Create
Learn
Share

Stuff for the test

rename
hocayodi's version from 2017-01-11 17:35

Section 1

Question Answer
נשוא מורחבחזר והדגיש", "מרבה לפטפט". ביטוי-הגיעג לעמק השווה"
נושא סתמי"פועל בגוף שלישי רבים, "סוכם על,הוחלת על
נשוא שמניהילד הוא גבוה" גבוה זה הנשוא-נשוא שהוא לא פועל"
חלק כוללהוספה, ברירה וניגוד-מטרה להדגיש
memorize

Section 2

Question Answer
לוואישם תואר, סמיכות,כמתים,כינוי שייכות, כינוי רמז
אוגד(הוא-היא-הם-הן\הינו-הינה-הינם-הינן\אין-אינו\הפך(ל)-נעשה(ל)-נהייה(ל
תמורההוספת מידע, בעיקר בשימוש של פסיקים
מושאמתייחסת לנשוא, באמצעות מילת יחס-"דני אכל את התפוח" את התפוח זה מושא
תיאוריםסיבס,מקום,תנאי,אופן,ויתור,זמן,מצב,תכלית-מטרה
memorize

Section 3

Question Answer
סיבהבגלל,מכיוון
מקוםלכיתה,לטיול
תנאיבתנאי,ללא,בלי
אופןהילדים, בבכי,בצעקות-לא בהתאם מספרי עם הנושא
ויתורלמרות
זמןאמתול,היום בצהריים,
מצבהילדים,בוכים-מתאים במספר
תכליתכדי
memorize

Recent badges