Create
Learn
Share

Virgil, Aeneid II

rename
lusmionla's version from 2016-04-03 12:02

Section

Question Answer
conticēscere, conticēscō, conticuīfall silent
torus -ī, m cushion, seat, couch
ēruere, ēruō, ēruī, ērutum destroy completely
īnstarlike (+Gen)
abiēs abiētis, ffir
sortīrī, sortior, sortītus sumchoose by lot
fūrtimsecretly
penitus a um inner
caverna cavernae, fhole
cōnspectus -ūs, msight
sinus -ūs, mbay
stupēre, stupeō, stupuībe surprised
mōlēs mōlis, f construction
hortārī, hortor, hortātus sum encorage
praecipitāre, praecipitō, praecipitāvī, praecipitātumdestroy
terebrāre, terebrō, terebrāvī, terebrātum pierce, bore
cavus a um hollow
latebra latebrae, f hiding place
scindere, scindō, scīdī, scissumdivide, split
procul from afar
līgnum -ī, nwood
alvus -ī, f/m belly
curvus a umhollow
laevus a umblinded
ultrōwillingly
struere, struō, strūxī, strūctuminstigate
illūdere, illūdō, illūsī, illūsum /inluderemock
inermis inermeunarmed
īnfēnsus a umoffended, angry
fīdūcia -ae, ftrust
inclutus a umfamous
īnsōns īnsontisinnocent
indicium -ī, ntestimony
vigēre, vigeō, viguībe stong
pellāx pellācistreacherous
indīgnārī, indīgnor, indīgnātus sumbe angry about
dōnecuntil
scītārī, scītor, scītātus sumquestion
pavitāre, pavitō, pavitāvī, pavitātumshiver
mōlīrī, mōlior, mōlītus sumstart moving
acernus a ummaple
adytum -ī, ntemple
quīnī ae afive each
prōdere, prōdō, prōdidī, prōditumpublish
vitta vittae, fblindfold
līmōsus a ummuddy
ulva ulvae, freed
manica manicae, fhandcuff
ēdisserere, ēdisserō, ēdisseruī, ēdissertumelaborate
rependere, rependō, rependī, repēnsumpay back
āvellere, āvellō, āvulsī, āvulsummutilate
coruscus a umthundering, flickering
sūdor sūdōris, msweat
ēmicāre, ēmicō, ēmicuī, ēmicātumlight up (int)
parma parmae, flight shield
obicere, obiciō, obiēcī, obiectumpass happen
sollemnis sollemnefestive
anguis anguis, m/fsnake, serpent
iuba iubae, fchrest
pectus pectoris, nbreast
pōnebehind
sinuāre, sinuō, sinuāvī, sinuātumwind, curve
salum -ī, nsea
arvum -ī, nshore
sufficere, sufficiō, suffēcī, suffectumdrench
sībilus a umhissing
lambere, lambō, lambī/lambuī, lambitumlick
implicāre, implicō, implicuī, implicitumwind around
dēpāscī, dēpāscor, dēpāstus sumdevour, englulf
ligāre, ligō, ligāvī, ligātumentwine
spīra -ae, fwinding, coil
nōdus -ī, mknot
saniēs saniēi, fvenom
mūgītus -ūs, mscream, roar
excutere, excutiō, excussī, excussumshake off
secūris secūris, faxe
clipeus -ī, mshield
pavor pavōris, mfear
īnsinuāre, īnsinuō, īnsinuāvī, īnsinuātumfall onto
expendere, expendō, expendī, expēnsumpay for (punishment)
rotarum lapsusrolling of the weels
stuppeus a umof tow
fētus a umpregnant
fūnis fūnis, m/frope
subīre, subeō, subiī, subitumfollow
inlābī, inlābor, inlāpsus sumgilde into
aperit...oralent her voice
conticēscere, conticēscō, conticuīfall silent
sepelīre, sepeliō, sepelīvī/sepelii, sepultumburry
serpere, serpō, serpsīsneak
bīga -ae, fchariot
trāicere, trāiciō, trāiēcī, trāiectumpierce
tumēre, tumeō, tumuībe swollen
lōrum -ī, nthongs
indūtus a umwearing
iaculāri, iaculor, iaculātus sumthrow
squālēre, squāleō, squāluībe shaggy
squālēre, squāleō, squāluīspeak to
maestas expromere vocesspeak in a sad tone
mora morae, fdelay
foedāre, foedō, foedāvī, foedātumdistort
clārescere, clārescō, claruībecome clear
fastīgium -ī, ntop
astāre, astō, astitīstand
seges segetis, fcrop
incidere, incidō, incidī, incāsūrusrun into
sata -ōrum, nseeds
boumgen pl bos
relūcēre, relūceō, relūxīlight up
glomerāre, glomerō, glomerāvī, glomerātumgather
succurrere, succurrō, succurrī, succursumcome to mind
bipatēns bipatentisopened twice
mūcrō mucrōnis, mpoint, sword
coruscus a umshivering
fremitus -ūs, mnoise, roaring
spōnsa -ae, ffiancée, betrothed
cōnfertus a umin close order
excēdere, excēdō, excessī, excessumleave
ruere, ruō, ruī, ruitūrusrush, run
ceulike
raptor raptōris, mrobber
exigere, exigō, exēgī, exāctumdemand, urge on
rabiēs rabiēi, frage
catulus -ī, mcub
clādes clādis, fdestruction
explicāre, explicō, explicāvī, explicātumlist, describe
sternere, sternō, strāvī, strātumspread
quondamat times
praecordia -ōrum, nchest
sēgnitiēs sēgnitiēi, flaziness, slackness
sērus a umlate
obstipēscere, obstipēscō, obstipuībe startled
caerulus a umblue
secusdifferently
clipeus -ī, mshield
aptāre, aptō, aptāvī, aptātumarm
comāns comantiscrested
congredī, congredior, congressus sumfight, meet
cōnserere, cōnserō, cōnseruī, cōnsertumstay together
rumpere, rumpō, rūpī, ruptumburst
cōnfligere, cōnfligō, cōnflīxī, cōnflictumfight
fundere, fundō, fūdī, fūsummove to flight
īlicetat once
īnfula -ae, fpriest's headscarf
vītāre, vītō, vītāvī, vītātumavoid
vicis, fhazard
dīvellere, dīvellō, dīvulsī, dīvulsumwrench from
nusquamnowhere
pariēs parietis, mwall
scāla -ae, fladder
postis postis, m(door) post
gradus -ūs, mstep
nītī, nītor, nīxus/nisus sumstrive upwards
prensāre, prensō, prensāvī, prensātumgrab
convellere, convellō, convellī, convulsumrip off
irritus a um inritafutile
convellere, convellō, convellī, convulsumbreak off
grāmen grāminis, ngrass
coluber colubrī, msnake
brūma -ae, fwinter
tumidus a umarrogant
exuviae -ārum, fskin
nitidus a umshimmering
iuventa iuventae, fyouth
convolvere, convolvō, convolvī, convolūtumwind
micāre, micō, micuīflicker, quicker
trisulcus a umthree-forked
armiger armigera armigerumbearing weapons
bipennis bipennis, fbattle axe
aerātus a umof bronze
cardō cardinis, mhinge
excīdere, excīdō, excīdī, excīsumcut off, hew out
pavidus a umpavidae
ariēs arietis, mram
crēbrōfrequently, again and again
iānua -ae, fdoor
prōcumbere, prōcumbō, prōcubuī, prōcubitumcrash down
agger aggeris, mdam, shore
ēvincere, ēvincō, ēvīcī, ēvictumovercome
arvum -ī, nfield
cumulus -ī, mmass of water
armentum -ī, nherd, cattle
nurus nurus, fdaughter-in-law
foedāre, foedō, foedāvī, foedātumstain
aevum -ī, nold age
āxis āxis, msky
laurus -ī, flaurel, bay tree
egēre, egeō, eguīneed, have to
longaevus a umvery old
porticus -ūs, fcloisters
concidere, concidō, concidīcollapse
satus -ī, mseed (son)
ērubēscere, ērubēsco, ērubuīrespect,
raucus a umraw
prōtinusat once
umbō umbōnis, fring
laeva laevae, fleft hand
tenus capulountil the handle
truncus -ī, mdead body
aequaevus a umof the same age
dēserere, dēserō, dēseruī, dēsertumgive up
exārdēscere, exārdēsco, exārsīburn
caelicola caelicolae, m/fheavenly inhabitant
confessa (est) deamshowed herself as a goddes
obdūcere, obdūcō, obdūxī, obductumcoverm hide
cālīgāre, cālīgō, cālīgāvī, cālīgātumblind
suscitāre, suscitō, suscitāvī, suscitātumstrengthen, encourage
spissus a umdense
accīdere, accīdō, accīdī, accīsumhalf-cut, weaken
nūtāre, nūtō, nūtāvī, nūtātumsway
iugum -ī, nhill side
inultus a umunavenged
mōnstrum -ī, ndivine sign
apex apicis, mcrown
innoxius a uminnocent
lambere, lambō, lambī/lambuī, lambitumlick
pavidus a umfrightened
excutere, excutiō, excussī, excussumprove
merērī, mereor, meritus sumear, merit (+Abl)
fragor fragōris, mcrash, bang
sulcus -ī, mtrace
cupressus -ī, fcypress
vetustus a umold
attrectāre, attrectō, attrectāvī, attrectātumtouch
propinquāre, propinquō, propinquāvī, propinquātumcome closer, approach
hic demumonly here
obiectāre, obiectō, obiectāvī, obiectātumexpose
edāx edācishungry, devouring
maestus a umsad
dēmere, dēmō, dēmpsī, dēmptumtake away
opīmus a umrich
memorize

Recent badges