Create
Learn
Share

TUSPATODERI

rename
syokbe2's version from 2018-11-01 19:14

Section 1

Question Answer
Lokalize melanosit kaybıVitiligo
Güneşte koyulaşan melanin artışı olan deri lezyonuÇil (ephelis)
Güneşte koyulaşmayan, melanosit hiperplazisi ile karakterize deri lezyonuLentigo
Malignleşme riski olan nevüslerDisplastik nevüs, Konjenital nevüs
Lenfosit infiltrasyonu görüldüğü nevüsHalo nevüs
Hemanjiyomla karışan nevüsSpitz nevüs
Malign melanomda en önemli prognostik faktörİnvazyon derinliği
Malign melanom gelişmesinde en önemli risk faktörü Güneş ışığı
En sık görülen malign melanomYüzeyel yayılan malign melanom
En iyi prognozlu malign melanomLentigo malign melanom
En kötü prognozlu malign melanomNodüler malign melanom
Zencide el içi-ayak tabanında görülen malign melanomAkral lentiginöz malign melanom
Üveal melanomlar hematojen olarak ilk nereye metastaz yaparKC
Erişkinde en sık göz tümörü nedeniMetastaz
Erişkinde en sık primer intraoküler maligniteÜveal melanom
Üveal melanomlarda kötü prognoz kriterleriÇap, epiteloid hücre içermesi, proliferatif endeksin yüksek olması, monozomi 3, silier cisim, koroid yerleşim
En sık benign deri tümörüSeboraik keratoz
İç organ malignitelerinde seboraik keratozun artmasıLesser-trelat
Kıvrım bölgelerinde hiperpigmentasyonla karakterize olan ve iç organ malignitelerine eşlik eden benign deri lezyonuAkantozis nigrikans
Apokrin ter bezlerinin tümörüCylindromlar
Erkin ter bezlerinin tümörü Syringomalar
Kıl folikülü tümörüTrichoepitheliomalar
En sık görülen deri kanseriBazal hücreli kanser
Bazal hücreli kanserde görülen mutasyonlarHedgehog sinyal yolağını aktive eden mutasyon
Bazal hücreli kanserin önemli özellikleriTelenjiektazi ve tümör hücrelerinin palizatik dizilimi
Rodent ülser hangi kanserin subtipiBazal hücreli kanser
Metastaz yapmayan, lokal destrüksiyon yapan deri kanseriBazal hücreli kanser
Nöral krest orjinli deri kanseriMerkel hücreli kanser
Balık derisi görünümü İktiyozis
Odland cismi görülen hastalıkİktiyozis
Munro mikroapseleri hangi hastalıktaPsöriazis
Wickham çizgisi hangi hastalıktaLiken planus
Civatte cismi hangi hastalıktaLiken planus
En sık görülen büllü hastalıkPemfigus vulgaris
Pemfigus vulgaris nereden başlarOral mukoza
Pemfigus vulgaris testleriNikolsky (+), Akantoliz (+), Tzank (+)
Pemfigus vulgariste bül nerede oluşur İntraepidermal
Subkorneal bül hangi hastalıkta görülürPemfigus foliaceus
Epidermolizis bülloza hangi iç malignite akla getirirÖzofagus kanseri
Deride bazal membrana karşı antikor hangi hastalıkta görülür Büllöz pemfigoid
Büllöz pemfigoidde bül nerede oluşurSubepidermal
Dermal papillalarda Ig A birikimiyle giden hastalık hangisidirDermatitis herpetiformis
Dermatitis herpetiformis ile birlikteliği olan hastalıklarÇölyak, Ig A nefropatisi, Henoch-Schönlein purpurası
Subkutanöz yağ dokusu inflamasyonuna ne denirPannikülit
En sık pannikülit hangisidirEritema nodosum
Subkutan yağ dokusunun vaskülit nedirEritema induratum
Tekrarlayıcı nodüler pannikülit hangisidirWebwer-Christian hastalığı
Desmogleine karşı antikor oluşan hastalıkPemfigus
Hemidesmozomlara karşı antikor oluşan hastalık Büllöz pemfigoid
Retikülin ile çapraz reaksiyon görülen hastalık Dermatitis herpetiformis
Hangi keratozlar premalign Aktinik keratoz, Solar keratoz
memorize