Create
Learn
Share

To toward

rename
lingyoyo's version from 2016-06-24 23:56

Section

Question Answer
To or towardduì
The teacher is very nice to the students lǎo shī duì xué shēng hěn hǎo
He is very patienttā hěn yǒu nài xīn
I'm so good to you. Why don't you like me?wǒ duì nǐ hěn hǎo, nǐ wèi shén me bù xǐ huān wǒ
He is extremely good to his dogs. He cooks for them every day.tā duì tā de gǒu fēi cháng hǎo, měi tiān gěi tā men zuò fàn
memorize