Create
Learn
Share

Tiroit

rename
syokbe2's version from 2017-12-31 15:19

Section

Question Answer
tiroit lokalizasyonutrekea önünde, larynx altında, c5-t1 arasında
tiroit ağırlık40 gr
tiroit anatomisilobus dex., lobus sin., primidal lob, istmus
tiroit dolaşımı arterlersuperior tiroit arter (external karotis), inferior tiroit arter (subklavian arterin trunkus tiroservikalis dalı)
tiroit dolaşım venlersuperior/medial tiroit ven (internal jugular), inferior tiroit ven (brakiosefalik ven)
tiroit sinirlerlaryngeus inferior (rekürren); [soldaki arcus aorttan sağdaki subklavia dextradan döner], laryngeus superior
tiroit embriyolojiforamen cecumdan köken alır ve tiroglossal kanaldan aşağı iner
tiroit histolojifoliküler hücreler (tiroit hormonu salar), parafoliküler hücreler (kalsitonin salar)
tiroit hormonlarıT4 (tiroksin), T3, (triiyodotironin), kalsitonin
konjenital tiroit anomalileritiroglossal kist (en sık) , aberran (aksesuar) tiroit, lingual tiroit
tiroglossal kist tedavisikistektomi
lingual tiroit tedavisihipotiroidiyi düzelt, bası semp ya da malignite var ise eksize et
bası belirtileridispne (trakea), disfaji (özafagus), ses kısıklığı (rekürren sinir), pemberton (v.cava süperior), horner send. (semptaik zincir)
horner sendromu belirtisigöz kapağı düşer
pemberton belirtisikol kaldırılınca venöz tıkanıklık (yüzde kızarıklık)
ilerleyici kronik kompartman sendromubası belirtilerinin birlikte görülmesi
tiroidektomi endikasyonlarıbası belirtisi-kozmezis-hipertiroidi-foliküler lezyon ve malignite
hipertiroidi nedenlerigraves, toksik nodüler guatr, toksik adenom, subakut tiroidit, metastatik fonksiyonel kanser, struma ovarii
tiroit hormon sentezi artarak hipertiroidi yapan has.graves, toksik nodüler guatr, toksik adenom
tiroit hormon sentezi normal olan hipertiroidi yapan has.subakut tiroidit, metastatik fonksiyonel kanser, struma ovarii
hipertiroidi bulgularıegzoftalmi, sıcak intoleransı, terleme, susama, kilo kaybı, taşikardi, diyare, emosyonel boz., uyku bozuklukları
graves oftalmisi var ise ne yaparsıncerrahi
hipertiroidi tedavisi18 ay antitiroid ilaç (nüks eder ise bir daha denenebilir), tiroidektomi, radyoaktif iyot
hipertiroidi lab.'ıt3 artar, t4 artar, tiroit antikorları artar, tsh düşer, sintigrafide iyot123 tutulumu artar
hipertiroidili hastada tiroid krizi nedenlerienfeksiyon, antitiroid ilacın birden kesilmesi, travma, gebelik toksemisi, operasyon
tiroid krizi tedavisiiv sıvı, antitiroid, betablokör
tiroid krizi belirtileriyüksek ateş, terleme, tremor, aritmi, kusma, şok, dehidrasyon (artmış hipertiroidi bulguları)
nodüler guatrda nolurhiper ya da hipotiroidi olmaz ama büyüyüp bası belirtisi verir ise tiroidektomi yapılabilir
substernal tiroid diğer isimleri ve tedavisiplanjan guatr, retrosternal guatr ted.--> cerrahi
basedow graveste nolurotoimmün hastalıktır, antikorlar foliküler hücrede tsh reseptörüne bağlanıp fazla hormon salınımına neden olur
antitiroid ilaç yan etkilerigranülositopeni (ayda bir lökosit saydırlımalı lökopeni var ise kesilmeli), aplastik anemi, KC fonksiyon testlerinde artış
tiroidit tipleriakut, subakut, kronik
akut tiroidit gelişimi ve tedavisiÜSYE sonrası abse gelişir, tedavisi antibiyotik
kronik tiroidit tiplerihaşimato, riedel
haşimato nediren sık görülen otoimmün tiroidittir. tiroid bezi kendi tiroglobulinine duyarlıdır. antitiroid antikorlar artar.
haşimato tanısıantitiroid antikor artışı ve İİAB
haşimatoda hipotiroidi nasıl gelişirönce hipertiroidi gelişir fibrozis görülür hipotiroidiye döner
subakut tiroidit belirtileriateş, iştah kaybı, kilo kaybı
subakut tiroidit tedavisisteroid ve hormon replasmanı
riedel tedavisihipotiroidi var ise hormon rep., bası belirtisi ya da malignite var ise cerrahi
hipotiroidi nedenleriotoimmün tiroidit, konjenital, iyot eksikliği, iyatrojenik
nodül ne demekpalpasyon ile farkedilen ve USG da karşılığı olan
insidenteloma ne demekpalpe edilemeyen USG'da ortaya çıkan kitle
tiroid İİAB endikasyonları>1 cm nodül, muayenede şüphe uyandıran durumlar, bazı <1 cm nodüller
muayenede şüphe uyandıran nodüllerhızlı büyüme, ses kısıklığı, vokal kord paralizi, ipsilateral servikal LAP, dokuya fikse nodül
1 cm altı nodülde İİAB endikasyonlarıUSG'de şüpheli bulgu, baş-boyun radyasyon öyküsü, tiroit ca öyküsü, ailede tiroit ca, iyonize radyasyon maruziyeti,tesadüfen çıkan PET(+) nodül
şüpheli USG nodülleriparankime göre hipoekojenik, nodül içi vaskülerite artışı, düzensiz infiltratif sınır, mikrokalsifikasyon, halo yokluğu, yüksekliğin çatan büyük olması
bethesda 1non diagnostik (%4-7 ca şansı), tekrar biyopsi yap yine 1 gelirse cerrahi endikasyon
bethesda 2benign (% <1 ca şansı), takip et (6-18 ay)
bethesda 3 önemi bilinmeyen atipi (% 5-10 ca şansı), 3 ay sonra tekrar iiab yap, genetik yatkınlık var ise lobektomi planla
bethesda 4 foliküler neoplazi ya da şüphesi (% 15-45 ca şansı), lobektomi planla
bethesda 5malignite şüphesi (% 60-75 ca şansı), lobektomi ya da total tiroidektomi planla
bethesda 6malign (% >97 ca şansı), total tiroidektomi planla
bethesda sınıflaması için yeterli materyalen az 10 hücre içeren 6 tirosit grubu
yetersiz bethesta nedenleritiroidit, bol kolloid, kist içeriği, atipi, başarısız teknik
benign nodülde cerrahi endikasyonlarıbası semptomu, büyük toksik nodül, multinodüler guatr, büyüyen nodül
tiroid ca tipleri ve sıklıklarıpapiller %80, foliküler %12, hurhle hücreli %3.5, medüller %3.5, anaplastik %1.5
tiroid ca prognoz kriterleritümör büyüklüğü, ekstraglandüler yayılım, lenf nodu metastazı, yaş, deiferansiyon, uzak met., damar invazyonu, tümör dna içeriği, rezidüel tm varlığı
papiller ca usg bulgularısolid ya da predominant solid, hipoekoşk, düzensiz sınır, artmış vaskülerite, mikrokalsifikasyon
foliküler ca usg bulgularıizo/hiperekoik, mikrokalsifikasyon yoktur,kalın ve düzensiz halo
psammoma cismi nedirpapiller ca'da miklrokalsifikasyon
kötü prognozlu paipller ca>50 yaş, >1 cm tümör, anjiyosarkom, multisentrisite, erkek cinsiyet, DNA anöploidisi
papiller ca'da neden total tiroidektomi seçilir multisentrisite yüksektir, düşük cerrahi komplikasyon, karşı tarafa lokal rekürrens, rekürrenste yüksek mortalite, reoperasyonda yüksek cerrahi risk, rezidüel tümörde anaplastik değişiklik
foliküler ca. tedtotal tiroidektomi
medüller ca. nedenlerisporadik, MEN 2a/2b
medüller ca. ted.total tiroidektomi, modifiye radikal boyun disseksiyonu
anaplastik ca. ted.total tiroidektomi, modifiye radikal boyun disseksiyonu
tiroid ca.'de cerrahi olmayan tedavi yöntemleri radyoaktif iyot, radyoterapi ,perkütan ablasyon, medikal (L-tiroksin), medikal (kinaz inhibitörleri)
tiroit ca. görüldüğü yaşarpapiller (30-40), foliküler (50), sporadik medüller (45-50), ailesel medüller (20-30), anaplastik (>50)
TNM T1a1 cm altı tiroid dışına uzanmamış
TNM T1b1-2 cm tiroid dışına uzanmamış
TNM T22-4 cm arası tiroid dışına uzanmamış
TNM T3> 4 cm ya da minimal invazyon
TNM T4asubkütanöz doku, larinks, trakea ya da özafagus invazyonu
TNM T4bprevertebral fasya, karotid arter ya da mediastendeki arterlerin invazyonu
tiroid ca evrelemesievre 1 --> tümör bez içinde evre 2 --> boyun lenflerine metastaz evre 3 --> çevre dokuya invazyon evre 4 --> uzak metstaz
en değerli tiroid fonksiyon testiTSH
tirotoksikoz en sık neden basedow graves
hipertiroidisiz tirotoksikozun en sık nedenisubakut tiroidit (de querverian)
hipotiroidi en sık nedenhaşimato
askenazy-hurthle hücrelerihaşimatoda görülen dejenere epitel hücreleri
haşimatoda görülen otoantikorlaranti TPO
haşimatodan ortaya çıkan malignitelenfoma
p53 mut. da görülen tiroit kanserianaplastik
RET mut. da görülen tiroit kanserimedüller ve papiller
en iyi prognozlu tiroit capapiller
folliküler karsinom tanısı konulan ve gerekli cerrahi tedavisi yapılan hastanın takibi sırasında lokalize kemik metastazı saptanırsa yaklaşım nasıl olmalıradyoaktif iyot tedavisi
diferansiye opere tiroid karsinomu takibitiroglobin
medüller ca takipinde kullanılankalsitonin
medüller ca prognozu için kullanılan belirteçCEA
Tek sıcak nodül, genç hasta; ne yapmalıameliyat / RAI
Tek sıcak nodül, yaşlı hasta; ne yapmalıRAI / ameliyat
Tiroidektominin en sık komplikasyonu nedirgeçici hipoparatiroidi
basedow gravesli hastada ilk tedaviantitiroid ilaç
toksik MNG ted.önce antitiroid ile ötiroidi yap sonra cerrahi
Wolff-Chaikoff etkisiiyot organifikasyonunun artmasını takiben supresyon görülmesi
tiroit fırtınasında kontraendike ilaçsalisilat
tiroidektomi sonrası kanayan hastada ne yaparsındikişleri aç
bilateral rekürren sinir yaralanmasında ne olurnefes darlığı
tek taraflı rekürren sinir yaralanmasında ne olurses kısıklığı
Delphian lenf noduİsthmusun hemen üstünde trakeanın önünde
tiroidektomi sonrası hipokalsemi nedeniparatiroit alınması, kalsitonin(?)
hipertiroidi tanısnda hangi testler hangi sıra ile istenirTSH(düşük)--> t3/t4-->sintigrafi TSH(yüksek)-->t3/TPO-->USG
total tiroidektomi erken komplikasyonlarıhemoraji, tirotoksikoz nedenli tetani, geçici rekürrent sinir paralizi, enfeksiyon, çevre dokuya hasar
total tiroidektomi geç komplikasyonlarhipotiroidizm, başka(?)
tiroid muayenesipalapasyonla yapılır, hastaya yutkunması söylenir
graves otoantikoruTRAB (tiroid stimule eden hormon reseptör antikoru)
trakeomalazi nedirretrosternal tiroid ortaya çıkan kronik öksürük nedeni (obstruksiyon)
memorize