Create
Learn
Share

Thai- Advectives- food

rename
goombungee's version from 2016-03-23 02:31

Section

Question Answer
spicypèt
sweetwǎan
sour bpriāo
saltykem
bitterkǒm
coolyen
hotráwn
strongkÉEng rEEng
weakàwn EE
hungryhĭu
many [quantity]yér
few,littlenói
hotráwn
memorize

Section

Question Answer
Do you like spicy food?Kun chāwp aahǎan pèt mái?
NoMāi chāwp kà
My rice is saltyChán kāao kem
Does he like sweet or salty food?Káo aahǎan wǎan ruu* kem mái?
He likes sweet foodKáo chāwp aahǎan wǎan kà
This milk is very sourNī nom bprīao māak kà
It is very hot todayWan nii ráwn māak kà
memorize