Create
Learn
Share

TCM Gyno 3

rename
chantalinha's version from 2018-02-23 14:13

Section

Question Answer
Si Jun Zi TangRenZhuLingGan
Bu Zhong Yi Qi TangRenHuangZhuDang ChaiShMaGanChen
Ju yuan jianRenHuangZhuShMa Gan (or BZYQT - chaichendang) +++paojiang haipiaoxiao wuzeigu ejiao
Gu Ben Zhi Beng TangRenHuangZhuXXDangXX ShuPao +++shanyao shengma dazao wuzeigu
Gui pi tangRenHuangZhuDang LingSuanLongYuan MuJiangZaoGan
Da bu yuan jianRenShuShanShan GouGanDuDang
Zi xue tangRenHuangShanLing siwutang
Ba Zhen Tang + gouqizi, heshouwusiwutang sijunzitang GouShou
Sheng yu tangRenHuangDangXiong ShuXXShengXX=>BaiGan
Shi Quan Da Bu Tangsiwutang sijunzitang + huangqi + rougui
Ren Shen Yang Rong Tangshiquandabutang yuanchenwwei
Qing Jing SanQingLingXXShuXX=>Sheng DiPiBoBai
Bao Yin JianBoQinXXDuanXX=>HanLian ShuShengShan BaiGan
Qing Re Gu Jing TangQinEOuZhiz ShengDiXXZongXXYu BanGanXXLiXX => wuzeigu, xueyutan +++shashen
Jie Du Si Wu TangLianQinBoZhi DangXiong ShengBai
An Chong TangDuanLongLi HuangQianSheng PiaoZhuBai
Dan Zhi Xiao Yao SanPiZhiz ChaiBaiZhuLing HeDangJiangGan
Wu Yao TangWuMuXiang DangGan
Qi Ju Di Huang Wan + Xia Ku Cao + Bai Ji LiXiakuBaiji GouJuPiXie ShuShanShanLing
Liang Ge SanMangDaZhizLian QinHeYeGan honey
Liang Di TangXuanPiSheng MaiEShao
Er Zhi WanNuMo
Jia Jian Yi Yin JianShengDiShuMu BaiMaiGan
Zuo Gui Wan + ErZhiWanShuShanShanTu GouLuBanXXNiuXX NuMo
Liu Wei Di Huang WanShuShanShan LingPiXie
Bao Yin JianBoQinDuan ShuShengShan BaiGan
Zhi Bo Di Huang WanMuBo liuweidihuangwan
Wen Jing TangRenGuiDangXiong PiRouGanBai Ehuai
Shao Fu Zhu Yu TangHuiRouWuPu DangXiongJianggChi MoYan
Gu Yin JianShuShanShanTu YuanWWeiRenGan
Gui Shen WanShuShanShanTu GouLingDuDang
Tiao Gan TangShanShanDangBa EBaiGan
Wen Jing TangRenGuiDangXiong PiMaiGanBai EWuzhJiangXia +++fuzi aiye xiaohuixiang
You Gui WanShuShanShanTu GouLuDuXXDangXX FuzXXRouXX +++ huangqi, fupenzi
Ling Gui Zhu Gan Tang + BuGuZhi BaJiTian ChuanXiongZhuLingGuiGan BuBaXiong
Ai Fu Nuan GongAiFuRouWuzh HuangDuan SiWuTang
Shi Xiao San + qiancao xueyutang yimucao WuPu + qiancao xueyutang yimucao
Ding Jing TangShuShanDangTu ChaiBaiJingLing or LingJingDangChai BaiTuShuShan
Tao Hong Si Wu TangTaoHong SiWuTang
Tao Hong Si Wu Tang + ShiXiaoSan + QianCao + YiMuCaoTaoHong SiWuTang ShiXiaoSan QianYi
Zhu Yu Zhi Xue TangTaoDaDangChi ShengPiKeBan
Si Wu Tang + Shi Xiao San + SanQi + QianCao + WuZeiGuSiwutang Shixiaosan SanQianZei
Tong Qiao Huo Xue TangShe TaoHongSiWuTang-shengdang ZaoCongJiangJiu
Xue Fu Zhu Yu TangTaoHongSiWuTang NiuGeng ChaiKeGan
Ge Xia Zhu Yu TangTaoHongSiWuTang-shendgi PiKeWuWu FuYanGan
Ba Wu Tang +++ zelan, fulingpiSiwutang YanMuChuanBing +++ zelan, fulingpi
Er Chen Tangbanxia chenpi fuling shengjiang gancao
Cang Fu Dao Tan WanCangFuNanQuZhi ErChenTang
Cang Fu Dao Tan Wan + Fo Shou SanCangFuNanQuZhi ErChenTang DangXiong
Qing Re Tiao Xue TangTaoHongSiwutang PiFuEYanLian
Qing Gan Zhi Lin TangSiwutang (Xiong by Xiao) PiFuBoHuai
memorize

Hard ones

Question Answer Column 3
Bu Zhong Yi Qi TangRenHuangZhuGan ChaiShMaDangChen(early) SP-Qi-Xu
Si Ni Sanchaihu baishao zhishi zhigancaoLIV-Qi-Stag
Chai Hu Shu Gan TangSiNiSan (ZhiKe) FuChenXiong(Breast Tenderness) LIV-qi-stag
Xiao Yao SanChaiBaiZhuLing HeDangJiangGan(Mental Disorder) LIV-Qi-Stag
Jia Jian Yi Yin JianShengDiShuMu BaiMaiGan (I add: Niu Xi) (shanzhuyu cannot be here, astringent!)(amenorrhea) yin-xu drying blood
Zuo Gui Yin +++GuiBan HeShouWuShuShanShanGou LingGan +++GuiBan HeShouWu(perimenopause) KID-Yin-Xu
Tian Wang Bu Xin Dan2ren 2dong 4shen ShengDangGengSha WuwYuan(perimenopause) HT/KID-disharmony
Zuo Gui Wan + ErZhiWanShuShanShanTu GouLuBanXXNiuXX NuMo (I add: wuweizi or wuzeigu)(Beng) Kid-Yin-Xu
Shun Jing Tang +++NiuShaDangBaiShu PiLingJing +++Niu(hemoptysis/epistaxis) LU/KID-Yin-Xu
Gu Yin Jian +chen pi/mu xiangShuShanShanTu YuanWWeiRenGan +chen pi/mu xiang(irreg) KID-(Yang)-Xu
Gui Shen WanShuShanShanTu GouLingDuDang(scanty) /KID-xu
Tiao Gan TangShanShanDangGan BaEBai(dysmen) LIV/KID-Xu
Yi Guan JianShengShaGouMai ChuanDang(Breast tenderness) LIV/KID-Yin-Xu
You Gui Wan + Li Zhong Wan ShuShanShanTu GouLuDuDang FuzRou JiangRenZhuGan(Perimenopause) KID-Yang-Xu
You Gui WanShuShanShanTu GouLuDuXXDangXX FuzXXRouXX +++ huangqi, fupenzi(Beng) KID-Yang-Xu
(Jin Gui) Shen Qi Wanliuweidihuangwan + fuzi rouguiKID-Yang-Xu
Ji Sheng Shen Qi Wanshengqiwan + niuxi cheqianziKID-Yang-Xu
Er Xian Tang + Shudi + Er Zhi WanXianmaoXIanlipi MuBoBaDang Shu NuMo(perimenopause) KID-Yin/Yang-Xu
Sheng Tie LuoYinTieZhushNanBei ChenLingFushChang YuanTianMaiXuan DanLianTeng(mental disorder) Phlegm-fire
memorize

Formula : Herbs : Pattern

Question Answer Column 3
Si Jun Zi TangRenZhuLingGan(early) SP-Qi-Xu
Bu Zhong Yi Qi TangRenHuangZhuGan ChaiShMaDangChen(early) SP-Qi-Xu (better for prolapse/depression)
Ju yuan jian +++paojiang haipiaoxia wuzeigu ejiaoRenHuangZhuGan ShMa (or BZYQT - chaichendang) +++paojiang haipiaoxia wuzeigu ejiao(profuse) SP-Qi-Xu (better if period is also heavy)
Gu Ben Zhi Beng TangRenHuangZhuXXDangXX ShuPao +++shanyao shengma dazao wuzeigu(benglou) SP-Qi-Xu
Gui pi tangRenHuangZhuDang LingSuanLongYuan MuJiangZaoGan(early) SP-Qi-Xu/HT-Bl-Xu (better if HT is involved)
Da bu yuan jianRenShanShuShan GouGanDuDang(late-8) (yin/yang/qi-xu/)bl-xu
Zi Xue tangRenHuangShanLing siwutang(scanty) bl-xu
Ba Zhen Tang + gouqizi, heshouwusiwutang sijunzitang GouShou (I add: decrease danggui dosage, too moving)(headache) bl-xu
Sheng yu tangRenHuangDangXiong ShuXXShengXX=>BaiGan(dysmen) Qi/Bl-Xu
Shi Quan Da Bu Tangsiwutang sijunzitang + huangqi + rouguiqi/bl-xu
Ren Shen Yang Rong Tang(shiquandabutang - chuanxiong) + yuanchenwwei(amenorrhea) Qi/Bl-Xu
Qing Jing SanQingLingXXShuXX=>Sheng DiPiBoBai(early) Bl-Heat
Bao Yin Jian +++ diyu huaihuaBoQinDuan ShuShengShan BaiGan +++ diyu huaihua(profuse) Bl-Heat
Qing Re Gu Jing TangQinEOuZhiz ShengDiZongYu BanLiGan (sha)(Beng) Bl-Heat
Jie Du Si Wu TangLianQinBoZhi DangXiong ShengBai(profuse) Bl-Heat
An Chong TangDuanLongLi HuangQianSheng PiaoZhuBai(profuse) Bl-Heat w/ Qi-Xu
Qing Gan Yin Jin Tang(siwutang-chuanxiong) + QinGanPiZhizh QianGenChuanNiu(hemoptysis/epistaxis) LIV-stagnant fire
Dan Zhi Xiao Yao SanPiZhiz ChaiBaiZhuLing HeDangJiangGan(early) LIV-qi-stag w/ heat
Wu Yao TangWuMuXiang DangGan(late) LIV-qi-stag
Si Ni Sanchaihu baishao zhishi zhigancaoLIV-Qi-Stag
Chai Hu Shu Gan TangSiNiSan (ZhiKe) FuChenXiong(Breast Tenderness) LIV-qi-stag
Xiao Yao SanChaiBaiZhuLing HeDangJiangGan(Mental Disorder) LIV-Qi-Stag
Qi Ju Di Huang Wan + Xia Ku Cao + Bai Ji LiXiakuBaiji GouJuPiXie ShuShanShanLing(headache) LIV-Fire
Liang Ge SanMangDaZhizLian QinHeYeGan honey(Mouth ulcer) ST-Heat
Liang Di TangXuanDiSheng MaiEShao(early) Yin-Xu
Liang Di Tang + Er Zhi WanXuanPiSheng MaiEShao NuMo(mid-cycle) KID-Yin-Xu
Liang Di Tang + Er Zhi Wan + qiancao + wuzeigu + yimucaoXuanPiSheng MaiEShao NuMo + XXXqiancaoXXX + wuzeigu + XXXyimucaoXXX(prolonged) Yin-Xu
Jia Jian Yi Yin JianShengDiShuMu BaiMaiGan (shanzhuyu cannot be here, astringent!)(amenorrhea) yin-xu drying blood
Zuo Gui Yin +++GuiBan HeShouWuShuShanShanGou LingGan +++GuiBan HeShouWu(perimenopause) KID-Yin-Xu
Tian Wang Bu Xin Dan2ren 2dong 4shen ShengDangGengSha WuwYuan(perimenopause) HT/KID-disharmony
Zuo Gui Wan + ErZhiWanShuShanShanTu GouLuBanXXNiuXX NuMo (I add: wuweizi or wuzeigu)(Beng) Kid-Yin-Xu
Liu Wei Di Huang WanShuShanShan LingPiXieyin-xu
Shun Jing Tang +++NiuShuJingDang ShaLingBaiPi +++Niu(hemoptysis/epistaxis) LU/KID-Yin-Xu
Bao Yin Jian + shashen, maidong, wuweizi, ejiaoBoQinXXDuanXX ShuShengShan BaiGan + shashen, maidong, wuweizi, ejiao (er zhi wan)(Beng) Empty-Heat
Zhi Bo Di Huang WanMuBo liuweidihuangwan(Mouth Ulcer) yin-xu w/ empty fire
Wen Jing TangRenGuiDangXiong PiRouGanBai Ehuai(late) Cold
Shao Fu Zhu Yu Tang +++ cangzhu, fuling, banxiaHuiRouWuPu DangXiongJianggChi MoYan +++ cangzhu, fuling, banxia(dysmen) Excess Cold
Gu Yin Jian +chen pi/mu xiangShuShanShanTu YuanWWeiRenGan +chen pi/mu xiang(irreg) KID-(Yang)-Xu
Gui Shen WanShuShanShanTu GouLingDuDang(scanty) /KID-xu
Gui Shen WanShuShanShanTu GouLingDuDang(amenorrhea) KID-(Yang)-xu
Gui Shen Wan +++ shengdi xuanshen nuzhenziShuShanShanTu GouLingDuDang +++ shengdi xuanshen nuzhenzi(amenorrhea) LIV/KID-(Yin)-xu
Tiao Gan Tang +++ renshen, huangqi, shudiShanShanDangGan BaEBai +++ renshen, huangqi, shudi(dysmen) LIV/KID-Xu
Yi Guan JianShengShaGouMai ChuanDang(Breast tenderness) LIV/KID-Yin-Xu with Qi-stag
Wen Jing TangRenGuiDangXiong PiMaiGanBai EWuzhJiangXia +++fuzi aiye xiaohuixiang(dysmen) Yang-xu
You Gui Wan + Li Zhong Wan ShuShanShanTu GouLuDuDang FuzRou JiangRenZhuGan(Perimenopause) KID-Yang-Xu
You Gui Wan +++ huangqi, fupenziShuShanShanTu GouLuDuXXDangXX FuzXXRouXX +++ huangqi, fupenzi(Beng) KID-Yang-Xu
(Jin Gui) Shen Qi Wanliuweidihuangwan + fuzi rouguiKID-Yang-Xu
Ji Sheng Shen Qi Wanshenqiwan + niuxi cheqianziKID-Yang-Xu
Er Xian Tang + Shudi + Er Zhi WanXianmaoXIanlipi MuBoBaDang Shu NuMo(perimenopause) KID-Yin/Yang-Xu
Ling Gui Zhu Gan Tang + BuGuZhi BaJiTian ChuansXiongZhuLingGuiGan BuBaXiong(Edema) SP/KID-Yang-Xu
Ai Fu Nuan GongAiFuRouWuzh HuangDuan SiWuTang - I remove XuDuan, it stops bleeding!(late) Yang-Xu Cold
Ding Jing TangShuShanTu ChaiBaiDang LingJIng(irreg) LIV-Qi-Stag + KID-Xu
Shi Xiao San qiancao xueyutan yimucaoWuPu qiancao xueyutan yimucao(profuse) bl-stasis
Tao Hong Si Wu TangTaoHong SiWuTang(scanty) bl-stasis
Tao Hong Si Wu Tang + ShiXiaoSan + QianCao + YiMuCaoTaoHong SiWuTang ShiXiaoSan QianYi (I'm not comfortable in using taohong for profuse/prolonged/benglou/mid-cycle bleeding)(prolonged) bl-stasis
Zhu Yu Zhi Xue TangTaoDaDangChi ShengPiKeBan(mid-cycle) Bl-Stasis
Si Wu Tang + Shi Xiao San + SanQi + QianCao + WuZeiGuSiwutang Shixiaosan SanQianWuzei(Beng) Bl-Stasis
Tong Qiao Huo Xue TangShe TaoHongSiWuTang XXshengdangXX ZaoCongJiangJiu(headache) Bl-stasis
Xue Fu Zhu Yu TangTaoHongSiWuTang NiuGeng ChaiKeGan(dysmen) qi/bl-stasis
Xue Fu Zhu Yu TangTaoHongSiWuTang NiuGeng ChaiKeGan(amenorrhea) qi/bl-stasis
Ge Xia Zhu Yu TangTaoHongSiWuTang-shendgi PiKeWuWu FuYanGan(dysmen) qi/bl-stasis
Ba Wu Tang +++ zelan, fulingpiSiwutang YanMuChuanBing +++ zelan, fulingpi(edema) qi/bl-stasis
Er Chen Tangbanxia chenpi fuling shengjiang gancaodamp/phlegm
Cang Fu Dao Tan WanCangFuNanQuZhi ErChenTang(scanty) phlegm-damp
Cang Fu Dao Tan Wan + Fo Shou SanCangFuNanQuZhi ErChenTang DangXiong(amenorrhea) Phlegm/damp
Sheng Tie LuoYinTieZhushNanBei ChenLingFushChang YuanTianMaiXuan DanLianTeng(mental disorder) Phlegm-fire
Qing Re Tiao Xue Tang +Hong teng, Bai Jiang cao, Yi Yi renTaoHongSiwutang PiFu ELianYan +Hong teng, Bai Jiang cao, Yi Yi ren(dysmen) Damp-Heat
Qing Gan Zhi Lin Tang +yiyiren, xiaojiSiwutang (xiong by xiao) PiFuBoHuai +yiyiren, xiaoji(mid-cycle) Damp-Heat
memorize

Formula : Pattern

Question Answer
Si Jun Zi Tang(early) SP-Qi-Xu
Bu Zhong Yi Qi Tang(early) SP-Qi-Xu
Ju yuan jian +++paojiang haipiaoxia wuzeigu ejiao(profuse) SP-Qi-Xu
Gu Ben Zhi Beng Tang(benglou) SP-Qi-Xu
Gui pi tang(early) SP-Qi-Xu/HT-Bl-Xu
Da bu yuan jian(late-8) (yin/yang/qi-xu/)bl-xu
Zi Xue tang(scanty) bl-xu
Ba Zhen Tang + gouqizi, heshouwu(headache) bl-xu
Sheng yu tang(dysmen) Qi/Bl-Xu
Shi Quan Da Bu Tangqi/bl-xu
Ren Shen Yang Rong Tang(amenorrhea) Qi/Bl-Xu
Qing Jing San(early) Bl-Heat
Bao Yin Jian +++ diyu huaihua(profuse) Bl-Heat
Qing Re Gu Jing Tang(Beng) Bl-Heat
Jie Du Si Wu Tang(profuse) Bl-Heat
An Chong Tang(profuse) Bl-Heat w/ Qi-Xu
Qing Gan Yin Jin Tang(hemoptysis/epistaxis) LIV-stagnant fire
Dan Zhi Xiao Yao San(early) LIV-qi-stag w/ heat
Wu Yao Tang(late) LIV-qi-stag
Si Ni SanLIV-Qi-Stag
Chai Hu Shu Gan Tang(Breast Tenderness) LIV-qi-stag
Xiao Yao San(Mental Disorder) LIV-Qi-Stag
Qi Ju Di Huang Wan + Xia Ku Cao + Bai Ji Li(headache) LIV-Fire
Liang Ge SanMouth ulcer) ST-Heat
Liang Di Tang(early) Yin-Xu
Liang Di Tang + Er Zhi Wan(mid-cycle) KID-Yin-Xu
Liang Di Tang + Er Zhi Wan + qiancao + wuzeigu + yimucao(prolonged) Yin-Xu
Jia Jian Yi Yin Jian(amenorrhea) yin-xu drying blood
Zuo Gui Yin +++GuiBan HeShouWu(perimenopause) KID-Yin-Xu
Tian Wang Bu Xin Dan(perimenopause) HT/KID-disharmony
Zuo Gui Wan + ErZhiWan(Beng) Kid-Yin-Xu
Liu Wei Di Huang Wanyin-xu
Bao Yin Jian + shashen, maidong, wuweizi, ejiao(Beng) Empty-Heat
Zhi Bo Di Huang Wan(Mouth Ulcer) yin-xu w/ empty fire
Wen Jing Tang(late) Cold
Shao Fu Zhu Yu Tang(dysmen) Excess Cold
Gu Yin Jian +chen pi/mu xiang(irreg) KID-(Yang)-Xu
Gui Shen Wan(scanty) /KID-(Yang)-xu
Gui Shen Wan(amenorrhea) KID-(Yang)-xu
Gui Shen Wan + shengdi xuanshen nuzhenzi(amenorrhea) LIV/KID-(Yin)-xu
Tiao Gan Tang(dysmen) LIV/KID-Xu
Yi Guan Jian(Breast tenderness) LIV/KID-Yin-Xu with Qi-stag
Wen Jing Tang(dysmen) Yang-xu
You Gui Wan + Li Zhong Wan(Perimenopause) KID-Yang-Xu
You Gui Wan +++ huangqi, fupenzi(Beng) KID-Yang-Xu
(Jin Gui) Shen Qi WanKID-Yang-Xu
Ji Sheng Shen Qi WanKID-Yang-Xu
Er Xian Tang + Shudi + Er Zhi Wan(perimenopause) KID-Yin/Yang-Xu
Ling Gui Zhu Gan Tang + BuGuZhi BaJiTian ChuansXiong(Edema) SP/KID-Yang-Xu
Ai Fu Nuan Gong(late) Yang-Xu Cold
Ding Jing Tang(irreg) LIV-Qi-Stag + KID-Xu
Shi Xiao San qiancao xueyutan yimucao(profuse) bl-stasis
Tao Hong Si Wu Tang(scanty) bl-stasis
Tao Hong Si Wu Tang + ShiXiaoSan + QianCao + YiMuCao(prolonged) bl-stasis
Zhu Yu Zhi Xue Tang(mid-cycle) Bl-Stasis
Si Wu Tang + Shi Xiao San + SanQi + QianCao + WuZeiGu(Beng) Bl-Stasis
Tong Qiao Huo Xue Tang(headache) Bl-stasis
Xue Fu Zhu Yu Tang(dysmen) qi/bl-stasis
Xue Fu Zhu Yu Tang(amenorrhea) qi/bl-stasis
Ge Xia Zhu Yu Tang(dysmen) qi/bl-stasis
Ba Wu Tang +++ zelan, fulingpi(edema) qi/bl-stasis
Er Chen Tangdamp/phlegm
Cang Fu Dao Tan Wan(scanty) phlegm-damp
Cang Fu Dao Tan Wan + Fo Shou San(amenorrhea) Phlegm/damp
Sheng Tie LuoYin(mental disorder) Phlegm-fire
Qing Re Tiao Xue Tang +Hong teng, Bai Jiang cao, Yi Yi ren(dysmen) Damp-Heat
Qing Gan Zhi Lin Tang +yiyiren, xiaojimid-cycle) Damp-Heat
memorize

Recent badges