Create
Learn
Share

VN2

rename
nakmuayfr's version from 2018-03-04 11:59

Section

Question Answer
tan lớp下课
bài tập作业 / 联系
ngữ pháp语法
từ
giảng讲解
dạy
bảng黑板
bài khoá课文
tra
ôn lại温习 (réviser)
mở ra打开
trang
phần部分
memorize