Create
Learn
Share

Tarih

rename
fatihhsoylemez's version from 2015-12-16 19:19

Atatürk Dönemi

Question Answer
23 nisan 1920I. TBMM
1 Nisan 1923II. TBMM
17 Şubat 1923İzmir iktisat kongresi
24 Temmuz 1923Lozan Anlaşması
09 Eylül 1923Cumhuriyet Halk Fırkası
29 Ekim 1923Cumhuriyetin İlanı
20 Nisan 192424 Anayası
17 Kasım 1924Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası
3 Mart 1924 Değişiklikleri--Halifeliğin kaldırılması
--Tevhidi tedrisat kanunu
--Evkaf ve Şeriye Kaldırılması
--Erkanı Harbiye kaldırılması
--Diyanet işleri kurulması
--Vakıflar Genel Müdürlüğü Kurulması
--Genel Kurmay Kurulması
--Milli Savunma Bakanlığı Kurulması
1925--Şeyh sait ayaklanması
--Kılık kıyafet değişikliği
--Tekke zaviye türbelerin kapatılması
--Türk hava kurumu
--aşar vergisi kaldırılması
1926--Atatürk'e suikast girişimi
--Medeni kanunun kabulü
--Maarif Teşkilatı kanunu
--Miladi Takvim
--Kabotaj Kanunu
--Musul sorunu çözümü
1927Teşviki Sanayi kanunu --> 1933 I. 5 yıllık kalkınma planı
1928--Devletin dini islamdır ibaresi anayasadan çıkarıldı
--Ceza hukuku kabul edldi
--Yeni türk harflerinin kabulü
--Millet mekteplerinin kurulması
--Uluslararası rakamlar kabul edildi
1931Türk Tarih Kurumu
1932Halk evleri
Milletler Cemiyeti
Türk dil kurumu
1934Soyadı Kanunu
Balkan Antantı
1935Hafta sonu tatilinin pazara alınması
1937Anayasaya laiklik ilkesi girdi
21 AnayasasıSeçmen yaşı 18
Seçimler 2 yılda bir yapılır
24 AnayasasıSeçmen yaşı 22
Seçimler 4 yılda bir yapılır
Seçilme yaşı 30
Sadece erkekler seçime katılır
Cumhur Başkanı 4 yıllığına seçilir
Amasya GörüşmeleriAnadolu hükümetine karşı Propaganda yapılmayacak
İngiliz muhipleri çalışmaları engellenmeli, İzmirin kurtarılmasına öncelik verilmeli
hiçbir himaye ve manda kabul edilmemesi
Azınlıklara siyasi egemenlik ve sosyal dengesini bozacak biçimde ayrıcalıklar verilmemesi
Meclisi mebusan derhal toplanmalı
Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin hukuki bir kurul olmak üzere İstanbul Hükümeti tarafından tanınmalı
memorize

Osmanlı Dönemleri

Question Answer
Karlofça ile 1699Duraklama BİTER
GERİLEME BAŞLAR
Pasarofça ile 1718Lale Devri BAŞLAR
Yaş Antlaşması ileDağılma Dönemi BAŞLAR
memorize

Karışık Bilgiler

Question Answer
Lozan ileBozcaada(Tenedoz) Gökçeada(İmroz) Tavşanlı geri alındı
1. Balkan SavaşıTrakya Ege Adaları, Makedonya, Kosova, Arnavutluk gitti
2. Balkan SavaşıDoğu trakya alındı
bulgaristan ile istanbul antlaşması yapıldı
yunanistan ile atina antlaşması yapıldı
Girit ve ege adaları gitti. bozcaada gökçeada meis geri alındı.
Turnadağ Savaşı 1515 yavuz sultan selim dulkadiroğullarını yenerek anadolu siyasi birliğini sağladı
2. Kosova savaşıBalkanlara kesin yerleştiğini kanıtladı
Sahnı Semanistanbulun ilk medresesi
eğitim müfredatının hazırlayıcılarından çağın önemli bilim adamı Ali Kuşçu'dur.
Süleyman Paşa Medresesirumeli fatihi adına yapılmış ilk osmanlı medreselerinden biridir.
KazaskerTürk soyundan gelmeli ve müslüman olmalıdır
SadrazamMüslüman olmalı ve türkçe bilmeli
VezirTürkçe Bilmeli
memorize

I. Dünya Savaşı

Question Answer
Osmanlı TaaruzKanal Kafkas
Osmanlı SavunmaÇanakkale Suriye-Filistin Irak Hicaz-Yemen
Müttefiklere YardımMakedonya Romanya Galiçya
Mustafa Kemal ÇanakkaledeSettül Bahir - Kilit Bahir
Çimentepe - Kireçtepe
Anafartalar Conkbayırı Arıburnu Morto da savşmıştır
memorize

I. Dünya Savaşı Cepheler

Question Answer
Kafkas Cephesiİlk Açılan ve kapanan cephe
Toprak kazanılan tek cephe
M.Kemalin 2. Görev yaptığı cephe
Erzincan ateşkes anlaşması ile sona erdi
Kanal Cephesiİngilterenin sömürgeleri ile bağlantılarını kesmek amacıyla açıldı
Mısırı geri almak
Almanların isteği üzerine açılmıştır
Arapların ingilizlerle işbirliği üzerine mağlup olunan cephe
Brest-Litowsk(3 Mart 1918)Rusya dünya savaşından çekildi
Kafkas cephesi resmen kapandı
Osmanlının kazançlı çıktığı tek anlaşma
Irak CephesiMondros imzalandığında Musul-Kerkük hariç ırak gitmiştir
ingilizlerin açtığı cephedir
Kutul Amare ve Semerül parkta ingilizler yenilmiştir
İngiliz tümeni esir alınmıştır
Çanakkale Cephesi1915 Şubat çanakkale boğazına saldırdılar
M.Kemalin görev aldığı ilk büyük cephedir
1916 başlarında kapanmıştır
Filistin-Suriye CephesiKanal cephesinin devamı niteliğinde
İngilizler açtı
Fransa İtalya İngiltere Araplarla mücadele edildi
Kudüs Şam Beyrut İskenderun elden çıktı
En çok toprak kaybedilen cephe
Suriye Filistin Lübnan Ürdün Yemen Hicaz kaybedildi
M.Kemalin görev yaptığı son cephedir
memorize

I. Dünya Savaşı Gizli Anlaşmalar

Question Answer
İstanbul Anlaşması(Boğazlar Anlaşması) 10 Nisan 1915Rusya İngiltere Fransa arasında imzalandı
Anadolu ve Ortadoğu Fransa İngiltere Arasında Paylaşılacak
Boğazlar Rusyaya verilecek
Londra Anlaşması 26 Nisan 1915Rusya İngiltere Fransa ve İtalya Arasında imzalandı
On iki Ada ve Antalya İtalyaya verilecek
Trablusgarp ve Bingazide bazı haklar verilecek İtalyaya
Karşılığında 1. Dünya savaşında saf değiştirecek
Sykes-Picot 1916İngiltere ve Fransa kendi aralarında Osmanlı topraklarını paylaştılar.
Mac-Mahon Planı 1916Hicaz emiri Osmanlı devletine karşı isyan ederse Arap bağımsızlığı sağlanacağına dair anlaşma
Hicaz emiri Hüseyin ve Mac Mahon arasında imzalandı
Petrograd Protokolü 1916Boğazlar ve Karadeniz Ruslara verilirse Rusya Sykes-Picot anlaşmasını kabul edecek.
Saint Jean de Mouriemne 19 Nisan 1917Antalya Konya Aydın İzmir italyaya verilecel
Bolşevik ihtilalinden dolayı Rusya imzalayamadı
İtalya Paris barış konferansında bu toprakları yunanlara kaptırdı.
Bolfour Deklerasyonuİngilizler yayınladı
Filistinde israil devleti kurulması kararlaştırılmıştır.
memorize

I. Dünya Savaşı Yenilen Devletlerle Yapılan Anlaşmalar

Question Answer
Versay 1919Almanya
Sen Jermen 1919Avusturya
Nöyyi 1919Bulgaristan
Triyonon 1920Macaristan
Sevr 1920Osmanlı devleti
memorize

I. Dünya Savaşı Paktlar ve Raporlar

Question Answer
Amiral Bristol RaporuTürkleri Haklı gösteren ilk uluslarası belge
İzmir ve çevresinde rumların azınlıkta olduğunu belirten belgedir
Yunan askerlerinin geri çekilmesi istendi
Harbord RaporuD. Anadolu da ermenilerin azınlıkta olduğunu gösteren belgedir
Türklerin haklı olduğunu gösteren belgedir.
Milne RaporuTürkleri haksız duruma düşüren bir rapordur
Türk kuvvetlerinin yunanlıları yurtlarından atmaya çalıştığını belirtmiştir
Aralarında bir hat çizilmesi gerektiği bildirilmiştir
M. Kemal milne hattına uyulmamasını emretti
Küçük Antant 1924Fransanın Almanya tehlikesine karşı Belçika Polonya Çekoslavakya ile ayrı ayrı yaptığı anlaşmalarla oluşturulmuştur
Locarna Paktı 1925Fransa Almanya tehlikesine karşı kurmuştur
Paktın amacı 1. Dünya savaşı sonrası yapılan anlaşmalara sadık kalınmasını sağlamak
Belçika Polonya Çekoslavakya Fransa İngiltere italya arasında imzalanmıştır
Briand Kellog Paktı 1928Abd dışişleri bakanı kellog girişimiyle kuruldu
Dünya barışını sağlamak için kuruldu
Belçika Polonya Çekoslavakya ABD Fransa İtalya Türkiye 1929
Litvinov Protokolü 1929Sovyetler öncülüğünde kuruldu
Romanya Polonya imzaladı
Türkiye Litvanya ve İran imzaladı
memorize

XIX. YY Osmanlı - Dağılma Dönemi

Question Answer
II.Mahmut 1808 - 1839Senedi İttifak
Sekban-ı Cedid Ordusu
Eşkinci Ocağı
Vakay-i Hayriye-1826
Hünkar İskelesi-1833
Baltalimanı-1838
II.Mahmut 1808 - 1839Avrupaya ilk defa öğrenci gönderildi
İlk kez yabancı dil okulu açıldı
ilk Silah fabrikası kuruldu
II.Mahmut 1808 - 1839Müsadere usulü kaldırıldı
Yönetim, Kültür, Ekonomi, Eğitim, Askeri alanda yenilikler yapıldı
II.Mahmut 1808 - 1839Divanı hümayun-Bakanlıklar kuruldu
Dirlik kaldırıldı-Memura maaş verilmeye başlandı
Dar-ı Şurayi askeri- Askeri işler için
Dar-ı Şurayi Bab-ı Ali - İdari işler için
Meclisi Valayı Ahkamı Adliye (Yargıtay) - Hukuk işleri için
Meclisi Vükela-Hükümet işleri için
II.Mahmut 1808 - 1839Pasaport Muhtarlık Posta Teşkilatı Karantina
II.Mahmut 1808 - 1839Ayanlık kaldırıldı, Askeri nitelikli nüfus sayımı yapıldı. Ekonomik alanda istediği yenilikleri yapamadı
II.Mahmut 1808 - 1839Mekteb-i Maarif-i Adliye Enderun yerine devlet memuru yetiştirmek için kuruldu
Mekteb-i Tıbbiye - Tıp Okulu
Mekteb-i Harbiye - Harp Okulu
II.Mahmut 1808 - 1839Yunan isyanı, Sırp isyanı, Msıır İsyanı
Yunan isyanı sırasında Navarinde Osmanlı donanması yakıldı
Abdulmecid 1839 - 1861Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı, Kırım Savaşı ve Paris Anlaşması 1853-56
Abdulmecid 1839 - 1861Jandarma Teşkilatı Kuruldu
İlk kağıt para
Şirketi hayriye - Deniz işletmesi
Dar-ul Fünun - ilk üniversite
İlk demir yolu - izmit-istanbul
Dar-ul Muallim - Erkek öğretmen okulu
Arazi kanunnamesi
ilk dış borç
Tanzimat Fermanı 1839Herkese eşitlik, can mal ırz saygı duyulcak
Azınlıklarda askerlik yapacak - ıslahat fermanı ile bedelli oldu
batılıların iç işlerine karışmasını engellemek ve desteklerini almak için ilan edildi
Yargı Vergi Askerlik Mülkiyet Alanındadır
Islahat Fermanı 1856Gayrimüslimlere Askerlik Devlet memurluğu küçük düşürücü sözlere yasal güvnce sağlanmıştır
şirket ve banka açma hakkı verildi
Cizye ve iltizam kaldırıldı
Kırım Savaşı ve Paris Anlaşması 1853 -56Osmanlı donanması Ruslar Tarafından Yakıldı
Osmanlı Avrupa devleti sayılacak
Islahat fermanı yayınlanacak
Osmanlı ingiltereden ilk kez borç aldı
Abdulaziz 1861 - 1876Süveyş Kanalı
Yurtdışına çıkan ilk padişah
Yeniliklere karşı olduğu için tahttan indirile ilk padişah
Mecelle hazırlandı
Şuray-i Devlet(Danıştay) kuruldu
II. Abdulhamit 1876 - 1909Hafiyelik - MİT
Ziraat Bankası
Mecelle uygulamaya kondu
Hamidiye alayları - Ermenilere karşı
Osmanlı İtibari Milli Bankası kuruldu.
II. Abdulhamit 1876 - 1909I.Meşrutiyet, II.Meşrutiyet
I.Meşrutiyet - Kanuni esasiI. Meşrutiyet tersane konferansı toplandığı gün ilan edildi amaç konferanstan olumlu sonuç çıkarmaktı
77-78(93 Harbi) Osmanlı-rus savaşı
Balkanlardan Anadoluya ilk kez göç oldu
Ayestefanos ve Berlin anlaşması imzalandı
Duyunu umumiye 1881 de kuruldu
II.Meşrutiyet 1908Padişah bir yasayı 2 defa rededemez
Padişahın meclisi açma kapama yetkisi kaldırıldı
ilk siyasi partiler II. meşrutiyet ile kuruldu
memorize

Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi

Question Answer
Amasya Genelgesiİstanbul hükümeti görevini yapmıyor (ilk kez)
Temsil heyeti kurulmalı(ilk kez gündemde)
Sivasta milli kongre toplamak ve milli cemiyetler birleştirmek amacı
Erzurum KongresiM. Kemal Başkan
Manda ve Himaye kabul edilemez (ilk kez)
Milli sınırlardan(ilk kez)
İstanbul hükümeti görevini yapmazsa geçici hükümet kurulacak(ilk kez)
Mebusan meclisinin toplanması çağrısı (ilk kez)
Temsilciler heyeti kuruldu
temsilciler kurulu d.anadoluyu temsil eder
azınlıklara ayrıcalık tanınamaz (ilk kez)
Misaki milliye temel oluşturdu
Sivas KongresiManda ve himaye son ve kesin olarak red edildi
Mebusan Meclisi toplanmalı
Temsil kurulu yetkisi genişletildi ve tüm yurdu temsil eder olarak güncellendi
Azınlıklara ayrıcalık tanınamaz
yürütme yetkisini kullanarak ali fuat paşayı batı cephesine atadı
misaki milliye temel oluşturdu
Misaki milli kararlarıKapütülasyonlar
Araplar
Boğazlar, Borçlar
Sınırlar
Azınlıklar
Referandum
Ulusal Mücadeleyi Destekleyen Gazetelerİrade-i Milliye
Hakimiyet-i Milliye
Anadolu Ajansı
Yenigün
Öğüt
Albayrak
Açıksöz
Ceride-i Resmiye
Ulusal Mücadeleye Karşıt Olan GazetelerAlemdar
Peyam-ı Sabah
Türkçe İstanbul
Aydede
Ümit
Yeni Dünya
Zincirbent
Güleryüz
Zafer
Şarkın sesi
1.TBMM de Bulunan Siyasi gruplarİstiklal grubu
Tesanüt grubu
Halk zümresi Grubu
İttihat grubu
Islahat ve Yeşil Ordu Grubu
Müdafa-i Hukuk Grubu
1.TBMM De Çıkan İlk YasalarAğnam vergisi(Hayvan)
Hıyaneti Vataniye Kanunu(Ayaklanmalar)
Firariler kanunu ve İstiklal mahk.
Nisab-i Müzakere kanunu(Ara seçimlere ve mebusluk sorunlarına açıklık getirmek amacıyla)
memorize

Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi Sorular

Question Answer
Temsil kurulu ne zaman ankaraya geldiAmasya görüşmelerinden sonra - 27 aralık 1919
Temsil Kurulu neden ankaraya geldiMebusan meclisi çalışmalarını yakından izlemek
İstanbula ve cephelere yakın olması
Haberleşme ve ulaşım olanaklarının gelişmiş olması
Meclisi Mebusanda Müdafa-i Hukuk grubunun kurulmasını isteme amacıVatanın bütünlüğü ile ilgili karar almak ve Sivas kongresinde alınan kararları onaylatmak
Sivas Kongresinin ilk siyasi başarısıDamat ferit hükümetinin istifa etmesi
Damat Ferit hükümeti tekrar ne zaman kurulduMebusan meclisi dağıtılması sırasında yeniden kuruldu. Kuvayi milliye başarıları sonucu tekrar istifa etti ve Tevfik Paşa Hükümeti kuruldu
Mebusan meclisi dağıtılması ne zaman olduÖnce isanbul resmen işgal edildi sonra mebusan meclisi dağıtıldı
M.Kemal Ne zaman MV seçildiAmasya görüşmelerinde seçimlerin yenilenmesi kararı ile Erzurumdan MV seçildi
M.Kemal 2. Defa ne zaman MV SeçildiMeclis Ankaraya taşındıktan sonra Ankara MV Seçildi
Düzenli Ordu Nezaman KurulduKasım 1920 de kuruldu Batı cephesi çok geniş olduğundan ikiye ayrıldı
Kuzey cepheye Albay İsmet Güneye Albay Refet Atandı
İstiklal MahkemeleriTbmm Ayaklanmalar sonucu kuruldu
1. İnönü savaşı sırasında kaldırıldı
Tekalifi Milliye emirleri sırasında tekrar kuruldu
Şeyh sait isyanından sonra kuruldu 3. dönem olarak
2.İnönü savaşı sonucuİtalyanlar terketmeye başlad
Fransızların barış isteği reddedildi
Batı cephesi birleştirildi
Kütahya SavaşıFransa ve İtalya çekilmeyi durdurdu
Afyon Kütahya Eskişehir Yunanlılar aldı
Meclisin kayseriye taşınması gündeme geldi
İtalyanlar ne zaman çekildiSakarya savaşı sonucu tamamen çekildiler
İtilaf Devletlerinin AnlaşmazlıklarıParis barış Konferansı ile ayrılık gerçekleşti
Londra Konferansı ile Görüş ayrılığı netleşti
Aralarındaki siyasi birlik sakarya savaşı ile son bulmuştur
memorize

Recent badges