Create
Learn
Share

Sinem4

rename
syokbe2's version from 2017-10-19 21:17

Section

Question Answer
ERM nedir37 hafta sonrası erken membran rüptürü (amniyotik membran yırtılması)
PERM nedir37 hafta öncesi preterm membran rüptürü
Preterm ERM risk faktörleri intramniyotik enf., önceki PERM öyküsü, kısa serviks, 2 ve 3. trimesterda kanama, düşük BMI, düşük sosyoekonomik durum, sigara,ilaç kullanımı, assendal vajinal enfeksiyonlar, maternal askorbik asit/bakır/çinko düşüklüğü, uterin distansiyon (çoğul gebelik,polihidroamniyoz), amniyosentez/konizasyon/serklaj öyküsü, kordonun plasentaya marjinal girişi,karın ve uterusta künt travma
ERM yapan enfeksiyonlargenelde polimikrobiyal, b grup strep., n.gonore, bacteriodes, t.vaginalis, c.trachomatis, mikoplazma
Nitrazin kağıdı testi nedirEMR tanısı için kullanılan turnusol testi, vajinal sekresyonun bazik olması EMR tanısı koydurur
yanlış (+) nitrazin kağıdı testi yapan durumlarkan-semen-alkali antiseptikler-bakteriyal vajinozis
yanlış (-) nbitrazin kağıdı testi yapan durumlaruzamış membran rüptür zamanı, minimal rezidüel sıvı
ferning arborizasyon nedirvajinal akınıtının lam üstünde eğrelti otu manzarası yapmasıdır EMR'lerin yüzdfe 98'ini saptar.
yanlış (+) ferning arborizasyon yapan durumlarsemen-servikal mukus-kontaminasyon
üriner sistem anomalisi veya IUGR olmayan bebekte izole oligohidroamniyos gördün akla ilk ne gelir EMR
vajinal sekresyonda fetal fibronektin görmek ne demekEMR yada yakında EMR olacak
transabdominal boya enjeksiyonu nedirEMR saptamak için indigo karmin mavi boya amniyon içine yerleştirilir sonra vajinadan gelen sekresyon boyanıyor mu diye bakılır
EMR'nin maternal risklerikoryoamnioit, ablatio plasenta, operatif doğum, postpartum kanama, plasenta retansiyonu, endometrit
EMR'nin fetal riskleriprematüriteye bağlı riskler, NEK, intraventriküler kanama, serebral palsi, RDS, PDA, hipokalsemi, hipokalemi, hipoglisemi, termal instabilite, oligohidroamniyos, kord prolapsusu
Term EMR yönetimi 24 saat içinde doğum eylemi başlayacaktı, eğer malprezantasyon var sa ya da fetüs doğum eylemini tolere edemeyecek ise C/S yap, oksitosin ile indüklersen başarısız indüksiyondan dolayı C/S'ye dönmeden önce en az 12-18 saat bekle
geç preterm EMR hangi haftalar için kullanılır 34-36 haftalar arası
PERM yönetimi eğer enfeksiyon yoksa veya spontan doğum başlamaz ise bekle, belirgin ablasyo plasenta varsa doğurt. tokolitik kullanacaksan 48 saatten fazla kullanma ama unutma tokolitik koryoamniyoit riski arttırır. ayrıca GBS profilaksisi için ampisilin/amoksisilin+ eritromisin rejimi uygula
viabilite öncesi perm nedir24 hafta öncesi perm
viabilite öncesi PERM yönetimitokolitik önerilmiyor, kortikosteroid için uygun haftaları bekle hastayı bir süre hospitalize et.
umblikal kordun geç klemolenmesinin avantajlarıanemi nedeniyle transfüzyon ihtiyacını azaltır, nekrotizan enterokolit sıklığını azaltır, intraventriküler kanama riskini azaltır
kortikosteroid ne zaman uygulanmalı24-34 hafta arası preterm eylem riski taşıyan kadınlarda RDS, NEK, İVK riskini azaltmak için
PERM riski olan hastada kullanılan kortikosteroidler nelerbetametazon ve deksametazon
betametazon ilaç rejimi24 saat ara ile 12 mg im toplam 2 doz=24 mg
deksametazon ialç rejimi12 saat ara ile 6 mg im toplam 4 doz=24 mg
PERM'de kullanılan antibiyotiklerampisilin+eritromisin+amoksisilin
MgSO4 ne zaman neden verilir32 hafta altı nöroproteksiyon amcı ile verilir, serebral palsi riskini azaltır (PERM beklenmiyorsa yapma)
PERM öyküsü olan hasta yönetimi16-24 haftalardan itibaren profilaktif progesteron ver eğer 25 mm altı serviks var ise serklaj yap
tokoliz endikasyonlarıen az 30 sn süren 20 dakikada 4 uterin kontraksiyon yada saatte 8 kontraksiyon buna ek olarak serviks silinmesinin %80 ve dilatasyonun 2 cm üstü olması yada EMR olması
tokoliz kontraendikasyonlarıintrauterin fetal exitus, letal fetal anomali, güven vermeyen fetal durum, ağır IUGR, ağır preeklampsi, maternal hemoraji, korioamniyoit
tokoliz ilaçları nelercox inhibitörleri (indometasin), ca kanal blokörleri (nifedipin,nikardipin), MgSO4, beta adrenerjik reseptör agonistleri (ritodrin,terbutalin,salbutamol), oksitosin reseptör antagonistleri(atosiban), progesteron
24-32 hafta arası verebileceğin tokoliz ilaçlarıindometasin, nifedipin, MgSO4
32-34 hafta arası verebileceğin tokoliz ilaçlarınifedipin, betamimetik veya atosiban
arabin pesser ne zaman kullanılır34 hafta altı kısa serviks olgularında
prostoglandin sentetaz inhibitörleri ne zaman neden kullanılır32 hafta öncesi en fazla 48 saat EMR önlemek için
prostoglandin sentetaz inhibitörleri çalışma mekanizmasıprostoglandin düşürür, intrasellüler ca miktarı azalır, gap juncion yapımı azalır, düz kas kasılması azalır
prostoglandin sentetaz inhibitörlerin en önemli yan etkisiductus arteriosusu erken kapatır
önceden erken gebeliği olan anneye yaklaşım15-35 hafta arası 17P enjekte et eğer bebek çok erken gelirse akut tokoliz yap sonra 17P'ye devam et 17P tek başına tokoliz için kullanılmaz
NST'de variable ve geç deselerasyon gördün ne düşünüsünablatio plasenta, uteroplasental patoloji, kord basısı
biyofizik profilde neler puanlanırNST, fetüs hareketleri, fetüs tonusu, fetüs solunum hareketleri, amniyon sıvı miktarı (8 puan üstü normal)
biyofizik profilde solunumu yorumlama30 dk içinde 30 saniyeden uzun bir solunum hareketi
biyofizik profilde fetüs hareketi yorumlama30 dk içinde 3 ayrı ekstremite/vücut hareketi
biyofizik profilde fetal tonus yorumlama30 saniye içinde en az bir ekstansiyon/fleksiyon hareketi
biyofizik profilde amniyon sıvı yorumlamaAFI 5 cm üstü veya en derin cep 1 cm'den büyük
gebelikte en sık görülen komplikasyonhipertansiyon
ACOG sınıflandırması gestasyonel ht/ kronik ht/ kronik ht zemininde preklampsi veya eklampsi/ preeklampsi veya eklampsi
gebelikte HT risk fakötrleriparite, ekstrem yaşlar, yüksek BMI, çoğul gebelik, önceden HT öyküsü, eklampsi/preeklampsi öyküsü, düşük sosyoeknomik seviye, antifosfolipid sendrom, kronik böbrek hastalığı
gestasyonel ht negebeliğin 2. yarısı(diğer bilgi 3.trimester diyor) ortaya çıkan, proteinüri ve ödem olmayan HT
kronik HT ne20.gebelik haftasından önce 140/90 mmhg üstü basınç, en sık sebebi primer HT'dir. Preeklampsi görülme oranı yüzde 25'tir.
süperempoze preeklampsi ne20 hafta öncesi 140/90 üstü basınç, ani kan basıncı artışı, proteinüri, trombositopeni görülen durum
preeklampsi bulgularıHT, proteinüri, serebral fonksiyon bozukluğu (ödem,oksipital baş ağrısı,nöbet), karaciğer fonksiyon bozukluğu(enzimlerde yükselme, hemoliz, düşük trombosit sayısı), böbrek fonksiyon bozukluğu (kreatinin ve üre yükselmesi)
preeklampside en sık ölüm nedeniintraserebral kanama
preeklampsiyi 20. haftadan önce görürsen ne düşünürsünmolar gebelik
eklampsi nöbeti nasıltonik-klonik
immünolojik olaylar teorisi neanne ve fetüs farklı dokular anne antikorları fetüsü tanımamak için progesteron ve blokan antikor kullanır bunlar yoksa preeklampsi gelişir
aşırı vasküler reaktivite ve vazospazm teorisi neendotelde üretimi artan prostoskilin vazodilatasyonlar anjiotensin2'ye karşı duyarsızlaştırma yapar.gebede prostosiklin azaldığı için damar duvarı pressör maddelere daha duyarlı olur
yetersiz trofoblast invazyonu teorisi nespiral arterlerin müsküler tabakasında endovasküler trofoblast invazyonu az olur filan
preeklampsi teorileri nelerimmünolojik olaylar, aşırı vasküler akt. ve vazospazm, prostoglandin üretim yetersizliği, yetersiz trofoblast invazyonu, ROS ve NO azalması, endotelin-1 artması
preeklampsi erken tanısıböyle bi şey yok ama 2. trimesterda uterin arter dopplerinde uteroplasental hipoperfüzyon saptanması preeklampsi riskinin arttığını gösterir
preeklampsi profilaksisiyüksek protein düşük tuz içeren rejim, kalsiyum desteği, mg, çinko, antihipertansifler, düşük doz aspirin(2.trimesterden sonra), dispiridamol, heparin, vit E/C ile antioksidan tedavisi
preeklampsi tedavisitek tedavisi doğum eğer 37 hafta üstü ise bishop skoru yüksekse doğumu indükle, 37 hafta altıysa 40. haftaya kadar haftada 2 kere bishop skoru değerlendir
preeklampside doğum endikasyonlarıkan basıncı kontrolü sağlanamaması, annenin biyokimyasal/hematolojik değerlerinin hızla bozulması, eklampsi, fetal distress, şiddetli IUGR, DIC, ablastio plasenta, pulmoner ödem
preeklampsinin maternal komplikasyonlarıeklampsi konvülzyonları, intraserebral hemoraji, körlük, akut böbrek yetmeziliği, ablasyo plasenta, akut dissemine intravasküler koagülapati, HELLP sendromu, kalp yetmezliği ve pulmoner ödem, anne ölümü
preeklampside fetal komplikasyonlarablatio plasenta, preterm doğum, SGA fetüs
postpartum preeklampsi ne3-10. günlerde ortaya çıkan 6 ay kadar sürebilen basınç yüksekliği
eklampsi krizinin erken bulgularıbaş ağrısı, bulanık görme, fotofobi, irritabilite, geçici hafıza kaybı, epigastrik ağrı, bulantı, kusma
eklampsi yönetimi önce hava yolunu aç sonra asidoz ve hipoksiyi düzelt. konvülsyonları önlemek için profilaktif MgSO4 başla bulanık görme, refleks kaybı gibi magnezyumdan zehirlenme belirtileri başlar ise kalsiyum glukonat %10 1gr im uygula
magnezyum sülfat kan düzeyleri30 üstü kardiyak arrest, 15 üstü solunum depresyonu, 9 üstü flushing, refleks kaybı
HELLP sendromu neşiddetli preeklampsiyle birlikte artmış hemoliz, yüksek KC enzimleri, 100.000 altı trombosit ile karekterize hast. (proteinüri ve hipertansiyon minimaldir belirgin olmaybilir)
HELLP komplikasyonlarıpulmoner ödem, akut renal yetmezlik, dissemine intravasküler koagülasyon, ablasyo plasnta, kc yetmezliği, fetal iyilik halinin bozulması, fetal ve maternal ölüm
HELLP tedavi MgSO4+antihipertansif
gebelikte antihipertansif olarak verilen ilaç metildopa (postpartum dönemde devam eden HT'de bu ilaç verilmez)
mgso4 preeklampside neden veriliyorkriz geçirmesin diye nöromüsküler blok yapıyo çünkü
superfekundasyon ne demekbirden fazla ovumun aynı veya farklı koituslarda fertilize olması
monokaryonik plasentanın usg görüntüsüince şeffat plasentadan kolayca ayrılabilen septum= T sign
dikoryonik plasentanın usg görüntüsükalın septum var = lambda sign
dikaryonik diamniyotik koryonisite nedirilk 72 saatte blastomer safhasında bölünme, iki plasenta ve iki amniyon kesesi var
monokorynoik diamniyotik koryonisite nedir4-8. günler arası blastula safhasında bölünme oluyor tek plasenta ve tek koryon var 2 amniyon kesesi var
monokoryonik monoamniyotik koryonisite nedir8. gün sonrası bölünme var tek koryon tek plasente tek amniyon kesesi var
helim kuralı neçoğul gebelik insidansını belirler ikizler için şans 1/80, üçüzler için 1/6400 vs.
çoğul gebeliklerde en sık görülen komplikasyonerken doğum nedeni uterus aşırı distansiyonu
çoğul gebelik komplikasyonlarıerken doğum, HT, plasenta previa, antenatal ve intrapartum kanamalar, hiperemezis gravidum, EMR
çoğul gebeliklerde maternal komplikasyonlarhiperemezis gravidum, preterm doğum, PID riskinde artış, anemi ,vajinal kanama, preeklampsi, polihidroamniyoz, üriner sistem enfeksiyonları
çoğul gebeliklerde fetal komplikasyonlarabortus riskinde artış, prematürite, IUGR, konjenital anomaliler, ölü fetüs sendromu, malprezentasyon
en sık görülen yapışık ikiz tipleri sıralamatorakal > anterior abdomişnal duvar > kalça > iskiyum > baş
ikizden ikize transfüzyon sendromunda ne oluyobir bebek diğerine sürekli kan veriyor alıcada hidrops ve hiper ventilasyon vericide derin anemi gelişiyor bir kese polihidroamniyoz (8mmden büyük) diğer kese oligohidroamniyoz (2mmden küçük) oluyor
15 hafta altında İİTS nedirvanishing twin
15 hafta üstünde İİTS nedir FEtüs papyreus
İİTS'de kullanılan sınıflama yöntemiquintero
quintero sınıflandırması stage1: poli/oligo ve verici fetüsün mesane görünüyor stage2: vericinin mesane görünmez stage3: garip bişi anlamadım stage4: ikizlerden birnde hidrops stage5: ikizlerden biri ölmüş
ikiz doğumlarda normalden farklı durumlar nelerlatent faz daha kısa ama aktif doğum ve doğumun ikinci dönemi daha uzun
ikiz gebelikte nsd ne zaman yapılıriki bebkte verteks verteks ise ve 34 haftayı geçtiyse, fetal doppler normal ise
ikiz gebelikte cs ne zaman yapılır34 hafta altındaysa ilk gelen bebek nonverteks yada iki bebekte nonverteks pozisyondaysa
ikiz gebelikte bir bebekte ölümün diğerine etkileridistress, anormal prezentasyon, distozi
memorize