Create
Learn
Share

Upanishads

rename
anandsingh's version from 2017-06-11 18:49

Section

Question Answer
RigvedaAitareya Kaushitaki
YajurvedaBrihadaranyaka Isha Taittiriya Katha Shvetashvatara Maitri
Samaveda: Chandogya Kena
Atharvaveda: Mundaka Mandukya Prashna
Divisions Samhita Brahmana Aranyaka Upanishad
Vedangas Shiksha Chandas Vyakarana Nirukta Kalpa Jyotisha
memorize