Create
Learn
Share

Suuji

rename
xikocoju's version from 2016-03-12 19:35

Section 1

Question Answer
OneIchi
TwoNi
ThreeSan
FourYon/shi/yo
FiveGo
SixRoku
SevenNana/shichi
EightHachi
NineKyuu/ku
TenJuu
ElevenJuuichi
TwentyNijuu
Twenty-oneNijuuichi
ThirtySanjuu
FourtyYonjuu
FiftyGojuu
SixtyRokujuu
SeventyNanajuu
EightyHachijuu
NinetyKyuujuu
HundredHyaku
memorize

Section 2