Create
Learn
Share

Thai nouns- Common items

rename
wendycoady's version from 2016-09-09 01:26

Section 1

Question Answer
penbpàak kaa
pencildin sǒr
eraseryaang lòp
tabledtó
chairgāo īi
moneydtang
baggrà bpāo
pencil casegrà bpāo din sǒr
shirtsūa
trouser or pantsgaang-geeng
glasseswēn dtaa
watch or clocknaa li gaa
keygun jae
telephonetoo ra sàp
housebāan
memorize

Section 2

Question Answer
carrót
booknǎng sǔu
note booksa mùt
refrigeratordtūu yen
cupboarddtūu sūa pāa
shoesrong táao
socktǔng táao
tvtii wii , too ra tát
air conditionerae
purse or walletgrà bpāo ngern
memorize

Recent badges