Create
Learn
Share

Understanding Kanji 1-200

rename
itsukisakura's version from 2017-09-30 22:31

Section

Question Answer
ichi - hitotsu
ni - futatsu
san - mi - mitsu
yon - shi - yotsu
go - itsutsu
roku - mutsu - mui
shichi - nanatsu - nano
hachi - yatsu - you
kyuu - ku - kokonotsu
juu - tou - ju
hyaku
sen - chi
ban - man
fu - chichi - tou
bo - haha - kaa
yuu - tomo
jo - onna
dan - otoko
jin - nin - hito
shi - ko
jitsu - nichi - hi
gatsu - getsu - tsuki
ka - hi
sui - mizu
moku - boku - ki
kin - kon - kane
do - to - tsuchi
hon
kyuu - yasumi - yasumu
go - kataru - katari
nen - toshi
go
zen - mae
go - kou - ushiro
ji - toki
kan - aida - ma
mai
sen - saki
kon - kin - ima
ka - nan - nani
jou - ue
ka - ge - shita
sa - hidari
yuu - migi - u
tou - higashi
西sei - sai - nish
nan - minami
hoku - kita
gai - hoka - soto
mei - myou - na
kou - takai
shou - ko - chiisai
chuu - naka
dai - tai - ooki
chou - nagai
han
fun - bun - wakaru
gaku - manabu
kou
sei - ikiru - shou
san - yama
sen - kawa
haku - byaku - shiroi
ten - ama - ame
u - ama - ame
den
ki - ke - iki
sha - kuruma
koku - kuni
en - marui
wa - hanashi - hanasu
bun - kiku
kuu - shoku - taberu
doku - yomu
rai - kuru
sho - kaku
ken - miru - mi
gyou - kou - iku
shutsu - dasu - deru
nyuu - iru - hairu
kai - e - au
sei - shou - aoi
seki - shaku - akai
mei - myou - akarui
shuu - aki
kuu - kara - sora
kai - hiraku - akeru
aku - warui
chou - asa
ji - aza
ashi - soku - tariru
mi - aji
shin - atarashii
shuu - atsumeru
kei - kyou - ani
shi - ane
ho - bu - aruku
yuu - u - aru
an - yasui
i
i
i
gen - koto - iu
ka - ya - ie
kyuu - isogu
ken - inu
mai - imouto
iro - shoku - shiki
oto - on - ne
in
in
in - nomu
sakana - gyo - uo
ugoku - dou
gyuu - ushi
ka - uta - utau
sha - utsusu
ei - utsuru - utsusu
kai - umi
bai - uri - uru
un - hakobu
juu - chou - omoi
ei
eki
shuu - owari - tsui
ta - ooi
ki - okiru - okosu
oku - ya
sou - okuru
kyou - oshieru
dai - tei - otouto
dou - onaji
shu - su - nushi
shi - omou
shin - oya - shitashii
ka - ke - hana
ka - natsu
ga - kaku
kai
bai - kau
ki - kaeru
dai - yo - kawaru
gaku - raku - tanoshii
fuu - fu - kaze
tai - kasu
hou - kata
shi - kami
tsuu - tooru - toori
tai - karada - katachi
shaku - kariru
kan - han
kan - yakata
gen - gan - moto
kou - kangaeru - kangae
chaku - jyaku - kiru
kyuu - ku - kiwameru
kyo - ko - saru
kyou - miyako - kei
kyou - gou - tsuyoi
gyou - gou - waza
setsu - sai - kiru
kin - kon - chikai
gin - shirogane
kou - ku - kuchi
kou - ku - gu
koku - kuro - kuroi
kei - hakaru
ken - togu
ken - kon - tateru
ken - tamesu
ko - furui
kou - hiroi - hiromeru
shin - kokoro
shi - kokoromiru - tamesu
tou - kotaeru - kotae
ji - zu - koto
ten
saku - sa - tsukuru
cha - sa
sou - hayai
shi - tomaru - tomeru
ji - shi - mizukara
shi - ji - tsukaeru
shi - shinu
shi - hajimeru
使shi - tsukau - tsukai
shi - watashi - watakushi
chi - ji
ji - motsu - moteru
shitsu
shitsu - muro
hin - shina
sha - yashiro
sha - mono
shu - zu - te
shuu
shuu - ju - narau
juu - chuu - sumu
shun - haru
sei - shou - tadashii
memorize