Create
Learn
Share

Thai- Greetings

rename
wendycoady's version from 2016-05-13 02:31

Section

Question Answer
How are you?sa-baai dii mái
I am finesa-baai dii
you're welcomeyin dii kà
I'm well thankyou, and you?sabii dii. Kun la ká?
see youj99 gan
are you OKOk mai?
not OKmāi OK
please come inch99n kà
please sitch99n nāng kà
come here pleasemaa nii kà
have funkǎw hāi sanùk
Did yoy have fun?kun sanùk mái?
Yes, I had funsanùk
memorize

Section

Question Answer
I am 54 years oldchán aa yú hāa sìp sìi bpii
we are months apart in ageráo haang aan sǎwng duan*
I have no daughterschán mai mii lūuk sǎao
Do you like me?kun chāwp pŏm mái
yes I like you very muchChāwp māak kà
May I ask a question?Kor kam taam noi
Do you understand?kâo-jai mái kà
I don't understandmâi kâo-jai
memorize

 

  =Section
Question Answer
I am very tired todaywan-níi nèuai mâak
I'm very busy this weekaa-tít níi yûng mâak
Wait a minuteraw bpáep nung*
I agree with youchán hĕn-dûai gàp kun
Neüer mindmāi bpen rai
*
*
*
*
*
*
memorize
  =Section
Question Answer
We are from AustraliaRao maa jaak Australia
Me and my wife live in baan Nongbongchán gàp Pan raya yùu tii bâan Nongbong
I am Australianchán bpen kon Australia
She is Korean, isn't she?káo bpen kon gao-lěe châi mái
Your house is where?kun bāan yùu tīi nǎi?
He is an Australian guykáo bpen kon Australia
I am a Thai studentchán bpen nák rian paasǎa Thai
*
*
*
*
*
*
memorize