Create
Learn
Share

The domain Memorize.com is for sale!
contact: craig AT memorize.com

TCM - Intern Med - Final2

rename
chantalinha's version from 2018-08-17 13:46

Section

Disease/patternFormulaIngredients
LIV-wind-stroke - external windDa Qin Jiao Tang2huo 2huang siwutang sijunzi-RenShen QinXinZhiFang ShigQin
LIV-wind-stroke - LIV-yang preventionZhen Gan Xi Feng Tang + Tianma/Gouteng/JuhuaNiuDaiLongLi BanXuanShaoTiandong YinchMayChuanl Gan + Tianma/Gouteng/Juhua
LIV-wind-stroke Bi Yang (rescue) - zangfu wind-phlegm-heat/fire more phlegmZhi Bao Danrescue (liang kai) - better for phlegm
LIV-wind-stroke Bi Yang (rescue) - zangfu wind-phlegm-heat/fire more windZi Xue Danrescue (liang kai) - better for wind
LIV-wind-stroke Bi Yang (rescue) - zangfu wind-phlegm-heat/fire more heat/fireAn Gong Niu Huang Wanrescue (liang kai) - better for wind
LIV-wind-stroke Bi Yang - zangfu wind-phlegm-heat/fireLing Yang Jiao Tang + Wugong/Quanxie/JiangcanLing BanXuanShengPi BaiXIakuJuem ChaiBoTuiJu + Wugong/Quanxie/Jiangcan
LIV-wind-stroke Bi Yin - zangfu wind-phlegm-dampDi Tan Tang + TianMaXiaXingChang ZhurShiChen RenLingJiangGan + TianMa
LIV-wind-stroke Tuo - yuan-qi-collapseShen Fu Tang + Sheng Mai SanShenFuJiangZao + RenMaiWwei
LIV-wind-stroke Sequelae - qi-xu and bl-stasisBu Yang Huan Wu Tang + Quanxie/Niuxi/TubiechongHuangDi TaoHongSiWuTang-dihuang + Quanxie/Niuxi/Tubiechong
LIV-wind-stroke Sequelae - LIV-YangZhen Gan Xi Feng Tang + Tian Ma Gou Teng YinDaiNiuLongLi YinchMayChuanl BanXuanTiand ShaoGan + TianTengMing SangjiDu NiuYi Fush/Yejiao QinZhiz
LIV-wind-stroke - slurred speech d/t wind-phlegmJie Yu DanBaifuChangYuanXing TianQuanHuoXiang Gan
LIV-wind-stroke - slurred speech d/t KID-essence-xuDi Huang Yin ZiShuShanShiMaiWwei YuanChangLing FuzRouRongBaji (BoJiangZao)
LIV-wind-stroke - slurred speech d/t phlegm with LIV-YangTian Ma Gou Teng Yin + Shichangpu/YuanzhiTianTengMing SangjiDu NiuYi Fush/Yejiao QinZhiz + Shichangpu/Yuanzhi
LIV-wind-stroke - eye/mouth deviationQian Zheng SanJiangQuanBaifu
Fever - LIV-stag-heatDan Zhi Xiao Yao SanPiZhi xiaoyaosan(ChaiBaiZhuLing DangWeiBoGan)
Fever - LIV-stag-heat w/ LIV/KID-Yin-XuZi Shui Qing Gan Yinliuweidihuangwan ZhizChaiShao DangSuanz
Fever - Yin-xuQing Gu SanQingQinj2HuDi MuBiejGan
Fever - Bl-Xu Gui Pi Tangsijunzitang HuangJiangZao SuanLongDangYuan
Fever - MJ-Qi-XuBu Zhong Yi Qi TangQiRenZhuGan DangChenChaiShma
Fever - Bl-stasisXue Fu Zhu Yu Tangtaohongsiwutang NiuGeng ChaiKeGan
Consumptive disease - LU-QI-XuBu Fei TangRenQiShuWwei ZiwSangb
Consumptive disease - HT-Qi-XuLiu Jun Zi Tang <Yi Fang Ji Jie> + WweiHuangjingYuzhusijunzi HuangqiShan + WweiHuangjingYuzhu
Consumptive disease - SP-Qi-XuJia Wei Si Jun Zi Tangsijunzitang + HuangqiBiandou
Consumptive disease - KID-Qi-XuLiu Jun Zi Tang <Yi Fang Ji Jie> + Duzhong/Tusizi/Xuduan/Shanzhuyu/Wuweizi/Fupenzisijunzi HuangqiShan + WweiHuangjingYuzhu + Duzhong/Tusizi/Xuduan/Shanzhuyu/Wuweizi/Fupenzi
Consumptive disease - HT-Bl-XuYang Xin Tangsijunzitang(baizhu=>huangqi) DangXiongXiaFush 2ren WweiYuanRou
Consumptive disease - LIV-Bl-XuSi Wu Tang + HeShouWu/GouQiZi/JiXueTeng
Consumptive disease - LU-Yin-XuSha Shen Mai Dong TangShaTianMaiYuzh SangyeBiandouGan
Consumptive disease - HT-Yin-XuTian Wang Bu Xin Dan3shen 2dong 2ren ShengDang LingYuanzhWweiZhush Geng
Consumptive disease - SP/ST-Yin-XuYi Wei TangShaMaiShengYuzhu
Consumptive disease - LIV-Yin-XuBu Gan Tang + Gouqizi/Nuzhenzi/Juemingzisiwutang SuanMuGan + Gouqizi/Nuzhenzi/Juemingzi
Consumptive disease - KID-Yin-XuZuo Gui WanI know
Consumptive disease - HT-Yang-XuZheng Yang Li Lao Tang2gui RenHuangZhuGan WweiChenJiangZao
Consumptive disease - SP-Yang-XuFu Zi Li Zhong WanFuzi/Ganjiang/renshen/baizhu/gancao
memorize

 

HARD ONES
Question Answer
Consumptive disease - HT-Bl-Xuyangxintang(sijunzi danggui/chuanxiong banxiaqu/fushen suanzaoren/baiziren wuweizi/yuanzhi/rougui)
Consumptive disease - HT-Yin-Xutianwangbuxindan(xuanshen/danshen/renshen suanzaoren/baiziren maidong/tiandong shengdi/dangui fushen/wuweizi/yuanzhi/zhusha jiegeng)
Fever - Yin-xuzhuyeshigaotang(zhuye/shigao/maimendong-dazao) or qinggusan(qinghao/qinjiao/huhuanglian/yinchaihu/digupi zhimu/biejia/gancao)
Fever - LIV-stag-heat w/ LIV/KID-Yin-Xuzishuiqingganyin(liuwei zhizi/chaihu/baishao danggui/suanzaoren)
LIV-wind-stroke - slurred speech d/t KID-essence-xudihuangyinzi(shudi/shanzhuyu/shihu/maidong/wuweizi yuanzhi/shichangpu/fuling fuzi/rougui/bajitian/roucongrong)
LIV-wind-stroke - slurred speech d/t wind-phlegmjieyudan
LIV-wind-stroke Bi Yang - zangfu wind-phlegm-heat/firelingyangjiaotang(lingyangjiao guiban/xuanshen/shengdi/mudanpi baishao/xiakucao/juemingzi chaihu/bohe/chantui/juhua)
memorize

Recent badges