Create
Learn
Share

Virgil, Aeneid III

rename
lusmionla's version from 2016-11-30 16:40

wanderin round da sea

Question Answer
ēvertere, ēvertō, ēvertī, ēversumdestroy
visum + datto seem right to x
contrāhere, contrahō, contrāxī, contractumbring together
exsul exsulis, m/fbanned
procul in the distance
nitēre, niteō, nituībe fat
tumulus -ī, m hill
virgultum -ī, nbush
corneus a umof the cherry tree
hastīle hastīlis, nstem
myrtus -ī, m/fmyrtle
viridis viridegreen
silvawood, undergrowth
accēdere, accēdō, accessī, accessūrusto busy oneself
arbor arboris, f arbostree
vellere, vellō, vellī/vulsī, vulsumtear
tābum -ī, n gore
coīre, coeō, coīvī/coiī, coitumcome together
formīdō formīdinis, ffear
vīmen vīminis, nwillow
cortex corticis, m/fbark
venerārī, veneror, venerātus sumpray to
nīsus -ūs, mlabour
obluctārī, obluctor, obluctātus sumpress/fight against
silēre, sileō, siluībe silent
lacerāre, lacerō, lacerāvī, lacerātumtear, hurt
avārus a umgreedy
iaculum -ī, nspear, thorn
incrēscere, incrēscō, incrēvī, incrētumgrow
anceps ancipitisuncertain
diffīdere, diffīdō, diffīsus sumgive up hope
obsidiō obsidiōnis, fsiege
famēs famis, fhunger
pavor pavōris, mfear
mānēs mānium, m/fdead soul
caeruleus a umblue
tepidus a umwarm
cymbium -ī, ncup
arcitenēns arcitenentis, marcher
contemnere, contemno, contempsī, contemptumresist
redimīre, redimiō, redimiī, redimītumwreath, warp around
immītis immītecruel
inlābī, inlābor, inlāpsus sumsteal into, come into
cortīna -ae, fshrine
exorīrī, exorior, exortus sumarise
cūnābula -ōrum, ncradle
ritecorrectly
recordārī, recordor, recordātus sumtake to heart, remember
cēdere, cēdō, cessī, cessumgo away, give way
astāre, astō, astitīwait, be ready
fretum -ī, nstrait
concitāre, concitō, concitāvī, concitātumabandon
mōlīrī, mōlior, mōlītus sumplan
focus -ī, mhome
tābidus a umdevouring
corruptus a umcorrupt
tractus -ūs, mexpense
luēs luis, fplague
letiferof death
annus -ī, mharvest, season
ārēre, āreō, āruīdry, wilt
vīctus -ūs, mnourishment
remētīrī, remētior, remēnsus sumthink back
sub teunder your leadership
permētīrī, permētior, permēnsus sumcross
glaeba glaebae, fearth
mānāre, mānō, mānāvī, mānātumflow
sopor sopōris, msleep
strātum -ī, ncushion
supīnus a umupwards
intemerātus a umpure
prōles prōlis, fancestry
ambiguus a umtwofold
portendere, portendō, portendī, portentumfortell
monēre, moneō, monuī, monitumwarn, remind
imber imbris, mrain
nimbus -ī, mcloud
discernere, discernō, discrēvī, discrētumtell apart
cālīgo cālīginis, fdarkness
verrere, verrō, versumsweep, turn up
prōlūviēs prōlūviēi, ffilth
uncus a umhooked
caprigenus a umof goats
exstruere, exstruō, exstrūxī, exstrūctumpile up
immundus a umimpure
sēcessus -ūs, mhiding spot
rūpēs rūpis, fcliff
āra -ae, faltar
ēdicere, ēdicō, ēdīxī, ēdictumorder
scūtum -ī, nshield
obscēnus a umugly
sēmēsus a umhalf-eaten
iuvencus -ī, mheifer
sternere, sternō, strāvī, strātumslaughter
animis figitepay attention!
ambedere, ambedō, ambēdī, ambēsumgnaw
dērigēscere, dērigēscō, dēriguīfreeze
laxāre, laxō, laxāvī, laxātumloosen
rudēns rudentis, mrope
altrīx altrīcis, fnurse
cacūmen cacūminis, npeak
formīdātus a umfeared
succēdere, succēdō, successī, successumreach
īnspērātus a umunexpected
potīrī, potior, potītus sumreach
lūstrāre, lūstrō, lūstrāvī, lūstrātummake a purification sacrifice
oleum -ī, nolive oil
palaestra palaestraewrestling
certātimas a race
āerius a umhigh up in the sky
prōtinusforward
abscondere, abscondō, abscondī/abscondidī, absconditumlose from view
caespes caespitis, mgrass, floor
excipere, excipiō, excēpī, exceptumtake care of
sortītus -ūs, mlot
cubīle cubīlis, nbed
fāstus -ūs, mpride
ēnītī, ēnītor, ēnīxus/ēnīsus sumbear a child, give birth
asthowever
incassumin vain
rīvus -ī, mcreek, brook
pōculum -ī, ncup; drink, juice
tumidus a umstormy
tripūs tripodis, moracle
prōdigium -ī, nmishap
auspicium -ī, nportent, sign
vicis, fchange of fate
expedire dictisreveal
lentāre, lentō, lentāvī, lentātumtilt
īnfernum -ī, nunderworld
sollicitāre, sollicitō, sollicitāvī, sollicitātumbe aware/afraid
sūs suis, m/fpig, sow
adoperīre, adoperiō, adoperuī, adopertumcover
claustrum -ī, nheadland
circuitus -ūs, msurrounding view, detour
dissilīre, dissiliō, dissiluī, dissultumbreak apart
aestus -ūs, mtide
implācātus a umunappeased
barathrum -ī, nabyss
abruptum -ī, ndeep
verberāre, verberō, verberāvī, verberātumwhip, lash
exsertāre, exsertō, exsertāvī, exsertātumreach out
pistrīx pistrīcis, fsea monster
cauda caudae, ftail
cessāre, cessō, cessāvī, cessātumdally, surround
caeruleus a umblue
situs -ūs, morder
dispendium -ī, nloss of time
increpitāre, increpitō, increpitāvī, increpitātumscorn
lebēs lebētis, mvessel
lōrīca -ae, fmail
cōnsertus a um(inter)woven
hāmus -ī, mring
trilīx trilīcisthreefold
conum, -i napex
crista, -ae fplume, chrest
praeterlābī, praeterlābor, praeterlāpsus sumsail around
dīgressus -ūs, mfarewell
subtēmen subtēminis, nyarn
chlamys chlamydis, fcloak
humilis humilesmall, low
induere, induō, induī, indūtumput on
crēbrēscere, crēbrēsco, crēbruībecome more frequent
prōra -ae, fbow, bug
eurōus a umeast
aspergo asperginis, fsurf
cautēs cautis, fcliff
tondēre, tondeō, totondī, tōnsummow
suēscere, suēscō, suēvī, suētumget used to
quadripēs quadripedisfour footed
armisonus a umweapon sounding
amictus -ūs, mveil
antemna antemnae, fyard (croospiece of mast)
nīmīrumdoubtlessly
rudere, rudō, rudīvīgroan
contorquēre, contorqueō, contorsī, contortumturn, navigate
ēlīdere, ēlīdō, ēlīsī, ēlīsumhurl, smash
rōrāre, rōrō, rōrāvī, rōrātumget wet
adlābī, adlābor, adlāpsus sumreach, arrive at
piceus a umpitch black
favilla favillae, fash
viscera viscerum, ninnerds
exaestuāre, exaestuō, exaestuāvī, exaestuātumboil
sēmūstus a umhalf burnt
Eōusmorning star
maciēs maciēī, fstarvation
inluviēs inluviēi, fsqualor, dirt
tēgmen tēgminis, nclothing
spīna -ae, fthorn
spīrābilis spīrābileairy
pīgnus pīgnoris, ntruce
saniēs saniēi, fpus, blood
adfābilis adfābileeasy to talk to
tābum -ī, npus
impunēunrestraint
torvus a umgrim
lāniger lānigera lānigerumcloaked in wool
bāca -ae, fberry
lapidōsus afull of stones
cornum -ī, ncornel
vellere, vellō, vellī/vulsī, vulsumrip
adimere, adimō, adēmī, ademptumtake away
comitārī, comitor, comitātus sumaccompany
sōlāmen sōlāminis, ncomfort
dentibus infrendensgrinding his teeth
incīdere, incīdō, incīdī, incīsumcut
affectāre, affectō, affectāvī, affectātumreach for
lūcus -ī, mcopse
rudēns rudentis, mrope
excutere, excutiō, excussī, excussumget rid of
utrimqueon both sides
linteum -ī, nlinnen, sail
praetendere, praetendō, praetendī, praetentumprotect, front
venerārī, veneror, venerātus sumbeg
exsuperāre, exsuperō, exsuperāvī, exsuperātumtower over
praepinguis praepinguevery rich
stāgnāre, stāgnō, stāgnāvī, stāgnātumbe flooded
rādere, rādō, rāsī, rāsumcleanse
inlaetābilis inlaetābileunfriendly
levāmen levāminis, ncomfort
memorize

Recent badges