Create
Learn
Share

Tentamenvragen 3.6

rename
rubenlanjouw's version from 2015-12-21 08:20

Section

Question Answer
Noem gezondheidsproblemen die zich vooral voordoen bij ouderenChronische ziekten
Mobiliteitsbeperkingen
Zintuigelijke beperkingen
Neurologische aandoeningen
Bij welk percentage van de sterfgevallen in NL wordt een handeling uitgevoerd die het levenseinde bespoedigd?40%
Orgaandonatie bij kinderen, vanaf welke leeftijd?Vanaf 12 jaar zelf beslissen (samen met ouder en kinderrechter)
Vanaf 16 jaar zonder ouder (met kinderrechter)
Voor 12 jaar beslist ouder
Noem de doelen van Preventief Medisch onderzoekPMO met als doel preventie van beroepsziekten en arbeidsgebonden aandoeningen bij individuen en groepen werknemers, gericht medisch onderzoek naar effecten risicovolle werkomstandigheden

PMO met als doel het bewaken en bevorderen van de gezondheid van individuele en groepen werknemers in relatie tot het werk. Balans tussen belasting en belastbaarheid

PMO met als doel het bewaken en verbeteren van het functioneren en de inzetbaarheid van individuele medewerkers
PMO moet aan criteria voldoen, noem zeNoodzaak moet duidelijk zijn
Relevant betrokken werknemer
Doelmatig
Subsidariteit
Uitvoerbaar in het bedrijf
Acceptabel voor de werknemer
Proportionaliteit
Diagnostische waarde en effectiviteit van de interventie moet wetenschappelijk onderbouwd zijn
Vier maatregelen die de arbeidsinspectie kan opleggenEis tot naleving
Stillegen van het werk bij acuut ernstig gevaar
Een boete opleggen
Een proces verbaal opmaken
Welke interventies heeft men in het ICF model?Medische interventies
Gedragsinterventies (training, aanleren vaardigheden)
Omgevingsinterventies (aanpassen werk, sociale ondersteuning)
Lalonde beschrijft vier determinaten van gezondheidAanleg
Gedrag
Omgeving
Kwaliteit en toegankelijkheid zorg
Welke omgevingsdeterminanten zijn er?Biotische omgeving
Sociale omgeving
Fysieke omgeving
Benoem de verschuiving in de tweede fase van de epidemiologische transitieMinder infectieziekten
Welvaarts en ouderdomziekten stijgen
Hoeveel winst is er in de 20e eeuw mbt de levensverwachting en hoeveel is hiervan toe te schrijven aan verbeteringen in de zorg?30 jaar, 5 tot 8 jaar
memorize

 

Question Answer
Welke twee ontwikkelingen hebben voornamelijk bijgedragen aan de epidemiologische transitie?Afname infectieziekten en toename hart- en vaatziekten
Hygiënische maatregelen en een toegenomen welvaart
Welke preventiemaatregelen hebben gezorgd voor een daling in verkeersdoden in de vierde fase van de epidemiologische transitie?Veiligheidsgordel
Bromfietshelm
Alcoholwet
Snelheidsbeperking
Noem vier groepen aan medische interventies die hebben geleid tot de sterftedaling in de twintigste eeuwMedische therapieen
Antibiotica
Vaccinatie
Behandeling kanker
Bevolkingsonderzoek
Waarom zal de vergrijzing toennemen?Naoorlogse geboortegolf
Teruglopende geboortecijfers
Leg de begrippen expansie en compressie uitExpansie: vroege opsporing, toename incidentie op eerder tijdstip, langere overleving
Compresse: eerder therapie, betere therapie, morbiditeitscurve schuift op
Leg uit: causes of cases, causes of incidenceCauses of cases, oorzaken van ziekte op niveau van het individu
Causes of incidence, oorzaken van ziekte op niveau van populatie
Waardoor ontstaan de sociaal economische verschillen?Selectieve processen: selectie op gezondheid
Causale processen: geen betaald werk, minder inkomen en status, lagere gezondheid, scheve verdeling van fysieke, sociale en gedragsfactoren
Benoem de typen gezondheidsvaardighedenFunctionele vaardigheden (lezen, dagelijkse handelingen)
Communicatieve vaardigheden (info verkrijgen, weten hoe toe te passen)
Kritische vaardigheden (analyseren info, bijv bij meerdere medicatie tegelijk)
Leg uit: Health literacyVoldoende basisvaardigheden in lezen en schrijven zodat pt kan omgaan met info over ziekte, gezondheid en zorg. Daarnaast moet de patient de info kunnen toepassen op de eigen situatie, kritisch kunnen analyseren.
Waarin worden prestatie-indicatoren ingedeeld? Geef van allen een vorbeeldStructuur indicatoren
Proces indicatoren
Uitkomst indicatoren
Geef een voordeel en nadeel voor het openbaar maken van kwaliteitsinformatie mbv prestatie-indicatorenVoordeel: stuurinformatie voor zorgverzekeraars en keuze-info voor pt
Door blaming en shaming gaan zorgprofessionals strategisch gedrag vertonen om indicatoren te beïnvloeden
Wat is het verschil in levensverwachting tussen het hoogste en laagste opleidingsniveau?6 tot 7 jaar
memorize

 

Question Answer
Benoem de vier aspecten van toegankelijkheid van zorgFinanciele toegankelijkheid
Tijdige toegankelijkheid
Geografische toegankelijkheid
Culturele toegankelijkheid
Benoem kenmerken die bijdragen aan de toegankeljkheid van het NL gzhz syteemZVW/AWBZ
Verplichte basisverzekering met brede dekking
Acceptatieplicht zorgverzekeraars
Zorgtoeslag via belastingen
Risicovereveningsysteem
Laag eigen risico
Relatief lage eigen bijdragen
Beschrijf de functie van de Nederlandse ZorgauthoriteitToezicht op het gedrag zorgaanbieders en zorgverzekeraars, controleert of de wet wordt nageleefd. Stelt regels, budgetten en tarieven vast, stelt condities voor marktwerking vast
Beschrijf het College voor Zorgverzekeringen (CVZ)Advies en uitvoeringsorganisatie wettelijke ziektekostenverzekering, de ZVW en de AWBZ. Houdt in de gaten: kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid. Adviseert over inhoud basispakket, verdelen premiegeld onder zorgverzekeraars, uitvoeren van regelingen
Beschrijf de GezondheidsraadOnafhankelijk adviesorgaan om het parlement te adviseren over de stand van wetenschap op het gebied van de vgzh en het gzhz onderzoek
Benoem de determinanten van de stijging in de kosten van de gzhzDemografische groei, bevolkingstoename
Vergrijzing
Volume effect: nieuwe kennis en technologie
Prijsstijgingen, inflatie
Maatregelen overheid voor kostenbeheersingBeperkt houden aanbod zorg
Beperkt houden prijzen zorg
Inperken basispakket
Invoeren eigen betalingen in de zorg
Planning en budgettering
Scherpe inkoop zorgverzekeraars
Met welke elementen wordt het percentage arbeidsongeschiktheid bepaalt?Sprake van ziekte
Functionele mogelijkheden werk zijn vastgelegd
Maatmaandloon is vastgesteld
Resterende verdiencapaciteit is vastgesteld
Noem de zorgvuldigheidseisen voor euthenasieArts moet overtuiging hebben vrijwillig en weloverwogen verzoek pt
Uitzichtloos en ondragelijk lijden
Arts moet hebben voorgelicht over situatie en vooruitzichten
Geen redelijke andere oplossing
Een onafhankelijke arts geraadpleegd, die rapporteert schriftelijk over zorgvuldigheidsvereisten
Medische zorgvuldige uitvoering
VoorrangsregelsMedische urgentie
Wie ’t eerst komt
Succeskans
memorize

 

Question Answer
Wilson en Jungner, criteria besluitvorming bij bevolkingsonderzoek. Noem ze.Omvangrijke gezondheidswinst
Effect eenduidig vastgesteld
Geringe mate ongunstige neveneffecten
Balans gzhwinst en neveneffecten inzichtelijk voor deelnemers
Goede verhouding kosten en effecten
Implementatie leidt niet tot omvangrijke onbedoelde effecten
Benoem de nadelen die kunnen kleven aan screeningBijwerkingen en risico’s
Ongerustheid en onnodige vervolgdiagnostiek bij fout-positieven
Nadelige effecten eerder vinden van de ziekte
Onterechte geruststelling
Benoem de psychologische determinanten van gedragAttitude (eigen opvattingen)
Sociale invloeden
Persoonlijke norm
Ervaren controle
Waarom is er zelfregulatie door de medische beroepsgroep?Dokters hebben kunde en kennis
Efficient om toe te zien op functioneren collega's
Publiek vertrouwen is nodig voor functioneren
Leg uit: financiele toegankelijkheidKan iedereen de zorg betalen die hij nodig heeft?
Leg uit: financiele betaalbaarheidWat mag een land maximaal aan zorg uitgeven in vergelijking met andere uitgaven
Benoem de drie deelmarkten van de Nederlandse gezondheidszorgZorgverzekeringsmarkt
Zorgverleningsmarkt
Zorginkoopmarkt
Welke belangen worden gediend met de geheimhoudingsplicht?Toegankelijkheid zorg
Privacy pt
Noem uitzonderingssituaties wanneer het beroepsgeheim mag worden doorbrokenWettelijke regeling
Toestemming pt
Conflict plichten
Noem de criteria voor het doorbreken van beroepsgeheim op basis van een clonflict van plichtenAlles in werking gesteld toestemming te rkijgen
Doorbreken voorkomt ernstige schade
Arts is in gewetensnood
Geen andere weg
Geheim wordt zo min mogelijk geschonden
Verklaar het verschil tussen medische psychologie en ethiekEthiek is gericht op het verantwoorden van gedrag
Pshychologie is gericht op het verklaren van gedrag
Noem drie beleidsmaatregelen die de Nederlandse overheid heeft ingevoerd tegen risicoselectieZorgverzekeringsplicht
Risicoverevening
Basispakket voor iedereen hetzelfde
Acceptatieplicht zorgverzekeraars
Leg uit, interne prestatie indicatorenMonitoren en verbeteren zorgprocessen uitkomsten, interne kwaliteitsverbetering
Leg uit, externe prestatie indicatorenExterne verantwoording van de geleverde prestaties naar belanghebenden
Verklaar: Risque professionel en Risque socialProfessionel: Arbeidsongeschiktheid als gevolg van een bedrijfsongeval
Social: Oorzaak arbeidsongeschiktheid speelt geen rol
Welke vereisten zijn nodig voor een civielrechtelijke veroordelingEr is sprake van een tekortkoming
Er is sprake van schade
Er is sprake van een causaal verband tussen deze twee
Noem de risicofactoren op werk die bijdragen aan psychische problemenHoge werkdruk
Hoge emotionele belasting
Weinig regelmogelijkheden
Weinig sociale steun
Werkrelaties
Onzeker toekomst
AMC heeft 4 codes voor behandelingen, benoem zeA: geen beperkingen
B: geen beperkingen, iedere dag herzien
C: specifieke beperkingen
D: behandeling uitluitend gericht op comfort
WIA, noem de hoofddiagnosegroepenPsychische aandoeningen
Aandoeningen houdings- en bewegingsapparaat
Geef de risico’s op HVZGeslacht
Rookstatus
Systolische bloeddruk
Cholesterol/HDL ratio
Leeftijd
Noem drie rechtsgevolgen van inschrijving in het BIG registerVerplichting tot bieden verantwoorde zorg
Voorbehouden handelingen mogen uitvoeren
Tuchtrecht is van toepassing
memorize