Create
Learn
Share

Vybrane aspekty ZP

rename
tajizika's version from 2017-06-06 22:07

Section

Question Answer
Urbanizaceproces koncentrace obyvatelstva do měst a s tím související změny kultury. Míru urbanizace lze číselně vyjádřit jako podíl obyvatelstva žijícího ve městech oproti celkovému počtu.
Urbanismusdisciplína, jejímž cílem je utvářet a rozvíjet sídelní útvary (města, vesnice) jako funkční a vyvážené celky.
Ekosystém urbsúzemí obsazené lidmi
Počet obyvatel ve městech74,6%
Typy osídleníhomogenní typ (samostatný), heterogenní (sídla produkující zdroje a spotřebitelská), metropole (hustě osídlené centrální jádro, alespoň 0,5 mil. Obyvatel)
Ekistikavěda o rozložení lidských populací – maximalizace možných styků, minimalizace námahy s tím spojené, optimalizace ochrany a kvality prostředí, organizace sídel
Megapolevíce než 10 miliónů obyvatel. Má více center.
Vznik a zánik sídel ovlivňujífaktory polohy, biotické a fyziologické, pohybu, bezpečnosti, organizace, růstu, geografické a faktor hierarchické organizace.
Antropocenózaspolečenství organizmů obývající určité člověkem vytvořené umělé prostředí, člověk je nejdůležitější součást
Potřeby antropocenózy (metabolické potřeby města)bydlet, pracovat, přemisťovat se, odpočívat
Invazní druhdruh živočicha či rostliny nekontrolovatelně se šířící mimo svůj původní areál rozšíření
Nepůvodní druhyse počítají od počátku vlivu člověka (vlivem zemědělství)
Archeofytydruhy vázané na člověka
DAISIEdokumentace invazivních druhů rostlin a živočichů v Evropě
4 oblasti, které mají přispět k poklesu biodiverzity globální změna klimatu, ztráta opylovačů, škodlivé látky v životním prostředí, invaze cizích druhů rostlin a zvířat
Městský metabolismus„suma technologických a socioekonomických procesů probíhajících v městském komplexu, které mají za následek proudění vody, potravin a energií.
Důsledek městského metabolismuvstupy voda, suroviny, energie, potraviny a chemikálii se přemění na výstupy zahrnující znečištění, pevné odpady a emise skleníkových plynů
Městský metabolismus se používá proidentifikaci úrovně udržitelnosti měst. Při znalosti toku energie, materiálu, odpadu celým systémem je možné najít způsob jak otevřený systém převést na uzavřený, kde jsou zdroje recyklovány a je produkováno jen minimálně odpadů
Cities of the future (COTF)akronym pro mezinárodni hnutí expertů a vládních politiků, změna v hospodaření s vodou-snížit spotřebu vody, vyloučit znečištění, snížit spotřebu energie vyráběnou z fosilních paliv, snížení produkce skleníkových plynů
4 základními tlaky při vývoji městrůst populace, globální klimatické změny, narůstající nedostatek vody, poznatek, že města, šetřící vodou a surovinami, mají i mnohem efektivnější ekonomiku.
Zásady trvalé udržitelnosti zástavbynulové emise uhlíku, odstranění 99% tuhého odpadu ze skládek, udržitelná doprava, výstavba, snížení spotřeby vody o 50%, ochrana přírodních lokalit a kulturního dědictví
Degradace vodního toku se projeví vzměne hydrologického režimu, změnené morfologii, změněném chemismu – změna vodního společenstva
Symptomy urbanizovaných tokůčasté povodně, změny morfologie koryta, zvýšené množství živin, přítomnost zněčištění, nižší biodiverzita
Změny morfologie jsoupřerušení kontinuity toku, opevnění a napřímení koryta, zvýšení eroze
Revitalizace urbanizovaných tokůnelze vrátit do přírodního stavu, ale nutno vrátit základní funkce (změny využití krajiny, tvorba ochranných pásem, snížení nepropustnosti, zvýšení retenční schopnosti krajiny)
Současný stav urbanizovaných tokůnení zachována přirozená frekvence vysokých průtoků
Eutrofizaceobohacování toků o živiny (fosfor) - přírodní a umělé (lidská činnost)
Omezení dopadu P na prostředízákaz v detergentech, používat jako hnojivo, přeměnit na hnojivo, uložit do kalových polí, rozptýlit do vody
Chemická škodlivina (noxa)látka schopná způsobit poškození zdraví
Xenobiotikalátky organismu kvalitativně a kvantitativně cizí
Jedje látka, který způsobuje otravu i v jednorázových malých nebo opakovaných malých dávkách je uvedena na seznamu jedů
Toxicitaschopnost látky způsobit poškození organismu
Akutní toxicitasmrtelný nebo jiný účinek vyvolaný krátkodobým působením látky
Chronická toxicitadlouhodobé nebo opakované působení toxické látky
Prahová škodlivinav malém množství neškodí
Bezprahová škodlivinaškodí vždy
Nespecifický účinek škodlivinvyvolaný vlastností
Specifický účinek škodlivinkonkrétní
Škodliviny s opožděným účinkemmutageny, karcinogeny, alergeny, škodliviny s reprodukční a vývojovou toxicitou
Ekologická stopauměle vytvořená jednotka, která určuje kolik metrů čtverečních Země potřebuje člověk k dané činnosti, či kolik metrů čtverečních Země potřebuje pro svůj život.
Stáří Země4,5 mld let
Primární producent jeorganismus v ekosystému, který z anorganických sloučenin produkuje biomasu
Půdotvorné procesyAkumulace, zvětrávání, humifikace, dekompozice, rašelinění
Brownfieldsurbanistický termín označující nevyužívaná území.
Co snižuje genetickou strukturu u metapopulacefragmentace krajiny
Co nejsou bezprahové jedyVit A a rtuť
NOAELNejvyšší dávka, při které nebyl pozorován škodlivý účinek.
Co je enterální vstup?vstup přes gastrointestinální trakt
Specifická produkce znečištění na 1 obyvatele/den60 BSK (biochemická spotřeba kyslíku); 1,6 TP
Obsah nutrientů vyloučených 1 osobou odpovídá205kg obilí/rok
Žlutá voda obsahuje nejvícdraslík
Hnědá voda obsahuje nejvícfosfor
lepší mobilita Al jev chudých, kyselých půdách
Kyselé deště jsou způsobenyoxidy síry
Imise jeemise, která se dostala do styku s životním prostředím
DESAR jedecentralizované odvádění a znovu využití odpadních vod (DEcentralised SAnitation and Reuse)
tachyfylaxerychlé vymizení účinku léku na organismus při jeho opakovaném podání v krátkých intervalech
Při odvodnění půdy dochází krozkladu organických látek. Tento proces je spojen s uvolňováním energie
Fosfor – koloběhna rozdíl od ostatních prvků se nevyskytuje fosfor příliš v plynné podobě - tím se koloběh výrazně zpomaluje, fosfor se vyskytuje především v horninách a minerálech a také je důležitá součást těla rostlin a živočichů, na koloběhu se podílí především také mořští ptáci - v tkáních ryb se fosfor vyskytuje ve větší míře - trus ptáků pak na pevnině vytváří tzv. guana- fosforečné hnojivo.
Fosfor – zdrojezískávání fosforu z rud a strusky, výroba hnojiv pro zemědělství, výroba preparátů s obsahem fosforu pro domácnosti a průmysl (čistící prostředky), výroba potravin obsahující fosfor, získávání mořských surovin - fosfor se tak dostává z moře na souš
Detergentchemická látka určená k čištění. Obecně termín "detergentní" (též "deterzivní") znamená "čisticí" nebo "mající čisticí vlastnosti", "detergence" udává přítomnost nebo stupeň čisticích vlastností. Detergenty tedy jsou chemické čisticí prostředky.
Smogchemické znečištění atmosféry způsobené lidskou činností. Název pochází z anglického spojení dvou slov smoke (kouř) a fog (mlha). Redukční smog zímní – oxid siřičitý a mlha. Oxidační smog letní – ozón.
Vodní recipientkaždý vodní útvar, do něhož vyúsťují povrchové vody nebo znečištěné odpadní vody. Jedná se o všechny větší vodní plochy v krajině jako rybníky, přehradní nádrže, jezera.
Acidifikaceje proces, při kterém dochází k okyselování půdního, nebo vodního prostředí, kvůli zvýšení koncentracevodíkových iontů.
memorize