lesů a jaké kategorie lesů mámeKategorizaci lesů řeší zákon 289/95Sb. (Lesní zákon) v §6 až §9., hospodářské, ochranné, zvláštního určení
Do jaké kategorie lesů patří a) vojenské lesy, b) ŠLP, c) lesy 2. zón CHKO?Lesy zvláštního určení
Co je to tzv. Hercynská směs? Z jakých dřevin se skládá. V jakých polohách a jakého regiónu na ní lze narazit?Původní vegetací se nyní rozumí tzv. hercynská směs, která se začala vyvíjet cca před 3000 lety. Ve výškách 600 – 1200 m nad mořem jsou lesy tvořeny hlavně smrkem, bukem a jedlí, (nižší horské polohy chladných oblastí)
Stávajácí zastoupení smrku a borovice55% / 18%
Vertikální členitost růstových podmínek je definovánalesními vegetačními stupni
Vyjmenuj lesní vegetační stupnězonální - DB, bkDB, dbBK, BK, jdBK, smBK, bkSM, SM, kleč, anonální - bory
Rámcovými jednotkami horizontálního členění stanovištních podmínek jsouedafické kategorie (25 jednotek), sdružené do 8 ekologických řad.
Vyjmenuj ekologické řadyživná, kyselá, extrémní, obohacená humusem, obohocená vodou, oglejená, podmáčená, rašelinná.
Soubory lesních typů jsou určeny kombinacílesních vegetačních stupňů a edafických kategorií
Lesní typy jsou určeny kombinacílesních vegetačních stupňů, edafických kategorií, význačnou kombinací druhů příslušné fytocenózy
Minimální hektarové počty jedinců pří obnově lesa a zalesňování udáváVyhláška č. 139/2004 Sb. pro hospodářské soubory
Minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin a délku obnovní doby porostůudává Vyhláška č. 83/1996 Sb.
Základní jednotky rámcového plánování v lesích, jehož prostřednictvím se uplatňují hospodářskoúpravnická, těžební a pěstební opatření jsouhospodářské soubory
Hospodářský soubor je zpravidla přibližně určenvegetační polohou (která v sobě sdružuje dva sousední vegetační stupně) a ekologickou řadou (která v sobě zahrnuje několik příbuzných edafických kategorií
Nicméně přesný výčet SLT spadajících do jednoho hospodářského souboru uvádívyhláška č. 83/1996 Sb
Hospodářský soubor je charakterizovánshodným funkčním zaměřením (lesy hospodářské, lesy ochranné, lesy zvláštního určení), jednotnými přírodními podmínkami (příbuzné soubory lesních typů, daná cílová druhová skladba dřevin), porostními poměry (současná druhová skladba, stav porostů)
Jak se liší zamokření mezi oglejenou a podmáčenou (glejovou) ekologickou řadou?oglejená řada má pouze periodické podmáčení, glejová je zamokřená stále
Zařazení do příslušné edafické kategorie určujediferenciace růstových podmínek podle stanovištních rozdílů, především půdních, které se dále odráží rovněž v bonitě dřevin.
Legislativní rámec nakládání s reprodukčním materiálem definujezákon č. 149/2003 Sb. a příslušné vyhlášky č. 29/2004 a č. 139/2004
Semenářská a školkařská činnost je vázánana licenci
Reprodukční materiál dle zákona 149/03 Sb jeSemenný materiál, Části rostlin (řízky, očka) a sadební materiál
Reprodukční materiál stromových dřevin udávaný do oběhu v lesním hospodářství ČR musípocházet z tzv. uznaných zdrojů (registrovaná stanoviště fenotypové třídy A nebo B) a být uváděn do oběhu v oddílech s průvodním listem
Oddíl reprodukčního materiálu sdružujemateriál jednoho druhu dřeviny pocházející z téže oblasti, který je stejným způsobem odebrán, zpracován, skladován a ošetřován po celý průběh produkce.
Podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin stanovujevyhláška 139/2004 Sb.
Horizontální pravidla přenosu semen a sazenicpřenos mezi PLO (přírodními lesními oblastmi) je limitován výhláškou 139/2004 Sb. Zpravidla je povolen přenos mezi podobnými oblastmi.
Pravidla vertikálního přenosu semen a sazenicReprodukční materiál lze (s výjimkou tří PLO) přenášet mezi 1. a 4. LVS bez omezení, od 5. LVS lze reprod. materiál přenášet s vertikálním posunem plus nebo mínus 1 LVS, SM a kleč nelze přenášet z nižších LVS do 8. a 9. LVS, lze ale provést vzájemný přenos mezi 8. a 9. LVS
Semenný rok jepokud se v určitém roce pro nějakou dřevinu vyskytne větší množství kvetoucích a později i plodících stromů
SM, BK, DB plodí bohatěji v intervalu6 až 10 let
MD a BO mívají bohatší úrodukaždým třetím rokem
Doba sběru semen SM, BO, MOlistopad až březen
Doba sběru semen douglaska, jedlezáří až říjen
Doba sběru semen DU, BU, lípaříjen, listopad
Doba sběru semen javor, jasanzáří až říjen
Doba sběru semen jilm, osikakvěten
Doba sběru semen olše, jeřábsrpen až říjen
Doba sběru semen břízačervenec až srpen
memorize

Recent badges