Create
Learn
Share

The domain Memorize.com is for sale!
contact: craig AT memorize.com

TUSPATOBOBREK

rename
syokbe2's version from 2018-11-18 12:47

Section

Question Answer
Bowman kapsülünü yapan glomerül hücresiPariyetal epitel hücresi
Pedisel adında çıkıntıları olan hücreVisseral epitel hücresi (Podosit)
Erişkinde en sık nefrotik sendrom nedeniSistemik nedenler (DM,SLE,Amiloidoz)
Erişkinde en sık primer nefrotik sendrom nedeniFNGS
Steroide en iyi yanıt veren glomerül hastalığıMinimal değişiklik hastalığı
Membranöz glomerülonefrite neden olan ilaçlarPenisilamin, kaptopril, NSAID
Elektron mikroskopide diken kubbe görünümü olan hastalıkMembranöz glomerülonefrit
En sık görülen membranoprolifreatif glomerülonefrit tipiTip 1
C3 nefritik faktörün patogenezinden sorumlu olduğu hastalıkMembranoproliferatif glomerülonefrit Tip 2
Işık mikroskopide glomerül bazal membranında çift kontur/tren rayı görünümü olan hastalıkMembranoproliferatif glomerülonefrit
Mesengiumda IgG, IgM, C3 birikimi ve artmış sellülerite görülen hastalıkAPSGN ve diğer proliferatif glomerülonefritler
En iyi prognozlu glomerülonefritAPSGN
Bir böbrek hastalığının progresif olarak ilerleyeceğini gösteren bulguKresent oluşumu
Kresent oluşumndan sorumlu hücrePariyetal epitel hücresi
Bazal membranda lineer Ig G birikimi olan böbrek hastalığıGoodpasture
Nefritik sendrom + hemoptizi Goodpasture
Rekürren hematürisi olan hastanın biyopsisinde mesengial IgA depolanması var ise düşünülmesi gereken hastalıkIgA nefropatisi
Anterior lentikonusun görüldüğü herediter nefritAlport sendromu
Diyabetik nefropatide böbrekte görülen en karakteristik bulguNodüler glomerüloskleroz
Akut piyelonefritin en sık etkeniE.coli
Renal papiller nekrozun nedenleriDM, obstruktif nefropati, analjezik nefropatisi, orak hücreli anemi
Kronik piyelonefritin en önemli nedenleriVUR, obstruktif nefropati
Tiroidizasyon bulgusunun görüldüğü böbrek patolojisiKronik piyelonefrit
Analjezik nefropatisinde yaşayanlarda riski artan böbrek neoplazisiRenal pelvis transisyonel hücreli karsinomu
Akut böbrek yetmezliğinin en sık nedeniAkut tübüler nekroz
Tübüloreksinin olduğu, hem proksimal hem distal tübülün etkilendiği akut tübüler nekrozİskemik akut tübüler nekroz
Tübüloreksinin olmadığı, proksimal tübülün yıkıma uğradığı akut tübüler nekroz tipiToksik akut tübüler nekroz
Hyalen arteriyosklerozun görüldüğü böbrek patolojisiBenign nefroskleroz
Nekrozitan ve hiperplastik arteriyolitin görüldüğü böbrek patolojisiMalign nefroskleroz
Böbrekte en sık görülen kistBasit kist
Kistlerin içinde immatür mezenkim ve kıkırdak adacıklarının olduğu böbreğin kistik hastalığıKistik renal displazi
OD polikistik böbrek hastalığına en fazla eşlik eden ekstrarenal bulguKonjenital karaciğer kistleri
Berry anevrizmasının en fazla görüldüğü hastalıkOD polikistik böbrek
OR polikistik böbrek hastalığına en fazla eşlik eden bulguKonjenitla hepatik fibrozis
Böbreği küçülten kistik hastalıkNefronofitizis
Böbrekte kortikomedüller hatta kist görülen hastlıkNefronofitizis
En sık görülen böbrek taşıKalsiyum
İdrar yolu enfeksiyonu nedeni ile görülen böbrek taşlarıMagnezyum amonyum fosfat (strüvit) taşları
Böbreğin en sık görülen benign tümörüRenal adenom
Hurtle hücrelerine benzeyen büyük eozinofilik hücrelerin görüldüğü renal tümörRenal onkositom
Nodüler kitle yapma eğilimi nedeniyle renal hücreli karsinomla karışan ve tüberosklerozla sık birliktelik gösteren renal tümörAnjiyomiyolipom
Böbreğin en sık görülen primer malign tümörüBöbrek adenokarsinomu (renal hücreli karsinom)
En sık görülen renal hücreli karsinom tipiClear hücreli tip
Polisitemi yapan tümörlerRenal hücreli karsinom, hepatosellüler karsinom, serebellar hemanjiyoblastom
Renal hücreli karsinom için en önemli risk faktörüSigara
Bilateral ve multiple odaklı olan renal hücreli karsinom subtipiPapiller
Von hippel lindau sendromuna eşlik edebilen renal hücreli karsinom tipiClear hücreli tip
Diyalize bağlı kistlerde gelişen renal hücreli karsinom tipiPapiller
Papiller böbrek hücreli karsinomda gen mutasyonuMET
Histolojik olarak onkositomla karışabilen renal hücreli karsinom subtipiKromofob hücreli
Akut sistitin en sık nedeniE.coli
Von brun adaları görülen hastalıkKronik sistit
Hemorajik sistit nedenleriSiklofosfamid, adenovirüs, radyasyon
Michealis Gutmann cisimleri görülen patolojiMalakopalaki
Mesanenin üretelyal epitelinin lamina propriyaya invazyonuVon brun adaları
Mesanede transizyonel epitelin mukus sentezleyen hücrelere dönüşmesiSistitis glandülaris
Üretelyal epitelin renal tübüler epitele transforme olmasıNefrojenik metaplazi
Adenokanser gelişebilen mesane metaplazisi tipiSistitis glandülaris
Mesane invaziv üretelyal karsinomu için prekürsör lezyonlarnoninvaziv papiller tümör, flat non-invaziv üretelyal karsinom
Mesane kanserinde prognozu en kötü etkileyen faktörmusculus propria invazyonu
Mesane karsinomu için en önemli risk faktörüSigara
Şistozoma enfeksiyonlarının sık olduğu yerlerde görülen mesane kanseriSkuamöz hücreli karsinom
Urakus kalıntılarından ve ekstrofiya vesikadan gelişen mesane kanseriAdenokarsinom
Mesane kanserinde klasik klinikAğrısız pıhtılı hematüri
Yüksek rekürrens ya da progresyon riski olan mesane kanseri hastalarıCIS, yüksek dereceli papiller tümör, multifokalite, rekürrens hikayesi, lamina propria invazyonu
Mesane kanserinde en belirgin prognoz kriteriKas invazyonu
Minimal yapısal ve histolojik atipik özellikler gösteren mesane tümörüDüşük dereceli papiller ürotelyal karsinom
Ağır atipik özellikler gösteren mesane tümörüYüksek dereceli papiller ürotelyal karsinom
Mesane invaziv ürotelyal kanserinde en sık genetik değişiklik9. kromozom delesyonu
Çocukta en sık mezenkimal mesane tümörüRabdomyosarkom
Erişkinde en sık mezenkimal mesane tümörüLeiomyosarkom
memorize