Create
Learn
Share

Sentencijos, next50

rename
carol5477's version from 2015-11-04 09:33

Section 1

Question Answer
51. Álea jacta estBurtų kauliukas mestas. Galutinai nuspręsta, pasiryžta
52. Áliis inserviéndo consúmorNykstu tarnaudamas kitiems
53. Amántes améntes. – Įsimylėjusieji – be galvos.
54. Amícus verus rara est avis. – Tikras draugas – retas paukštis.
55. A posterióri. Iš patirties.
56. A prióriIš anksto, nepatikrinus.
57. Aqua et panis est vita canis. – Vanduo ir duona yra šuniškas gyvenimas.
58. Áquila non captat muscas. – Erelis musių negaudo
59. Audiátur et áltera pars– Tebūnie išklausoma ir antra pusė.
60. Áurea mediócritas– Aukso vidurys.
memorize

Section 2

Question Answer
61. Aut bene, aut nihil. – Arba gerai, arba nieko.
62. Barba non facit philósophum. – Barzda filosofu nepadaro.
63. Salus populi (aegróti) supréma lex esto. Žmonių (ligonio) sveikata tebūnie aukščiausias įstatymas.
64. Bonum inítium est dimídium facti. Gera pradžia – pusė darbo.
65. Calámitas nulla sola. – Nelaimė viena nevaikšto.
66. Carpe diemSkink dieną, naudokis proga, negaišk laiko.
67. Carum, quod rarum.Brangu, kas reta.
68. Idem per idem– Tas pats per tą patį.
69. Imo péctoreIš visos širdies
70. Lex non scriptaNerašytas įstatymas
memorize

Section 3

Question Answer
71. Manus manum lavatRanka ranką plauna.
73. Nil novi sub sole.– Nieko nauja po saule.
72. Mea culpaMano kaltė.
74. Nolens volens. – Noromis nenoromis.
75. Nulla régula sine exceptióne. – Nėra taisyklės be išimties.
76. Médice, cura te ipsum. – Gydytojau, pats pasigydyk.
77. Post factum. – Po visa ko.
78. Pótius sero quam nunquamGeriau vėliau, negu niekad
79. Quod erat demonstrándum– Ką ir reikėjo įrodyti.
80. Quod licet Iovi, non licet bovi. Kas leidžiama Jupiteriui, neleidžiama jaučiui.
memorize

Section 4

Question Answer
81. Sapiénti sat! – Protingam užtenka, protingas supras
82. Sine me de me. – Be manęs apie mane.
83. Si vis amári, amaJei nori būti mylimas, mylėk
84. Natura sanat, medicus curat. Gamta gydo, medikas rūpinasi.
85. Summa summárumSumų suma, galutinis susumavimas
86. Témpora mutántur nos et mutámur in illis– Laikai keičiasi ir mes su jais keičiamės.
87. Tértium non daturTrečio neduodama, trečio kelio nėra.
88. Tot hómines, tot senténtiae– Kiek žmonių, tiek nuomonių
89. Ad líbitum– Pasirinktinai.
90. Cave canemSaugokis šuns!
memorize

Section 5

Question Answer
91. Citáto loco (c.l.). – Cituotoje vietoje.
92. Opus citatum (op. cit.) Cituotas veikalas
93. Ibidem (ibid.). Ten pat.
94. Corvus corvo óculos non éruit. Varnas varnui akių nekerta.
95. Credo. Aš tikiu (įsitikinimai, pažiūros
96. De mórtuis aut bene, aut nihil. Apie mirusius arba gerai, arba nieko.
97. Dixi et ánimam leváviPasakiau ir sielą nuraminau.
98. Ars longa, vita brevisMenas ilgaamžis, gyvenimas trumpas.
99. Simília simílibus curántur. Panašūs panašiais gydomi.
100. Contra natúram– Prieš prigimtį.
memorize

Recent badges