Create
Learn
Share

The domain Memorize.com is for sale!
contact: craig AT memorize.com

TUSANAURO

rename
syokbe2's version from 2018-12-09 11:30

Section

Question Answer
Sol böbrek ön yüz komşuluklarıSuprarenal bez, dalak, mide, pankreas, splenik damarlar, flexure coli sinistra, colon descendens, jejenum
Sağ böbrek ön yüz komşuluklarıSuprarenal bez, karaciğer sağ lobu, colon ascendens, flexura coli dextra, duodenum 2. parça, jejenum
Böbrek arka yüz komşuluklarıDiyafram, M.psoas majör, M.quadratus lumborum, V.A.N.subcostalis, N.iliohypogastricus, N.ilioinguilaris
Hilum renale'deki yapıların önden arkaya sıralamasıV.renalis, A.renalis, pelvis renalis (VAP)
Böbreği saran yapılar (dıştan içe)Fascia transversalis, Corpus adiposum pararenale, Fascia renalis (Gerota), Capsula adiposa, Capsula fibrosa
Böbreği saran yapılardan hangisi böbreği pozisyonunda tutarFascia renalis (Gerota)
Böbrekleri pozisyonunda tutan nedirKomşu organların pozisyonu
Böbrek dıştan içeri doğru histolojiCorteks renalis, Piramis renalis (medulla) - columna renalis, papilla renalis, kaliks minör, kaliks majör, pelvis renalis
Böbrek lenfleriParaaortik lenf nodlarına dökülür
Böbrek siniriSempatikler T10-L1, parasempatikler N.vagus
Proksimalden distale nefron bölümleriCorpusculum renale, proksimal tübül, Henle, distal tübül
Malfigi korpüskülüDiğer adı corpusculum renale'dir. Glomerülüs ve glomerüler kapsül (Bowman)'dan oluşur.
Jukstamedüller apparatusJukstaglomerüler hücreler + Maküla densa
Üreter parçalarıAbdominal, pelvik, intramural
Üreter darlıklarıÜreteropelvik birleşme, Apertura pelvis superior'u çaprazladığı yer (A. iliaca externa çaprazı), Mesane duvarından geçtiği yer
Üreterin en dar yeriMesane duvarından geçtiği yer
Üreter dört önemli komşuluğuA.V. ovaricalar, A.uterina (histerektomide üreter yaralanmasının nedeni), Uterosakral ligament, Vajina
Hymen'in erkekte karşılığıColliculus seminalis (üretrada pars protatikaya açılır)
Vajinanın erkekte karşılığıUtriculus prostaticus
Mesane bölümleriApeks vesika, fundus vesika, serviks vesika, corpus vesika
Fundus vesika komşuluklarıErkekte rektum, kadında seviks uteri ve vajina
Prostat üzerine oturan mesane bölümüServiks vesika
Ekskavasyo rektovesikalisErkekte fundus vesika ve rektum arasında periton çıkmazı
Ekskavasyo vesikoüterinaKadında fundus vesika ile vajina arasında periton çıkmazı
Mesane iç yüzünde görülen uvula vesikayı ne oluştururProstat median lobu
Mesane venleriPlexus venosus vesikalis (V.iliaca eksterna'ya açılır)
Mesane lenfleriNodi iliaca eksterni ve interniye dökülür
Mesane sinirleriParasempatik lifler Nn.splanchnici pelvici ile (S 2-4), Sempatik lifler T11-L2
Parasempatik uyarı ile ürogenital sistemde ne olurMiksiyon, ereksiyon (ayrıca defekasyon). S 2-4 ile kontrol edilir
Sempatik uyarı ile ürogenital sistemde ne olurEjakülasyon L 1-2
Miksiyonu sağlayan otonom merkezBarrington merkezi (Pons'un üst kısmında)
İdrarın üretraya geçmesi nasıl engellenirSempatik uyarı ile M.detrussor vesika inhibe, M.sfinkter üretra internus eksite olur. (Parasempatikler tam tersini yapar ve miksiyon sağlanır)
Erkek üretrası 4 bölümüPars intramuralis, pars prostatica, pars membranika, pars spongiosa
Prostatik üretraya açılan yapılarDuktus ejakülatorius (ductus deferens + ductus ekskratoriyus), Prostat kanalları, Ostium üretra internum
Prostatik üretrada bulunan yapılarCrista üretralis, collicus seminalis, sinüs prostatikus, utrikulus prostatikus
Üretranın en geniş ve en fazla dilate olabilen kısmıPars prostatika
Ductus ejakülatorius nereye açılırÜretra prostatik parçada utrikulus prostatikus'a
Cowper bezlerinin diğer adıGlandula bulboüretralis
Glandula bulboüretralis nereye açılırSpongioz üretra proksimali
Üretra darlıklarıOstium üretra internum, pars membranica, fossa navicularis üretra arkası, ostium üretra eksternum
En dar üretra kısmıOstium üretra eksternum
İkinci en dar üretra kısmıPars membranika
Üretra kaslarıSfinkter internus (otonom sinir sistemi kontrol eder), Sfinkter eksternus (N.pudendus'un N.perinealis dalı kontrol eder)
Penisi saran derin fasyaBuck fasyası (fascia penis)
Penisi asan yapılarLig. fundiforme penis (Scarpa fasyası oluşturur) ve Lig.suspensorium penis (fascia profundus oluşturur)
Penis arterlerA.bulbi penis, A.profunda penis, A.dorsalis penis
Böbrek arter ve venlerA.V. renalis
Mesane arterVezikal arterler (a.iliaca externa'dan gelir)
Skrotum dıştan içeDeri, tunica dartos, fascia spermatica eksterna, fascia cremasterica ve M.cremester, fascia spermatica interna, tunica vaginalis testis
Tunica vaginalis testis nedirPeritonun devamıdır. Pariyetal yaprağı skrotum en içi saran yapı, visseral yaprağı testis en dışını saran yapıdır.
Funiculus spermaticus içindeki yapılarDuctus deferens, Plexus pampiniformis, A.testicularis, A.ductus deferentis, lenf damarları, plexus testicularis
Tunica vaginaliste sıvı birikmesiHidrosel
Ductus deferens hangi oluşumdan sonra gelirEpididimis
Spermiyumların son olgunluklarına ulaştığı ve kısmen depolandıkları yerEpididimis
Testis ve epididimis damarlarıA.testikularis (aort dalı), V.testikularis (sağda cava inferiora, solda renalis sinistraya dökülür). Ayrıca venler plexus pampiniformis denilen bir plexus yapar V. testikülaris bu ağdan başlar.
Testis duyusunu taşıyan sinirN.genitofemoralis
Ejakülatın büyük bölümünü yapan kısımVesiküla seminalis
Prostatın kadında karşılığıParaüretral bezler (Skene bezleri)
Prostatik arter neyin dalıdırA.vesikalis inferior
Prostat içinden geçen kanallarÜretra ve ductus ejakülatorius
Prostat kanserinin vertebraya metastazını sağlayan yapıPlexus venosus vertebralis internus
En çok görülen himen tipiAnüler himen
Patolojik himen tipiİmperfore himen
Kadında yüzeyel perine aralığında bulunan bezGlandula vestibülaris majör (Bartholin)
Cowper bezinin kadında karşılığıBartholin (glandula vestibularis majör)
Over altından geçen oluşumlarN.obturatorius, A.V. obturatoria
Overi pelvis duvarına asan ligamentLig.suspensoriyum ovarii
Ovaryumu uterusa bağlayan ligamentLig.ovari proprium
Fertilizasyon nerede olurAmpulla tuba uterina
Lig.suspensoriyum ovarii içindeki yapılarA.V. ovarica
Ekskavasyo rektouterinada apse nereden boşaltılırFornix vajinanın pars posterioru
Ligamentum latum uteri içindeki yapılarA.V. ovarica, A.V. uterina, Tuba uterina, Lig.ovari proprium, Lig.teres uteri, parametrium
Canalis inguinalisten geçen ligamentLig.teres uteri
Uterusun en önemli pasif desteğiLig.transversum carvicis
Plexus hipogastrikus inferior hangi ligament içinde yer alırLig.sacrouterinum
Uterus arterA.uterina (a.iliaca interna dalıdır)
Uterus sinirleriParasempatikler S 2-4, sempatikler T11-L1
Ektopik gebelik rüptüründe hemorajinin nedeni olan arterA.ovarica
Vajina prolapsusu ne hasarı ile oluşurCorpus perineale
Gubernacalum testisin kalıntısıLig.scroti
Broad ligament arkasına tutunan yapıLig.ovarii proprium
Uterus mekanik desteğinden sorumlu yapılarLig.transversum cervicis, Lig.puboservicale, M.levatör ani, Lig.sacrouterinum
Ovaryektomi sırasında en sık hasar gören yapıN.obturatorius
Peniste ereksyonun devamlılığını sağlayan kasM.ischiocavernosus
Vajinal tuşede ele gelen yapılarSpina ischiadica, üreter, ovarium, serviks uteri
Erkekte rektal tuşede ele gelen yapılarProstat, bulbus penis, vesika seminalis, ampulla ductus deferentis
memorize