Create
Learn
Share

TCM - Gyno 2

rename
chantalinha's version from 2018-02-09 15:51

Section

Question Answer
Si Jun Zi Tangren shen, bai zhu, fu ling, gan cao - (early-4) SP-Qi-Xu
Bu Zhong Yi Qi Tang(renshen, huangqi, baizhu, gancao), (chaihu, shengma), (danggui), (chenpi) - (early-8) SP-Qi-Xu
Ju Yuan Jian(renshen, huangqi, baizhu, gancao), (shengma) - (profuse-5) SP-Qi-Xu, smaller bu zhong yi qi tang
Gu Ben Zhi Beng Tanghuangqi, renshen, baizhu, shudi, danggui, heijiang - (benglou) SP-Qi-Xu
Gui Pi Tang(renshen, huangqi, baizhu, fuling, gancao), (danggui, longyanrou, dazao), (suanzaoren, yuanzhi), (muxiang), (shengjiang) - (early-11) Tonify Blood
Da Bu Yuan Jian(renshen, shanyao, gancao), (shudi, shanzhuyu, gouqizi, duzhong), (danggui)- (late-8) ton. yin/bl/ben. yang/qi/essence/ton SP
Zi Xue Tang(renshen, huangqi, shanyao, fuling), (siwutang) - (scanty-8) bl-xu
Sheng Yu Tang(renshen, huangqi), (shudi, shengdi, danggui), (chuanxiong) - (dysmen-6) Qi/Bl-Xu
Ren Shen Yang Rong Tangrenshen, huangqi, baizhu, fuling, yuanzhi, wuweizi, chenpi, danggui, baishao, shudi, rougui, gancao, dazao, shengjiang - (amenorrhea) Qi/Bl-Xu
Qing Jing San(digupi, mudanpi, qinghao, huangbo), (shudi), (baishao), (fuling) - (early-7) clear heat/cool blood/purge fire
Bao Yin Jian(shudi, shengdi), (baishao, shanyao), (huangqin, huangbo), (xuduan), gancao - (profuse-8) cool bl/clear heat/astringe yin/nourish yin/streng KID
Jie Du Si Wu Tang(huang qin, huang lian, huang bo, zhi zi), si wu tang(dang gui, sheng di, bai shao, chuan xiong) - (profuse-8) Bl-heat
An Chong Tang(shengdi), (huangqi, baizhu, baishao), (longgu, muli, haipiaoxiao, xuduan, qiancao) - (profuse-7) Bl-heat w/ Qi-Xu
Xiao Yao Sanchai hu, bai shao, bo he, dang gui, bai zhu, fu ling, gan cao, wei jiang - (early-8) soothe LIV
Dan Zhi Xiao Yao San(mu dan pi, zhi zi), xiao yao san - (early-10) for LIV-qi w/ heat
Wu Yao Tang(wu yao, xiang fu, mu xiang), dang gui, gan cao - (late-5) warmer than chai hu shu gan tang (spread liv-qi, stop pain)
Jin Ling Zi Sanchuan lian zi, yan hu suo - (late-2) qi-stag w/ pain
Liang Di Tangdi gu pi, sheng di, zeng ye tan (xuan shen, mai men dong), e jiao, bai shao - (early-6) nourish bl/yin/clear empty-heat/cool bl/stop bleeding
Liang Di Tang + Er Zhi Wandi gu pi, sheng di, xuan shen, mai men dong, e jiao, bai shao, nu zhen zi, mo han lian - (prolong-5) yin-xu
Jia Jian Yi Yin Jianshengdi, digupi, shudi, maimendong, baishao, zhimu, gancao - (amenorrhea) yin-xu drying blood
Wen Jing Tang(rougui, guizhi), (danggui, chuanxiong, ezhu, huainiuxi, mudanpi), (renshen, gancao, baishao) - (late-10) for excess cold
Shao Fu Zhu Yu Tang(rougui, ganjiang, xiaohuixiang), (danggui, chishao, wulingzhi, puhuang, yanhusuo), (moyao) - (dysmen-10) Excess Cold
Gu Yin Jian(shudi, shanzhuyu, shanyao), (tusizi), (yuanzhi, wuweizi), (renshen, gancao) - (irreg-8) KID-Xu - Yin/Yang/Qi
Gui Shen Wan(shudi, shanzhuyu, shanyao), (tusizi, duzhong), (gouqizi, danggui), fuling - (scanty-8) kid-xu
Tiao Gan Tang(shanzhuyu, shanyao), (bajitian), (danggui, ejiao, baishao), gancao - (dysmen-7) LIV/KID-Xu
Wen Jing Tang(wuzhuyu, guizhi), (renshen, gancao), (danggui, shaoyao, chuanxiong, mudanpi), (ejiao), (banxia), maimendong, shengjiang - (dysmen-12) Yang-xu
Ai Fu Nuan Gong(aiye, wuzhuyu, rougui), (huangqi), (xiangfu), (xuduan), siwutang - (late-10) warms vessels/ben womb/nourish+move blood
Ding Jing Tang(shudi, shanyao, tusizi), (chaihu, baishao, danggui, jingjie), baizhu - (irreg-8) LIV-Qi-Stag + KID-Xu (Yin/Yang/Qi)
Shi Xiao Sanwu ling zhi, pu huang - (profuse-5) bl-stasis
Tao Hong Si Wu Tang(tao ren, hong hua, dang gui, chuan xiong), (shu di, bai shao) - (scanty-6) bl-stasis
Tao Hong Si Wu Tang + shi xiao san + qian cao + yi mu cao… + qian cao, yi mu cao - (prolong-10) bl-stasis (w/ profuse bleeding)
Zhu Yu Zhi Xue Tang(dang gui, chi shao, da huang, tao ren), (mu dan pi, sheng di), (gui ban), zhi ke - (mid-cycle - 8) Bl-Stasis
Xue Fu Zhu Yu Tang(tao ren, hong hua, dang gui, chuan xiong), (chai hu, jie geng), (sheng di), (zhi ke), gan cao - (dysmen-9) qi/bl-stasis
Ge Xia Zhu Yu Tang(tao ren, hong hua, dang gui, chuan xiong, wu ling zhi, yan hu suo, chi shao, mu dan pi), (wu yao, zhi ke, xiang fu), gan cao - (dysmen-12) qi/bl-stasis
Cang Fu Dao Tan Wan(cang zhu, dan nan xing, ban xia), (shen qu), fu ling, (xiang fu, zhi shi, chen pi), sheng jiang, gan cao - (scanty-10) phlegm-damp
Cang Fu Dao Tan Wan + Fo Shou Sancanzhu, xiangfu, dannanxing, banxia, shenqu, fuling, zhishi, chenpi, shengjiang, gancao, (danggui, chuanxiong) - (amenorrhea) Phlegm/damp
Qing Re Tiao Xue Tang(huanglian), (shengdi, mudanpi), (taoren, honghua, danggui, chuanxiong, ezhu, yanhusuo), baishao, xiangfu - (dysmen-11) Damp-Heat
Qing Gan Zhi Lin Tang(huangbo, heixiaodou), (shengdi, mudanpi), (huainiuxi, danggui), xiangfu, baishao - (mid-cycle-8) Damp-Heat
memorize

Recent badges