Create
Learn
Share

Tarih Milli Mücadele Önemli Notlar

rename
fatihhsoylemez's version from 2016-01-02 12:05

Section

Son Osmanlı Mebusan Meclisinde "Misak-ı Milli" kararının alınmasını sağlayan milli mücadele taraftarı grubun adı nedir?
CEVAP: Felah-ı Vatan Grubu
İstanbul Hükümeti tarafından kurulan ve Anadoludaki Kuva-i Milliye hareketini sadece askeri anlamda değil,siyasi anlamda da engellemeye çalışan Müşir Zeki Paşa’nın emrindeki müfettişliğin adı nedir?
CEVAP: Anadolu Fevkalade Müfettişliği
Mustafa Kemal’in hazırladığı ve ilk defa İstanbul hükümetini karşısına aldığı rapor nedir?
CEVAP: Samsun Raporu
Doğu Anadolu da bir Ermeni Devletinin kurulamayacağını ortaya koyan belge nedir?
CEVAP: General Harbor Raporu
Milli mücadelede, Misak-ı Milli’yi tanıyan ilk Müslüman ülke hangisidir?
CEVAP: Afganistan
Milli mücadelede, Misak-ı Milli’yi tanıyan ilk Avrupa Devleti hangisidir?
CEVAP: SSCB
Kurtuluş Savaşı süresinde Türkiye’ye elçi gönderen Devlet hangisidir?
CEVAP: SSCB
Kurtuluş Savaşı süresinde kapitülasyonların kaldırılmasını kabul eden ilk Avrupa Devleti hangisidir?
EVAP: SSCB
Milli Mücadele döneminde Türkiye’nin bir devlet olarak isminin geçtiği ilk antlaşma hangisidir?
CEVAP: Gümrü Anlaşması
Milli mücadelenin muharebeler döneminde Misak-ı Milli’yi tanıyan ilk bağımsız devlet hangisidir?
CEVAP: Ermenistan
Muharebeler Döneminde ilk defa Misak-ı Milliyi kabul eden ve Sevr’i reddeden İtilaf Devleti hangisidir?
CEVAP: Fransa
Düzenli ordunun kazanmış olduğu ilk askeri başarı hangi devlete karşıdır?
CEVAP: Yunanistan
I. TBMM’nin yaptığı ilk ve tek inkilap nedir?
CEVAP: Saltanatın Kaldırılması
Milli mücadelenin muharebeler döneminde "Paris Mukarreratı" olarak sunulan ateşkes önerisi hangi savaştan sonra teklif edilmiştir?
CEVAP: Sakarya Savaşı
Türk ordusunun son savunma savaşı hangisidir?
CEVAP: Sakarya Savaşı
Milli Mücadelenin muharebeler döneminde kaybedilen ilk ve tek savaş nedir?
CEVAP: Eskişehir-Kütahya Savaşı
Yunanlıların düzenli orduyu henüz toparlanma aşamasındayken yok etmek için başlattığı savaş nedir?
CEVAP: I. İnönü
Lozan Barış Anlaşmasından sonra sınırlarımıza katılan tek yer neresidir?
CEVAP: Hatay
Sevr Barış Anlaşması hangi savaştan sonra biraz daha yumuşatılarak TBMM’ye kabul ettirilmek istenmiştir?
CEVAP: I. İnönü
Hangi gelişmeyle Hatay ve İskenderun’da özerk bir yönetim oluşturulması kararlaştırılmştır?
CEVAP: Ankara Anlaşması
Hangi gelişmeden sonra Fransızlar,Ankara Anlaşmasını imzalamıştır?
CEVAP: Sakarya Savaşı
Hangi anlaşmanın hukuki geçerliliği yoktur?
CEVAP: Sevr Barış Antlaşması
Misak-ı Milliden verilen ilk taviz neresidir?
CEVAP: Batum
Misak-ı Milliyeden ilk taviz verilen antlaşma nedir?
CEVAP: Moskova Antlaşması
Hangi antlaşma ile Batum Gürcistan’a bırakılmıştır?
CEVAP: Moskova Antlaşması
Türkiye’nin doğu sınırının kesinleştiği antlaşma nedir?
CEVAP: Kars Anlaşması
Anadoluyu boşaltan ilk itilaf devleti hangisidir?
CEVAP: İtalya
TBMM içerisinden, Mustafa Kemal ve arkadaşlarının olşturduğu ve I. Grup olarak anılan milli mücadelenin lider kadrosu hangi oluşuma dayanmaktadır?
CEVAP: Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetine
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde kurulan ilk siyasi parti hangisidir?
CEVAP: (Cumhuriyet) Halk Fırkası
Cumhuriyet tarihin ilk muhalefet partisi hangisidir?
CEVAP: Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
5 Eylül 1945′te Nuri Demirağ tarafından çok partili düzene geçişin ilk partisi nedir?
CEVAP: Milli Kalkınma Partisi
19 Temmuz 1948 yılında Fevzi Çakmak’ın önderliğinde kurulan siyasi partinin adı nedir?
CEVAP: Millet Partisi
Türkiye tarihinde en çok oyu alan parti ve seçim tarihi nedir?
CEVAP: 1965 seçimleri Adalet Partisi %53
Hangi olay birinci çok partili hayata geçiş denemesinin başarısızlıkla sonuçlanmasına neden olmuştur?
CEVAP: Şeyh Sait İsyanı
I. Beş Yıllık Kalkınma Planı hangi tarihler arasında uygulanmıştır?
CEVAP: 1934-1939
Hangi olay ile Türk Tarihinde ilk defa okuma-yazma seferberliği başlamıştır?
CEVAP: Millet Mekteplerinin Açılışı
Türk Hükümeti Mustafa Kemel döneminden yabancı okullar konusunda en çok hangi devletle sorun yaşamıştır?
CEVAP: Fransa
Musul sorunun Misak-ı Milliye uygun olarak çözülememesinin neden nedir?
CEVAP: Şeyh Sait İsyanı
1938′de hazırlanan II. Beş yıllık Kalkınma Plan’nın uygulanamamasının temel nedeni nedir?
CEVAP: II. Dünya Savaşı’nın çıkması
Atatürk İlkeleri kaç tarihinde anayasaya girmiştir?
CEVAP: 1937
"Devletin dini İslam’dır" maddesi anayasadan hangi tarihte kaldırılmıştır?
CEVAP: 10 Nisan 1928
İlköğretim zorunluluğu,devletin izni olmadan okulların açılamayacağı,eğitim sisteminin ana hatlarıyla belirlenmesi neyle sağlanmıştır?
CEVAP: Maarif Teşkilatı Kanunu
Kadınlara seçme-seçilme hakkının verilmesi Atatürk’ün hangi iki ilkesiyle alakalıdır?
CEVAP: Halkcılık—Cumhuriyetcilik
Kadına verilen ilk siyasi hak nedir?
CEVAP: Belediye başkanı olabilme
Türk kadının en son elde ettiği siyasi hak nedir?
CEVAP: Milletvekili Seçilme
Kadınlara milletvekili olma hakkı kaç yılında verildi?
CEVAP: 1934
Osmanlı Devletinde saltanatın kaldırılmasından sonra görev yapan son halife kimdir?
CEVAP: Abdülmecid Efendi
"Hatay ve İskenderun da özerk bir yönetim kurulacaktır ve resmi dillleri Türkçe olacaktır" ibaresi hangi anlaşmada geçmektedir?
CEVAP: Ankara Antlaşması
Türk-Yunan ilişkilerini 1954 yılında bozan olay nedir?
CEVAP: Kıbrıs Sorunu
Başta ABD olamak üzere Avrupalı devletlerinde birleşerek imzaladıkları ve savaşın lanetlenmesi olarak özetledikleri olay nedir?
CEVAP: Kellog Paktı
TC İnkılap Tarihinde İlkler
-Mustafa Kemal’in askeri kimliğiyle ilk kez ortaya çıktığı olay 31 Mart Olayı’dır.
-Mustafa Kemal’in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı’dır.
-Mustafa Kemal’in I. Dünya Savaşı’nda son görevi Suriye’de Yıldırım Orduları Grup Kumandanlığı’dır.
-Mondros Ateşkes Anlaşması sonrası ilk işgal edilen toprağımız Musul’dur.
-Kurtuluş Savaşı’nda en uzun süre işgal altında kalan şehrimiz İstanbul’dur.
-Kurtuluş Savaşı’nda yayınlanan ilk genelge Havza Genelgesi’dir.
Kurtuluş Savaşı’na genel çağrı Amasya Genelgesi’nde yapılmıştır.
-Temsil Heyeti’nin oluşturulma fikri ilk kez Amasya Genelgesi’nde ortaya atılmıştır.
-Mustafa Kemal’in istifa ettikten sonra sivil olarak katıldığı ilk olay Erzurum Kongresi’dir.
-Tank, denizaltı, uçak, kimyasal ve biyolojik silahlar ilk kez I. Dünya Savaşı’nda kullanılmıştır.
-Kurtuluş Savaşı’nda ilk silahlı direniş Güneyde Dörtyol’da başlamıştır.
-Kurtuluş Savaşı’nda ilk Kuvva-i Milliye İzmir’in işgali sonrası Batı Anadolu’da kurulmuştur.
-Yunan işgal güçlerine ilk kurşunu Hukuk-u Beşer Gazetesi baş yazarı Hasan Tahsin (Osman Recep Nevres) sıkmıştır.
-Kurtuluş Savaşı’nda Türk tarafının haklı olduğunu ortaya koyan ilk uluslararası belge Amiral Bristol Raporu’dur.
-Kurtuluş Savaşı’nda cumhuriyet rejiminden ilk bahseden cemiyet Trakya ve Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti olmuştur.
-Kuvva-i Milliye tabirini ilk kullanan cemiyet Milli Kongre Cemiyeti’dir.
-Kurtuluş Savaşı’nın amaç, gerekçe ve yöntemini ilk kez ortaya koyan belge Amasya Genelgesi’dir.
-Ulusal sınırlardan ilk kez Erzurum Kongresinde bahsedilmiştir.
-Manda ve Himaye fikri ilk kez Erzurum Kongresi’nde, bir daha gündeme gelmemek üzere kesin olarak Sivas Kongresi’nde reddedilmiştir.
-Kurtuluş Savaşı’nda Mebusan Meclisi’nin açtırılma kararı ilk kez Erzurum Kongresi’nde alınmıştır.
-Temsil Heyeti ilk kez Erzurum Kongresi’nde bölgesel yetkilerle oluşturulmuştur.
-Batı Cephesi’nin oluşmasını sağlayan Balıkesir ve Alaşehir Kongreleridir.
-Kurtuluş Savaşı’nda her açıdan tek milli kongre Sivas Kongresi’dir.
-Kurtuluş Savaşı’nda Mustafa Kemal’e karşı ilk muhalefet ve ilk görüş ayrılıkları Sivas Kongresi’nde oluşmuştur.
-Temsil Heyeti hükümet gibi hareket ederek yürütme yetkisini ilk kez Sivas Kongresi’nde Ali Fuat (Cebesoy) Paşa’yı Batı Anadolu Kuvva-i Milliye Grup Kumandanlığı’na atayarak kullanmıştır.
-İstanbul Hükümeti Temsil Heyeti’ni resmi ve hukuki olarak ilk kez Amasya Görüşmeleri’nde tanımıştır.
-Milli mücadelede boğazlarla ilgili ilk karar Misak-ı Milli’de alınmıştır.
-Kapitülasyonlar ilk kez Misak-ı Milli’de reddedilmiştir.
-I. TBMM’nin ilk başkanı Mustafa Kemal’dir.
-I. TBMM’nin çıkardığı ilk kanun Ağnam Vergisi’nin dört katına çıkarılmasına dair kanundur.
-Yeni Türk Devleti’nin ilk anayasası 20 Ocak 1921’de çıkarılan Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’dur.
-TBMM’ye karşı çıkan isyanlardan en uzun süreni Pontus Rum İsyanı’dır (1919-1923).
-İstiklal Mahkemeleri ilk kez 11 Eylül 1921’de meclise karşı çıkan isyanları bastırmak amacıyla kurulmuştur.
-TBMM’yi ilk tanıyan devlet 3 Aralık 1920 Gümrü Anlaşması ile Ermenistan’dır.
-Türkiye Devleti ifadesi ilk kez Gümrü Anlaşması’nda kullanılmıştır.
-TBMM tarafından kurulan düzenli ordunun ilk askeri zaferi I. İnönü Savaşı’dır.
-TBMM’yi ilk tanıyan Müslüman devlet 1 Mart 1921 Ankara Anlaşması ile Afganistan’dır.
-TBMM’yi ilk tanıyan büyük devlet 16 Mart 1921 Moskova Anlaşması ile Sovyet Rusya’dır.
-TBMM’yi ilk tanıyan İtilaf Devleti 20 Ekim 1921 Ankara Anlaşması ile Fransa’dır.
-Misak-ı Milli’den verilen ilk taviz Moskova Anlaşması ile Batum’dur.
-İtilaf Devletlerinin I. TBMM’yi ilk kez hukuken ve resmen tanıdığı olay Londra Konferansı’dır.
-Kurtuluş Savaşı’nda düzenli ordunun ilk ve tek yenilgisi Kütahya-Eskişehir Savaşı’dır.
-Mustafa Kemal’in başkomutan olarak çıkardığı ilk yasa Tekalif-i Milliye Emirleridir.
-Mustafa Kemal’in başkomutan olarak yönettiği ilk savaş Sakarya Meydan Muharebesi’dir.
-Osmanlı Devleti’nin hukuken yok sayıldığı olay Mudanya Mütarekesi’dir.
-Kurtuluş Savaşı’nın silahlı mücadele dönemini bitirip siyasal mücadele dönemini başlatan olay Mudanya Mütarekesi’dir.
-Lozan Barış Anlaşması’nda çizilemeyen tek sınırımız Musul meselesi yüzünden Irak sınırıdır.
-Cumhuriyetin ilanı ile aşılan sorunlar devlet başkanı, devletin adı, devletin rejimi ve hükümet sistemi sorunlarıdır.
-Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal (Atatürk), ilk başbakanı İsmet (İnönü) ve ilk meclis başkanı Ali Fethi (Okyar) Beylerdir.
-Yeni Türk Devleti’nde kurulan ilk siyasal parti Mustafa Kemal tarafından 9 Eylül 1923’te kurulan Halk Fırkası’dır.
-Cumhuriyetin ilanından sonra kurulan ilk siyasal parti (aynı zamanda ilk muhalefet partisi) 17 Kasım 1924’te Kazım (Karabekir) tarafından kurulan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’dır.
-Cumhuriyet rejimini yıkmaya yönelik ilk gerici ayaklanma 13 Şubat 1925’te Diyarbakır’da başlayan Şeyh Sait Ayaklanması’dır.
-Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci muhalefet partisi 12 Ağustos 1930’da Ali Fethi (Okyar) tarafından kurulan Serbest Cumhuriyet Fırkası’dır.
-Türkiye Cumhuriyet’inde kurulan ilk özel banka Türkiye İş Bankası’dır (1924).
-Misak-ı Milli’den daha önce verilmiş tavizlerden ilk geri alınan 1936 Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile Boğazlar, ikinci olarak geri alınan 1939’da Hatay’dır.