Create
Learn
Share

Verben

rename
karisch's version from 2015-10-12 19:15

Section

Question Answer
kaku-kakimasuschreiben
kiku-kikinasuhören
hataraku-hatarakimasuarbeiten
iku-ikimasugehen
kaeru-kaerimasuzurückkehren
toru-torimasunehmen
kiru-kirimasuschneiden
owaru-owarimasu(be)enden
okuru-okurimasusenden
memorize