Create
Learn
Share

VN nominaliser + attributs

rename
nakmuayfr's version from 2017-08-09 10:58

Section

Question Answer
sự thậtla vérité
sự đơn giảnla facilité
sự phức tạpla complexité
sự nguy hiểmle danger
sự thân thiệnla gentillesse
sự lịch sựla politesse
sự nghiêm túcle sérieux
sự kiên nhẫnla patience
sự thành côngle succès
sự đồng ýl'accord
sự thay đổile changement
sự ủng hộle soutien
sự bắt đầule commencement
chất lượngqualité
linh hoạtflexibilité
cạnh tranhcompétition
tập trungconcentration
vẻ đẹpbeauté
tính cáchpersonnalité
lợi thếavantage
bất lợidésavantage
khiêm tốnhumble
may mắnchanceux
bất cẩnnégligence
bất lịch sựimpolitesse
tham lamavide
lười biếngfainéant
tôn trọngrespect
siêng năngdiligent
bảo thủconservateur
xấu tínhméchant
đam mêpassion
chuyên nghiệpprofessionnel
quan tâmintéressé
cả tincrédule
tử tếgentil
memorize