Create
Learn
Share

Vypocetni metody

rename
drist's version from 2016-01-10 12:15

Section

Question Answer
Posloupnostuspořádaná řada předmětů, členů posloupnosti.
Délka posloupnostípočet jejích členů
Permutacezměna pořadí, řada předmětů, která vznikne uspořádáním daného souboru předmětů
Počet permutací n vzájemně rozlišitelných předmětůfaktoriál n, n!
Faktoriál – n!součin všech celých nezáporných čísel od 1 do n.
Kombinace k-té třídy z n prvkůvybereme-li k předmětů z n-prvkové množiny předmětů, obdržíme k prvkovou podmnožinu původní n-prvkové množiny.
Variace bez opakováníuspořádání k předmětů z n-prvkové množiny – v=n!/(n-k)!
Variace s opakovánímuspořádání předmětů z n-druhů, kde se prvek může až k-krát opakovat (vybraná skupina = k) – v= n na k.
Permutace s opakovánímtakové uspořádání prvků, ve kterém se některé prvky vyskytují vícekrát – n! / n1! * n2! * n3!... kde n1,n2,n3... představuje počet opakování každého prvku.
Multi nomický koeficient(n nad n1 a n2 atd) se vypočítá jako n! / n1! * n2! * n3!... kde n1,n2,n3... představuje počet opakování každého prvku a jejich součet je n.
Kombinační číslobinomický koeficient, speciální případ multinomického koeficientu (n nad k), udává počet podmnožin k dané n-prvkové množiny. Také se nazývá kombinace -kté třídy z n předmětů. Vypočítá se jako n! / k!*(n-k)!
Počet všech podmnožin n prvkové množiny (variace)r na n, při jedné podmnožině je r=2, volíme li např. 3 barvy ze sta předmětů, řešení bude r na n, tedy 3 na 100.
Kombinace kté třídy z n předmětů s opakováním(k+n-1 nad k), kde k je podmnožina (vybíraná skupina), n je počet druhů
Přihrádková metodarozdělujeme li více předmětů mezi do více skupin, můžeme pro ně vytvořit virtuální přihrádky. Tyto přihrádky jsou pak přičteny jako n+přihrádky! / k!*přihrádky!
Jevje jakákoliv hmotná či nehmotná skutečnost, která je vnímaná našimi smysly, nikoliv intuicí.
Náhodný jev je spjatý svýsledkem nějakého náhodného pokusu.
Jev A je důsledkem jevu B, jestliženastane li jev A, nastane i jev B (A je podmnožinou B)
Sjednocení jevu A a B jejejich součet. Nastane tehdy, nastane li aspoň jeden z jevů.
Průnik jevů A a B, nebo li jejich součin nastaneprávě tehdy, nastanou li současně oba jevy.
Neslučitelnost jevů A a B nastávátehdy, pokud nemohou nastat oba jevy současně.
Rozdíl jevů A a B jetehdy, nastane li jev A a přitom nenastane jev B
Opačný jev k jevu A nastávátehdy, nenastane li jev A (nesjou v množině A)
Klasická pravděpodobnostvýpočet pravděpodobnosti pokud omega je konečná množina a všechny pokusy mají stejnou šanci, pak pravděpodobnost je počet pokusů příznivých dělený počtem pokusů celkem.
Geometrická pravděpodobnostmnožina Q je součástí prostoru
Bernoulliho schémapravděpodobnost v sérii pokusů, že právě k pokusů bude úspěšných je (n nad k)*p na k* (1-p) na n-k, kde n je počet pokusů a p pravděpodobnost úspěchu jednoho pokusu.
Bernoulliho schéma 2pravděpodobnost, že první úspěch nastane při k-tém pokusu je p*(1-p) na k-1.
Nezávislost náhodných jevůjevy A a B jsou nezávislé, jestliže pravděpodobnost jevu A nezávisí na tom, zda nastal či nenastal jev B a naopak.
Náhodná veličinaje cokoliv, co může být změřeno, ale nemá svou hodnotu jednoznačně určenou.
Modusje definován jako nejpravděpodobnější hodnota nebo hodnota s nějvětší hustotou náhodné veličiny.
Mediánje prostřední hodnota - hodnota, jež dělí řadu vzestupně seřazených výsledků na dvě stejně početné poloviny.
Ukazatele variabilityrozptyl, variační rozpětí, směrodatná odchylka, průměrná odchylka, variační koeficient.
Variační rozpětí jerozdíl mezi nejvyšší a nejnižší hodnotou sledovaného souboru.
Průměrná odchylka jeprůměr absolutních hodnot všech odchylek hodnot od průměru.
Rozptyl jeprůměr druhých mocnin odchylek jednotlivých hodnot od aritmetického průměru. delta^2=průměr (x^2) – (průměr x)^2, kde první člen je průměr druhých mocnin jedn. hodnot a druhý člen je druhá mocnina aritm. průměru.
Derivacederivace funkce v libovolném bodě je rovna sklonu (směrnici) tečny tohoto grafu.
IntegrálIntegrál funkce proměnné f(x) mezi nějakými dvěma body a, b je roven ploše obrazce omezeného přímkami x=a, x=b, osou x a křivkou definovanou grafem funkce f.
memorize

Recent badges