Create
Learn
Share

Why

rename
lingyoyo's version from 2016-06-24 04:41

Section

Question Answer
Why do you study Chinese?nǐ wèi shén me xué zhōng wén?
Because Chinese is interestingyīn wéi zhōng wén hěn yǒu yì si
I think Chinese is usefulwǒ jué de zhōng wén hěn yǒu yòng
Because I like Chinese cultureyīn wéi wǒ xǐ huān zhōng guó wén huà
memorize