Create
Learn
Share

Tarih Milli Mücadele Önemli Notlar 1

rename
fatihhsoylemez's version from 2016-01-02 12:07

Section

1. Milli mücadelenin başlaması için atılan ilk adım Havza genelgesi’dir.(28 mayıs 1919)
2. Havza Genelgesi halkı işgallere karşı protesto etmeye çağıran ilk belgedir
3. Milli irade kavramı ilk defa Amasya Genelgesi’nde ortaya atılmıştır
4. Vatanın kurtuluşu için ortak hareket edileceği ilk defa Amasya Genelgesinde açıklanmıştır
5. Kurtuluş savaşının Amaç Gerekçe ve Yönetimi ilk defa Amasya genelgesinde açıklanmıştır
6. Rejimin değişeceğini belirten ilk karar Amasya Genelgesi’nde yer almıştır
7. Osmanlı Hükümetinin sorumluluğunu yerine getiremediği ilk kez Amasya Genelgesi’nde açıklanmıştır
8. Amasya Genelgesi Mustafa Kemal’in yayınladığı ilk ihtilal bildirgesidir.
9. İstanbul hükümetine karşı çıkmayı amaçlayan ilk belge Amasya Genelgesidir.
10. Mustafa Kemal Amasya genelgesinden sonra 7-8 Temmuz 1919 tarihinde çok sevdiği askerlik mesleğinden ayrılmıştır.
11. Mustafa Kemal’in başkanlığını yaptığı ilk siyasi oluşum Temsil Heyeti’dir (Erzurum Kongresinde)
12. Manda ve Himaye’nin reddi ile milli egemenliğin koşulsuz gerçekleşeceği ilk defa Erzurum Kongresi ile duyurulmuştur (23 Temmuz 5 Ağustos 1919)
13. Sivas Kongresinin toplanacağına ilk defa Amasya Genelgesinde karar verilmiştir
14. Amasya Genelgesinde alınan kararlar ilk defa Erzurum Kongresinde hayata geçirilmiştir
15. Misak-ı Milli sınırları ilk defa Sivas Kongresinde tüm yurttan gelen delegelerin katılımı ile kararlaştırılmıştır
16. Kurulacak olan ulusal iradeye dayalı yeni devletin temelleri ilk defa Erzurum Kongresinde atılmıştır
17. İstanbul Hükümetine alternatif bir hükümet ilk defa Erzurum Kongresinde oluşturulmuştur (Temsil Heyeti)
18. Vatanın bütününü ilgilendiren ilk kararlar Erzurum Kongresinde alınmıştır
19. Sivas Kongresi milli mücadele döneminde toplanan ilk ulusal kongredir .(4- 11 Eylül 1919)
20. Manda ve Himaye fikrinin tüm ulus tarafından reddi ilk defa Sivas Kongresinde gerçekleşmiştir
21. Damat Ferit Paşa Hükümetinin istifa etmesi Temsil heyetinin ilk siyasi başarısıdır.
22. Ulusal örgütlenme ilk defa Sivas Kongresinde gerçekleşmiştir
23. İstanbul hükümeti Anadolu’daki milli mücadele taraftarlarını ilk defa resmi olarak Amasya Görüşmelerinde tanımıştır
24. Yeni Türk Devletinin ilk meclisi 23 nisan 1923‘de Ankara’da açılmıştır
25. TBMM’nin ilk anayasası 20 Ocak 1921’de kabul edilen Teşkilat- ı Esasi’dir
26. İlk meclisin ve hükümetin başkanı Mustafa Kemal’dir.
27. İlk hükümetinin üyeleri TBMM arasından seçilmiştir
28. TBMM’ye karşı çıkan ayaklanmalara için alınan ilk önlem İhanet-i Vataniye yasasıdır
29. Güçler birliği ilkesi ilk defa I.TBMM’de uygulanmaya başlamıştır
30. Dünya savaşı sonunda İttifak devletleriyle imzalanan son antlaşma Sevr Antlaşmasıdır (1920)
31. Mustafa Kemal Paşa cumhuriyetin ilk kabinesini kurma görevini İsmet İnönü’ye verdi
32. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının 17 Kasım 1924 yılında kurulmasıyla ilk defa çok partili yaşama geçilmiştir
33. Temsil Heyeti TBMM açılıncaya kadar milli mücadeleyi yürüten tek kurumdur
34. Temsil Heyeti’nin ilk icraatı Ali Fuat Paşa’nın Anadolu Kuvayı Milliye komutanlığına atanmasıdır.
35. Sivas Kongresi sonrasında Damat Ferit Paşa Hükümetinin düşürülmesi Temsil Heyeti’nin kazandığı ilk siyasi başarıdır
36. Anadolu’daki milli mücadeleyi destekleyen uluslararası ilk siyasi belge Amiral Bristol raporudur
37. Kurtuluş savaşı sırasında milli sınırlardan ilk kez Erzurum Kongresi’nde söz edilmiştir
38. Manda ve himaye düşüncesinin reddedilmesi ilk defa Erzurum Kongresinde gerçekleşmiştir
39. Temsil Heyeti’nin faaliyetlerini ulusa duyurmak için gerçekleştirilen ilk icraat “İradeyi Milliye” gazetesidir
40. Kurtuluş mücadelesinin bölgesellikten çıkıp ulusallığa geçmesi ilk defa Erzurum Kongresi ile başlamıştır
41. Halk temsilcilerinin bir araya gelip kararlar almaya başladığı ilk kongre Erzurum Kongresidir.
42. TBMM’nin açılması ile İstanbul Hükümeti ilk kez doğrudan yok sayılmıştır
43. Milli egemenlik ilkesi ilk kez TBMM’nin açılması ile hayata geçirilmiştir
44. TBMM, Milli iradeye dayalı ilk meclistir
45. TBMM’nin çıkardığı ilk kanun Ağnam vergisidir
46. Boğazların uluslararası bir komisyon tarafından yönetilmeye başlanacağına ilk kez Wilson Prensiplerinde bahsedilmiştir .
47. Mustafa Kemal’in askerlik görevinden istifa edip sivil olarak milli mücadeleye başlaması Erzurum Kongresinden önce gerçekleşmiştir
48. Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışıyla ilk defa Milli Mücadele hareketi başlamıştır
49. Kuva-yı Milliye hareketini Batı Anadolu’da başlatan ilk cemiyet Reddi İlhak Cemiyetidir
50. Amasya Genelgesi ilk defa Erzurum kongresinde onaylanmıştır
51. TBMM’nin açılmasıyla İstanbul Hükümeti ilk kez doğrudan yok sayılmıştır
52. Milli mücadeleye yönelik ilk ayaklanma İngilizlerin güdümlü Anzavur Ayaklanmasıdır (1 Eylül 1919)
53. TBMM’nin topraklarını işgal eden düşmanlarına karşı açılan ilk cephe Doğu Cephesi’dir
54. Misak-ı Milli’yi gerçekleştirme yolunda TBMM’nin kazandığı ilk siyasi başarı Gümrü Barış Antlaşması’dır
55. TBMM’nin varlığını tanıyan ilk Müslüman devlet Afganistan’dır
56. TBMM’nin siyasi varlığını ilk tanıyan büyük devlet Sovyet Rusya’dır (Moskova Antlaşması )
57. TBMM’nin siyasi varlığını ilk tanıyan devlet Ermenistan’dır (Gümrü)
58. TBMM’nin siyasi gücünü tanıyan ilk İtilaf devleti Fransa’dır (Ankara)
59. Doğu sınırı ilk defa Kars Antlaşmasıyla günümüzdeki haline getirilmiştir
60. Milli mücadeleye saygı duyarak Anadolu’dan çekilen ilk devlet İtalya’dır (II. İnönü)
61. Mustafa Kemal’in başkomutan olarak katıldığı ilk savaş Sakarya Savaşıdır
62. Kütahya - Eskişehir savaşları Kurtuluş savaşında alınan ilk ve tek yenilgidir (24 Temmuz 1921)
63. TBMM ordularının katıldığı ilk taarruz savaşı başkomutanlık Meydan Muharebesidir
64. İtilaf devletleri milli mücadelenin başarıya ulaştığını ilk defa Lozan antlaşmasıyla kabul etmiştir
65. Kurtuluş savaşında ilk düzenli ordu batı cephesinde faaliyet göstermiştir.
66. Batı cephesinde düzenli ordunun kazandığı ilk askeri başları I.İnönü Zaferidir
67. Güneyde işgalcilere karşı en büyük direniş Fransız ve Ermenilere karşı olmuştur
68. İşgallere karşı tepki olarak düzenlenen ilk miting Adana Kozan’da gerçekleştirilmiştir
69. Yeni Türk Devleti kendi adını ilk kez Gümrü antlaşmasında “Türkiye” olarak belirtmiştir
70. Moskova Antlaşmasıyla Gürcistan’a bırakılan Batum, Misak’ıMilli’den verilen ilk tavizdir
71. Yeni Türk Devletinin ekonomik bağımsızlığını tanıyıp kapitülasyonlardan vazgeçen ilk devlet Sovyet Rusya’dır
72. Doğu sınırlanın kesin olarak çizildiği antlaşma Kars Antlaşmasıdır (13 ekim 1921)
73. Sakarya savaşı TBMM’nin yaptığı son savunma savaşıdır
74. Mustafa Kemal Paşa ordudaki görevinden istifa ettikten sonra askerlik görevine ilk defa Sakarya savaşı ile dönmüştür
75. Osmanlı Devleti’nin hukuken sona erdiren antlaşma Mudanya Ateşkes Antlaşmasıdır
76. Osmanlı Devleti’nin fiilen sona erdiren antlaşma Mondros Ateşkes Antlaşmasıdır
77. Kuva-y ı milliye yerine düzenli birliklerin gerekliliğini ispatlayan ilk savaş I. İnönü Savaşıdır
78. İtilaf devletlerinin TBMM’nin siyasi varlığını ilk kez kabul etmesi Londra Konferansı ile gerçekleşmiştir (21 Şubat-12 Mart 1921)
79. kurtuluş savaşı sırasında İtilaf devletlerinin ilk ve tek şartsız ateşkes teklifi Büyük Taarruz’dan sonradır (26 Ağustos - 18 Eylül 1922)
80. Milli mücadelenin haklılığı ilk kez Londra Konferansında kabul edilmiştir
81. Mudanya Ateşkes Antlaşması İsmet İnönü’nün ilk siyasi başarısıdır (1922)
82. Kurtuluş savaşının askeri safhası sona erip diplomatik safhasının başlaması Mudanya Ateşkes Antlaşması ile gerçekleşmiştir
83. Büyük Taarruz Savaşının kazanılması ile kurtuluş savaşının askeri safhası sona ermiştir.
84. Kurtuluş savaşında İstanbul’un TBMM kuvvetlerinin eline geçmesi ilk kez Mudanya Ateşkes Antlaşması ile gerçekleşmiştir
85. TBMM kurtuluş savaşı sırasında ilk dış yardımı Sovyet Rusya’dan almıştır
86. Kurtuluş Savaşı sırasında Türkiye ile Fransa arasındaki savaş hali 20 Ekim 1921 Ankara Antlaşması ile sona ermiştir
87. TBMM’nin kurtuluş savaşı sırasında gerçekleştirdiği ilk devrim saltanatın kaldırılmasıdır (1 Kasım 1922)
88. İtilaf devletlerin birlikte işgal ettikleri ilk Osmanlı toprağı Boğazlardır
89. İngilizlerin yalnız olarak işgal ettikleri ilk Osmanlı vilayeti Musul’dur
90. Temsil kurulu TBMM açılıncaya kadar kurtuluş mücadelesini yürüten tek organdır
91. Temsil heyetinin ilk icraatı Ali Fuat Paşa’yı Anadolu Kuvayı Milliye komutanlığına atanmasıdır
92. Türk halkının kurtuluş savaşına topyekün katılması ilk defa Tekalifi Milliye emirleri ile gerçekleşmiştir
93. Mudanya Ateşkes Antlaşması ile İstanbul hükümeti itilaf devletlerince ilk defa yok sayılmıştır
94. Lozan’da Türk delegasyonunun kesinlikle taviz vermediği konular Ermeni Meselesi ve Kapitülasyonlar’ dır
95. İlk düzenli Kuvayı milliye hareketi batı Anadolu’da (Ayvalık) Yunanlılara karşı başlatılmıştır
96. Mustafa Kemal Paşa’ya Mareşallik ve Gazilik unvanları Sakarya Savaşından sonra verilmiştir
97. TBMM, Mudanya Ateşkes Antlaşması ile Doğu Trakya, İstanbul, Boğazlar bölgeleri savaşmadan ele geçirmiştir .
98. Osmanlı topraklarının I. Dünya Savaşında paylaşıldığı ilk gizli antlaşma SykesPicot Antlaşması’dır
99. Osmanlı Devleti’nden ayrılarak bağımsızlığını kazanan son Balkan devleti Arnavutluk’tur (1913)