Create
Learn
Share

The domain Memorize.com is for sale!
contact: craig AT memorize.com

TUSANOSOL

rename
syokbe2's version from 2018-12-24 17:45

Section

Question Answer
Toraks ön duvarında ilk 6 interkostal aralığı besleyen arterA.thoracica interna
7-9. interkostal anteriorlar hangi arterin dalıdırA.musculophernica
İlk iki interkostal aralıkta dağılan a.interkostalis suprema neyin dalıdırTr.costocervicalis
Arcus aorta seviyesinde yapılan transvers kesitte en arkada yer alanN.laryngeus recurrens sinistra
Manubrium sterni arkasındaki venlerin en önde olanı, trakeotomi sırasında yaralanma riski olan venV.brachiocephalica sinistra
Choana hangi iki yapıyı birleştirirCavitas nasi ile pars nasalis pharyngis
Burnun en büyük arteriA.sphenopalatina
Kisselbach pleksusuA.facialis, A.sphenopalatina, A.maxillaris, A.ophthalmica
Yenidoğanda bulunan paranasal sinüslerMaksillar ve ethmoidal
Hangi kemikte paranasal sinüs bulunmazOs palatinum
Sinüs sphenoidalis superiorda neler ile komşuHipofiz, n.opticus, chiasma opticus
Meatus nasi medius'taki bulla ethmoidalis üzerine açılan paranasal sinüsCellulae ethmoidales mediae
Meatus nasi superior'a açılan paranasal sinüsCellulae ethmoidales posteriores
Orbita medial duvar kırıklarında en sık hasarlananCellulae ethmoidales
Posterior ethmoidal sinüslerde yerleşen tümör nereye basarN.opticus
Sinüs sphenoidalis'in açıldığı yerRecessus sphenoethmoidalis
En sık enfeksiyon görülen paranasal sinüsMaxillar
En büyük paranasal sinüsMaxillar
Hiatus semilunaris'e açılan sinüsMaxillar
Apikal kök abseleri hangi sinüse drene olup sinüzite neden olurMaxillar
Ductus nasolacrimalis nereye drene olurMeatus nasi inferior
Prominentia laryngea hangi larinks kıkırdağındadırCartilago thyroidea
Membrana thyrohyoidea'dan geçen oluşumA.V. laryngea superior ve N.laryngeus superior (r.internus)
Ligamentum vocale'lerin arka uçları nereye tutunurCartilago arytenoidea
Sesin oluşumundan sorumlu larinks kıkırdağıCartilago arytenoidea
Larinks boşluğunun en dar yeriVentriculus laryngis
Venrticulus laryngis hangi yapılar arasındadırPlica vestibularis ile plica vocalis
Nervus laryngeus recurrens felcinden etkilenmeyen kasM.cricothyroideus
Rima glottis'i açan kasM.cricoarytenoideus posterior
Ligamentum vocale'leri geren kasM.cricothyroideus
Ligamentum vocale'leri gevşeten kasM.thyroarytenoideus
Acil durumda laringotomi nereden yapılırLigamentum cricothyroideum
Rima glotidis'in pars intercartilaginea'sına adduksiyon yaptıran kasM.arytenoideus
Rima glotidis'in pars intermembranacea'sına adduksiyon yaptıran kasM.cricoarytenoideus
Trake bifurkasyonu hangi seviyededirT4
Trakeotomi sırasında yaralanma riski taşıyan damarV.jugularis anterior
Çocukta trakeotomi sırasında yaralanma riski taşıyan damarV.brachiosephalica sinistra
Hilum pulmonis dışında ana bronkustan ayrılan lobar bronkusBronkus lobaris superior dexter
Bronkus lobalis superior dexter kaç segmental bronkusa ayrılır3
Bronkus lobalis medius kaç segmental bronkusa ayrılır2
Sağ akciğerde dağılan segmental bronkus sayısı10
Her iki AC'de izi olan organlarKalp ve özofagus
Sol hilum pulmonis yukarısında izi olan oluşumArcus aorta
Sağ hilum pulmonis yukarısında izi olan oluşumV.azygos
Incisura cardiacae hangi AC lobuna aittirSol akciğer, lobus superior
Lingula pulmonis hangi AC lobuna aittirSol AC, lobus superior
Broncus cardiacus hangi segmental bronkusun dalıdırBroncus segmentalis basalis medialis
Linea midaxillaris'te AC alt kenarı kaçıncı kaburgayı keser8
Radix pulmonis'te bulunmazV.azygos
Radix pulmonis'lerde en ön bulunan yapıV.pulmonalis superior
Sağ radix pulmonis'te en üstte bulunan yapıBroncus lobalis superior
Sol AC besleyen aa.bronchialisler hangi arterin dalıdırAorta thoracica
Sağ AC'yi drene eden bronşiyal venler hangi vene açılırV.azygos
AC tümörü ve sol diyafragma paralizi olan hastada etkilenen sinirN.pherinicus
Mediastinal plevranın duyusunu taşıyan sinirN.pherinicus
Üst ve orta mediastinumda yer alan yapıV.cava superior ve n.pherinicus
Orta mediastinum ve arka mediastinumu birbirinden ayıran yapıTrake bifurkasyonu
Orta ve arka mediastinumda yer alan yapıV.azygos
Hem ön hem de üst mediastinumda bulunan yapıTimus
Hem üst hem arka mediastinumda bulunan yapılarÖzofagus, ductus thoracicus, N.vagus
memorize