Create
Learn
Share

TMV test kriticke teorii

rename
tatsana's version from 2017-01-10 12:22

Section 1

Question Answer
otazkyotázky ontologie MV a epistomologie
epistomologické hlediskozávislost vědění o společnosti na společenských strukturach
politiský cíllidská emancipace a vytvoření spravedlivejší společnosti
jsou teoriímradikální změny uspořádání MV
útokpojetí suverénního státu a mezin. systému státu
ontologické hlediskorealita MV dána převládajícími předstávami o MV
problém ontologie MVpovaha reality MV
problém epistemologiepovaha poznání reality MV
teoriineomarxismus, postmoderna, konstruktivismus, feminismus
kritické teorii vs. liberalismusodhalují historickou podmíněnost státu a systému států a tím nutně zpochybňují jejich nárok na výlučnost bez ohledu na existenci jiných aktérů
Kritická teoriekritika současného řádu
memorize

Section 2

Question Answer
MARXISMUSpolitické teorii podmíněný ekonomickími faktory
stadiipodle způsobu výroby
1primitivní komunismus
2otrokářství
3feudalismus
4kapitalismus
5socialismus
vs. realsmus a liberalismusvidí mezin reality jako horizontálně členěnou na vztahy mezi státy
marxisténabízejí vertikální perspektivu vztahů mezi třídami
vs. neorealistépřecenování ekonomiky, podcenění nacionalismu (blíž národní buržoazii než stejné třídy jiných národu)
marxismus – leninismusdělí státy dle třídního principu → 1) imperialistické 2) proletářské
konfliktuvnitř imperialistických států i mezi státy imperialistickými a proletářskými
paradox komunismus zamezí jakékoli změnu
Antonio Gramscipřevládající ideje o mezinárodních vztazích slouží zájmům nejmocnějších ekonomických aktérů v MV
teorie závislosti světová ekonomika = systém rozdělený na centrum a periferii
kriterii teorie závislosti přístup k technologiím
vztah centra a periferievztah vykořisťovatele a vykořisťovaného
periferie nemá přístup k nejmodernějším technologiím a většinou jen dodává suroviny, centrum má zájem tento stav udržetperiferie se osvobodí, když vystoupí ze světového kapitalistického systému
Immanuel Wallersteinkapitalistická světoekonomika (KS)
kapitalistická světoekonomika (KS)dělí se na jádro, periferii a semiperiferii (přechod mezi jádrem a periférií)
impérium jedno centrum → stabilnější
světoekonomika několik center
memorize

Recent badges