Create
Learn
Share

TCM Gyno

rename
chantalinha's version from 2018-01-17 15:51

Section

Question Answer
Early - SP-Qi-Xu - pure SP-Qi-XuSi Jun Zi Tang (ren shen, bai zhu, fu ling, zhi gan cao - for SP-Qi-Xu)
Early - SP-Qi-Xu - with profuse mensesBu Zhong Yi Qi Tang (huang qi, ren shen, bai zhu, zhi gan cao, sheng ma, chai hu, dang gui, chen pi. Fu Ling removed b/c it is too descending)
Early - SP-Qi-Xu - with SP/HT-disharmonyGui Pi Tang (ren shen, huang qi, bai zhu, fu shen, suan zao ren, long yan rou, mu xiang, zhi gan cao, dang gui, yuan zhi, sheng jiang, da zao)
Early - SP-Qi-Xu - with KID-Yang-Xu w/ cold signsadd lu jiao jiao, tu si zi, du zhong, fu zi
Early - SP-Qi-Xu - with KID-Yang-Xu w/ KID/SP-Yang-Xu manifesting as diarrhea and profuse urinationadd bu gu zhi, yi zhi ren
Early - Blood-Excess-HeatQing Jing San (mu dan pi, di gu pi, bai shao, shu di, qing hao, huang bai, fu ling)
Early - Blood-Excess-Heat w/ profuse bleedingQing Jing San + di yu + huai hua
Early - LIV-Qi-Stag+heatDan Zhi Xiao Yao San (dang gui, bai shao, fu ling, bai zhu, chai hu, bo he, zhi gan cao) + mu dan pi + zhi zi
Early - Yin-Xu causing empty-heatLiang Di Tang (di gu pi, sheng di + mai men dong + xuan shen, bai shao, e jiao - or mo han lian)
Late - Bl-XuDa Bu Yuan Tang (ren shen, shan yao, zhi gan cao, shu di, shan zhu yu, dang gui, gou qi zi, du zhong)
Late - Bl-Xu w/ HT manifestationsDa Bu Yuan Tang + wu wei zi, suan zao ren, ye jiao teng
Late - Bl-Xu w/ night-sweat/hot-flashesDa Bu Yuan Tang + nu zhen zi/hai jin sha/he show wu/mo han lian/di gu pi
Late - Empty-ColdAi Fu Nuan Gong (ai ye, wu zhu yu, rou gui, xiang fu, si wu tang (sheng di, dang gui, chuan xiong, bai shao), huang qi, xu duan)
Late - Excess-ColdWen Jing Tang (gui zhi, rou gui, dang gui, chuan xiong, ren shen, e zhu, niu xi, mu dan pi, bai shao, zhi gan cao)
Late - Excess-Cold w/ excess bleedingWen Jing Tang + ai ye + pao jiang
Late - Excess-Cold w/ severe pain and clotsWen Jing Tang + Shi Xiao San (pu huang, wu ling zhi, mu dan pi (review it, it's cold!!!))
Late - Qi-StagWu Yao Tang (wu yao, xiang fu, mu xiang, dang gui, gan cao)
Late - Qi-Stag w/ many clotsWu Yao Tang + chuan xiong + yan hu suo
Late - Qi-Stag w/ hypochondriac painWu Yao Tang + chai hu + yu jin + qing pi + yan hu suo
Late - Qi-Stag w/ hypochondriac painor Jin Ling Zi San (basic formula for qi-stag w/ pain: chuan lian zi, yan hu suo, )
Late - Qi-Stag w/ hypochondriac painWu Yao Tang/Jin Ling Zi San + mu dan pi + zhi zi
Irregular - KID-Xu (Yin/Yang/Qi)Gu Yin Jian (ren shen, yuan zhi, shan zhu yu, wu wei zi, shu di, tu si zi, shan yao)
Irregular - (mixed) LIV-Qi-Stag + KID-Xu (Yin/Yang/Qi)Ding Jing Tang (chai hu, jing jie, shan yao, tu si zi, dang gui, bai shao, fu ling, shu di)
Irregular - LIV-Qi-StagXiao Yao San (chai hu, dang gui, bo he, bai shao, bai zhu, fu ling, zhi gan cao, wei jiang)
Irregular - LIV-Qi-Stag w/ LIV-Yang-risingXiao Yao San + remove weijiang/add more bai shao
Irregular - LIV-Qi-Stag w/ clotsXiao Yao San + dang gui tail/quan or chuan xiong or yi mu cao or pu huang or yan hu suo
Irregular - LIV-Qi-Stag w/ bloating/distensionXiao Yao San + mu xiang/chen pi or hou po/chen pi
Profuse - SP-Qi-XuJu Yuan Jian (smaller bu zhong yi qi tang: ren shen, huang qi, bai zhu, sheng ma, zhi gan cao) - this formula misses stop bleeding herbs.
Profuse - SP-Qi-XuJu Yuan Jian + pao jiang tan + wu zei gu/hai piao xiao + e jiao (to stop bleeding)
Profuse - SP-Qi-Xu w/ cold/painful areaJu Yuan Jian + ai ye or xu duan or bu gu zhi
Profuse - SP-Qi-Xu w/ prolonged bleedingJu Yuan Jian + qian cao/yi mu cao or pu huang or san qi
Profuse - Bl-heatBao Yin Jian (sheng di, shu di, bai shao, shan yao, huang qin, huang bai, xu duan, gan cao) - we miss here stop bleeding herbs
Profuse - Bl-heatBao Yin Jian + di yu/huai hua (to stop bleeding)
Profuse - Bl-heat w/ Qi-XuAn Chong Tang (bai zhu, huang qi, long gu, mu li, wu zei gu (hai piao xiao), qian cao, xu duan) + dang shen
Profuse - Bl-heatJie Du Si Wu Tang (huang qin, huang lian, huang bai, zhi zi, sheng di, dang gui(tail), chuan xiong, bai shao (chi shao is better))
Profuse - Bl-heat w/ Bl-stasisJie Du Si Wu Tang + tao ren + mu dan pi + bai jian cao + hong teng
memorize