Create
Learn
Share

Vypocetni metody III

rename
drist's version from 2016-11-19 20:46

Section

Question Answer
Testování hypotézy, odhad střední hodnotyhypotéza Ho, že mikro=mikro0, se zamítá na hladině významnosti 0,01,0,05, 0,001, když T je větší nebo rovno t(n-1)alfa. T= (x¯-mikro0)/s * odmocnina z n, kde mikro0 je testovaná střední hodnota
dvouvýběrový T-testH0: mikro1=mikro2 se zamítá na hladině významnosti alfa jestli T je větší než tm+n-2(1-alfa), T= X¯-Y¯ / S*odmocnina z (1/m + 1/n), S^2 = vážený průměr = ((m-1)*S1^2 + (n-1)*S2^2) / m+n-2
Výběrová směrodatná odchylkapoužívá se u známého vzorku neznámých dat. Vypočítá se jako odmocnina z výběrového rozptylu = (x1^2 + x2^2 + ... )/(n - 1) - n/n-1 * x¯^2
RozptylS^2 - průměr druhých mocnin hodnot minus průměr hodnot na druhou = (x1^2 + x2^2 + ... )/n - x¯^2
Definice náhodné veličinylze ji změřit (kvanitifikovat), ale dopředu nemůžeme říct její hodnotu
Nejčastější příklady náhodných veličinproměnlivost vzniklá chybou měření, náhodný jedinec v populaci
Co je to diskrétní veličinajedná se o oddělené body (počet jedinců, úspěchů)
Co je to spojitá veličinacelý úsek na ose
Jak je definováno rozdělení náhodné veličinypravděpodobností nabytí nějakých hodnot, součet těchto pravděpodobností je vždy 1
Pravděpodobnost u spojité veličiny je definovánaobsahem nad intervalem ve funkci hustoty pravděpodobnosti (integrálem)
Základní charakteristiky náhodných veličinstřední hodnota mí, medián x s vlnou, rozptyl D(x), směrodatná odchylka sigma(x), výběrový rozptyl S^2
pravděpodbnost naměření konkrétní hodnoty v rp-hodnota
Jednofaktorová analýza rozptylu – hypotézaHo: mi1 = mi2 = mi3 = mi4 (mezi středními hodnotami není statisticky významný rozdíl)
Vzorec pro celkový zdroj variabilitySt suma všech hodnot pokrácených o celkový průměr na druhou (sumasum(xij-x_)^2)
Vzorec pro zdroj variability mezi skupinamiSa – suma průměrů skupin pokrácených o celkový průměr a vynásobený počtem pokusů ve skupině (suma ni * (Xi_ - X_)^2)
Vzorec pro zbytkovou variabilituSc – suma všech rozdílů hodnot a průměrů skupin na druhou (sumasum (Xij – Xi_)^2)
Testovací kritérium analýzy rozptyluF=(Sa/(I-1ú))/(Sc/(n-I) – poměr variability mezi skupinami a zbytkové variability dělený stupni volnosti. Porovnává se s F rozdělením, pokud je větší, zamítá se.
memorize

Recent badges