Create
Learn
Share

VN4-2

rename
nakmuayfr's version from 2018-03-24 09:05

Section

Question Answer
môn học课程
quyết坚决 / 一定
phụ辜负 (manquer à, trahir)
lòng心怀
mong mỏi期望,希望
tạm暂时,暂且
nhân趁着,借机
dịp机会
tết dương lịch元旦
chung共同
tầng
hàng ngày平时,每天
dậy起床
kém
việc事情
sáng sớm清晨
thể dục体育,体操
chạy dai sức长跑
về hưu退休
đoạn段落
nội dung内容
bổ sung补充
chuông打铃
memorize