Create
Learn
Share

The domain Memorize.com is for sale!
contact: craig AT memorize.com

Tezební a dopravní technologie

rename
colek's version from 2018-12-29 10:42

Section

Question Answer
surový kmenpokácený, odvětvený, oddělen vrchol (<7cm)
kulatinapokácený strom s odděleným vrcholem a větvemi
výřezčást kmene
sortimentdříví specifického určení (dle dřeviny; min/max parametrů [tloušťka, délka] jakost
jmenovitá délkaskutečná délka + nadměrek + délka + polovička zářez (max 5 cm)
střední tloušťkavychází z jmenovité tloušťky
čelová tloušťkatloušťka na čele
čepová tloušťkatloušťka na čepu
středová tloušťkapro kubírování
tloušťka 1 m od čelau tyčí a tyček
Sukyotevřené (zdravý, nahnilý[do 1/3], shnilý)/zarostlé (víc než 1/3 plochy)
Eliminace sukůpěstování lesa, vyvětvování
Čelní trhlinadřeňová (jednoduchá/složená); odlupčivá
Boční trhlinamrazová, výsušná, mělká (max do 1/10 průměru / 7 cm); hluboká; pronikající
Výrobní trhlinypři procesu výroby
Eliminace výsušných trhlinvčasný odvoz; skladování ve stínu na odvozním místě; zabělování čela barvou; zakrytí klestem
Vady tvaru kmenesbíhavost; křivost (jednoduchá, složená), zbytnění oddenku (tloušťka více než 1,2 násobek v 1 m od čela); zploštění; boulovitost
Nepravidelnosti struktury dřevatočivost; křemenitost (reakční dřevo-tvrdé křehké)
Houbové chorobyzabarvení (namodralost); zapaření; hniloba, trouchnivost
1. jakostrezonanční dříví, krájená dýha
2. jakostloupaná dýha, speciální pilařské výřezy
3. jakostpilařské dřevo
4. jakostdřevovina, tyčovina, důlní výřezy
5. jakostvláknina- chemické zpracování
6. jakostpalivo
Příjemprvní evidence po těžbě
Příjemkadalší konkrétní přepočítávání
surové kmenydélka + střední tl.
Jmenovitá délkaskutečná
Skutečná délkaskutečná + přídavek 2 %
Měření objemuna m^3 bez kůry
Objem bez kůrypi/4 * dbk^2*l*10^-4
v kůře na bez kůrypi/4*(dbk-2b)^2*l*10^-4
měření dříví v hráníchměří se výška po 1m úsecích + přesah a jeho výška; výška je průměrem změřených údajů; délka a hloubka
Přepočet hmotnostiatro lutro
Výrobní procesvýroba dříví
Výrobní fázetěžba, soustřeďování; odvoz; manipulace
Technologický procestěžba dříví; soustřeďování dříví; odvoz dř; manipulace, uskladnění, expedice
Pracovní proceskácení, odvětvení, odkornění, štěpkování...; náklad, převoz, výlad, přemisťování; skladování, navalování
Racionalizace prácevybavení pracovišť výrobními prostředky, náhradními díly, ochrannými pomůckami, soc. zařízením; •Prostorově uspořádané pracoviště; •Pracovní podmínky; •Fyzio, Psycho, hygiena;• znalost terénu, klasifikace a technol. typizace
Výrobně technické podmínkypůdní kryt; stav porosti způsob obhospodařování, věk a kvalita por.; povětrnostní podmínky; prostorové uspořádání a zpřístupnění stanovišť; druhy těžby; vlastnosti stromů/dřeva; doba těžby; druhy sortimentů a dimenze; směr pádu pokácených stromů; způsov a směr soustře. dříví
Terénní průzkumsklon; únosnost [kPa]; překážky (UKt <30cm; SLKT <50cm)
memorize
Číselník L10
Question Answer
Odd.kusdělá se křížek, když se v řádku jedná o oddenkový kus
Čísločíslo kmene
Dřev.Kód dřeviny
Sort./DélkaZapíše se skutečná délka výřezu
Průměrzapíše se změřená tloušťka buď středu nebo čepu
Lokalita P/OM/OSnapíše se objem výřezu dle tabulek, do sloupečku podle místa, kde se dříví nachází
Oddenková hmotnatost=suma objemů/ počtem oddenkových kusů; ?pro traktor nebo drvoštěpa?
Kusová hmotnatost= suma objemů/ počet kusů(výřezů); ?pro traktor nebo drvoštěpa?
memorize
Ceníkové kódy těženého dříví
Question Answer
10xxpředmýtní těžby; dříví běžné kvality z předmýtních úmyslných těžeb bez vzniku holiny; nahodilé těžby provedené spolu s předmýtní úmyslnou bez vzniku holin; nahodilá předmýtní bez holiny
30xxsoustředěná těžba; úmyslné mýtní těžby se vznikem holiny; nahodilé těžby provedené spolu s úmyslnou mýtní; dříví běžné kvality z nahodilé těžby s holinou
40xxPodrostní a výběrná těžba ; dříví běžné kvality z úmyslných mýtních těžeb podrostního způsobu s účelem vzniku podpory a zachování přirozeného zmlazení; dříví výběrného hospod. zp.; nahodilé těžby provedené spolu s výběrnou těžbou; dříví běžné kvality z nahodilých mýtních těžeb bez holiny
90xxNahodilá těžba; samostatné nahodilé těžby, kdy se dříví zpracovává na ploše nebo roztroušeně v porostu a nespadá do druhu těžby 10;30 nebo 40
xx0xběžná kvalita dříví; neodpovídající specifikaci ostatních kvalit tzn. i kůrovcové dříví nesplňující definici souše
xx1xsouše; odumřelé stromy byz asimil org s opadávající kůrou. Neplatí pro strom s vrcholovou částí poškozenou v místě s tloušťkou kmene menší než 16 cm. Pro předmýtní těžby do 40 let věku je tloušťkový limit 12 cm včetně.
xx4xvývrat; stromy vyvrácené i s kořenovým systémem, jež je viditelně obnažen a bez zjevného poškození kmene nalomením či zlomením. I stromy nevyvrácené, ale poškozené náhlým ohybem.
xx3xlapák; evidované ležící stromy připravené pro kontrolu a hubení kůrovců
xx5xzlom; poškozené před těžbou zlomenním či viditelným nalomením kmene (příčně či podelně) v místě s tloušťkou 16 + cm. Pro předmýtní těžby do 40 let věku je tloušťkový limit 12 cm včetně
xx9xbez rozlišení; kód určený pro projektování nahodilých těžeb, u nichž při tvorbě projektu nelze stanovit odíly jadnotlivých kvalit. Použití tohoto kódu pro vykazování skutečnosti se nepřípouští.
memorize

 

Question Answer
Výpočet výsledné normy časudle činnosti, dřeviny, průměrné hmotnatosti a přirážek
Výpočet celkový pořet normohodin na těžbuvýsledná norma času * objem vytěženého dříví
Výpočet mzdového nákladu na dělníka=celkový počet normohodin na těžbu * tarif
Výpočet celkového mzdového nákladu včetně soc. a zdrav. pojištění (34 % ze mzd. nákladů)=mzdový náklad na dělníka * 1,34
Výpočet počet dní na těžbu daného objemu dříví a)denní výkonpočet zaměstnanců * pracovní doba
Výpočet počet dní na těžbu daného objemu dříví b)pracovní směna%plnění výkon. norem * denní výkon
Výpočet počet dní na těžbu daného objemu dříví c)počet dnícelkový počet normohodin na těžbu / pracovní směna
Výpočet denního výkonu= pracovní doba / výsledná norma času
Výpočet procenta plnění výkonových norem(Celkový počet normohodin na těžbu / skutečně odpracované hodiny )*100
1. vzrůstový stupeňtěžba v porostech 1. a 2. bonitního stupně dle LHP
2. vzrůstový stupeňtěžba v porostech 3-6 bonitního stupně dle LHP
3. vzrůstový stupeňtěžba v porostech 7-9 bonitního stupně dle LHP
1. vzrůstový stupeň (bříza, jasan, jeřáb, osika)těžba v porostech 1. bonitního stupně dle LHP
2. vzrůstový stupeň (bříza, jasan, jeřáb, osika)těžba v porostech 2. bonitního stupně dle LHP
3. vzrůstový stupeň (bříza, jasan, jeřáb, osika)těžba v porostech 3. bonitního stupně dle LHP
1. vzrůstový stupeň (olše, douglaska)těžba v porostech 1. bonitního stupně dle LHP
2. vzrůstový stupeň (olše, douglaska)těžba v porostech 2.-4. bonitního stupně dle LHP
3. vzrůstový stupeň (olše, douglaska)těžba v porostech 5. bonitního stupně dle LHP
Do prvního vzrůstového stupně náležejí stromyvelmi dobře vyvinuté a plnodřevné, u kterých střední změna průměru na 1 běžný metr kmene je zpravidla pod 8 mm a průměrná šířka letokruhů bývá větší než 5 mm,
Do třetího vzrůstového stupně náležejí stromyvelmi spádné, neodpovídající svým vývinem věku porostu. Střední změna průměru na 1 běžný metr kmene je zpravidla 15 mm a průměrná šířka letokruhů bývá menší než 1 mm.
Do druhého vzrůstového stupňe náležejí stromykteré nevyhovují podmínkám 1. nebo 3. stupně.
memorize