Create
Learn
Share

TMV Uvod 1-10

rename
tatsana's version from 2017-01-06 10:35

Section 1

Question Answer
1. Co je TMV?ucelený soubor výroků, které systematicky vysvětlují určitý jev a usilují o odhalení jeho příčin,důsledků nebo jeho vnitřního uspořádání
O co obvykle usilují teorie?zevšeobecnění jevu, což umožnuje aplikovat teorii i na jevy obdobné
10. Má smysl se TMV zabývat?teorie vysvětlují příčiny a důsledky jevu nebo jeho vnitřní fungování a vztahy mezi tímto jevem a jeho okolím.
vztah teorie a praxeje mimořadně těsný. Teorie - skrze své závěry velmi výrazně ovlivnují praxi, praxe - dává nové impulsy pro teoretické zkoumání.
3. Vztah TMV - politická teoriepříbuzné discipliny. Teorie nelze jednoznačně oddělit od politické praxe.
Proč teorie nelze jednoznačně oddělit od politické praxe?na jedné straně zevšeobecněním této praxe, na druhé - sama ji formuje.
8. Jak určit spravnou\úspěšnou teorii? kvalita teorii závisí na 4 činitelů.
činitelschopnost formulovat své vlastní předpoklady
činitelvnitřní koherentní
činitelzabývá se relevantním problemem(-ami)
činitelschopnost své závěry podložit logickými argumenty
memorize

Section 2

Question Answer
2. Funkce teorie.5 funkce
funkceexplanatorní
explanatornívysvětluje událost, jeji přičiny nebo vnitřní uspořádání
funkcekomparativní
komparativnísrovnává událost s obdobnými, hledá společné a rozdílné
funkceprediktivní
prediktivníodhaduje budoucí vývoj s události spojený
funkcenormativní
normativníporovnává aktuální stav se stavem vhodným a nabízí cesty k nápravě
funkcekonstitutivní
konstitutivnívlivná teorie může výrazně proměnit společenskou praxi, konstituje realitu
memorize

Section 3

Question Answer
9. Debaty v TMVpodle základních otázek, které si teorie integrace v daném období kladla
debaty není debatyspíš postupné nahrazení odnoho dominantního proudu jiným
debaty = chronologická analýza TMV
Odpovidá představa velkých debat realitě?nevhodný pro analýzu současných MV, pro něž je charakteristická velká teoritická pluralita, debaty - vymezovali dva antagonistických bloka
10. viz Velké debatydruhá velká debata, 60 léta (metodologie výzkumu MV)
6. Naturalismusje přesvědčení, že teorie MV může a má používat metody přírodních věd pro vysvětlení reality
Má podle mě pravdu naturalismus?sociální svět může být studován vědecky. Přiklad: strukturální realismus(neorealismus)
memorize

Section 4

Question Answer
7. Epistomologie a ontologieTeorie poznání a Teorie bytí
epistomologieJak poznáváme svět? Jaký je vztah mezi výzkumníkem a zkoumaným objektem?
ontologieptá se na jsoucno jako jsoucno, proč tato skutečnost je, co je jí vlastní\charakteristické
ontologieExistuje objektivní, skutečný svět, který je nezávislý na našem vědění? Funguje tento svět podle určitých pravidel, které lze poznat? Co je „skutečné“?
epistomologieJaká je povaha, zdroj a význam poznání?
ontologie (přiklad)možne-li odstranit válku?
epistomologie (přiklad)pomůže-li nam spolupráce odstranit válku?
memorize

Section 5

Question Answer
5. Je možné hodnotově neutrální poznání?NE
výzkumná otázka předpokládá, že zaujeme určitou teoritickou pozici.
z vlastní skušenosti určité faktory jepreferujeme.
důležitou otázko je bude-li výzkumník své předpoklady reflektovat a výslovně formulovat
memorize