Create
Learn
Share

Words for quiz

rename
djamesmck57's version from 2015-10-17 02:01

Section 1

Question Answer
umuntu/aba-person
umntwana/aba- child
ingane/izin- baby
umfana/aba- boy
intombazane/aman- girl
insizwa/izin- young man (unmarried)
intombi/izin- young woman (unmarried)
indoda/amadoda man
inkosikazi/ amakhosikazi women
ikhehla/ama- old man
isalukazi/iza- old women
umngane/aba- friend
memorize

Section 2

Question Answer
nkosikazima'am
mnumzanasir
dade sister
mfobrother
memorize

Section 3

Question Answer
-vuka wake up
-geza wash face
xubha amazinyo brush teeth
-gqoka get dressed
-phumula rest
-buka umabonakude watch telivision
-lalasleep
memorize

Section 4

Question Answer
amanzi water
itiyetea
ikhofi coffee
ujusijuice
memorize

Section 5

Question Answer
uthisha teacher
isangoma/iz-diviner
isitshudeni/izi- student
unesi/o-nurse
memorize

Section 6

Question Answer
-funda incwadiread a book
-ya esinema go to the cinema
-thenga shop
-dlala ibhola play soccer
-dlala ibhola laseMelika play basketball
-dlala ithenisi play tennis
-cula sing
-hlala nabanganehang out with friends
memorize

Section 7

Question Answer
ekhaya to/ at home
emsebenzinito work
ekilasini to class
edolobheni to town
emakethe to market
esitolo to a store
esibhedlelato hospital
memorize

Section 8

Question Answer
ekuseniin the morning
eminiduring the day, noon
ntambama in the afternoon
kusihlwa in the evening
ebusukhuat night
memorize

Section 9

Question Answer
-jabula be happy
-khathelebe tired
-lambilebe hungry
memorize

Section 10

Question Answer
kahlewell
kakhulua lot
kancanea little
memorize

Section 11

Question Answer
chano
yeboyes indeed
hhayinot
na-and, with
futhiand, furthermore
kodwaclassic
memorize

Section 12

Question Answer
Hawu!goodness
Awu!oh dear
Nxese!too bad
memorize

Recent badges