Create
Learn
Share

Sem B wk4 (Languages)

rename
nwestyn's version from 2016-03-10 21:36

Section 1

Question Answer
Yǔ yánLanguage
Zhōng wén/ Hàn yǔChinese Language
Yīng (wén/ yǔ)English Language
Fǎ (wén/ yǔ)French Language
Dé (wén/ yǔ)German Language
memorize

Section 2

Question Answer
pǔ tōng huà/ guó yǔMandarin
pīn yīnPinyin
hàn zìChinese characters
shēng diàoTones
memorize

Section 3

Question Answer
xué (xí)To study
dú shū/ kàn shūTo read
shuō huàTo speak
tīng lìListening ability
xiě zì/ xiě hàn zìTo write (characters)
memorize

Section 4

Question Answer
dà xuéUniversity
zhōng xuéSecondary School
xiǎo xuéPrimary School
wài yǔForeign Language
memorize

Section 5

Question Answer
yǔ fǎGrammar
kǒu yǔSpoken Language
fā yīnPronunciation
huìCan/ Able to
memorize

Section 6

Question Answer
shuǐ píngLevel
nán xuéDifficult to learn
zhēn liú lìReally fluent
bù cuòNot bad
bù tài hǎoNot very good
chà hěnVery lacking
memorize

Section 7

Question Answer
kànTo see/ look
tīngTo hear/ listen
dǒngTo understand
kàn dǒngI see and understand
kàn de dǒngI can understand
kàn bù dǒngI can't understand
tīng dǒngI hear and understand
tīng de dǒngI can understand
tīng bù dǒngI can't understand
memorize

Section 8

Question Answer
róng yìEasy
nánDifficult
bù jiǎn dānNot Simple
hái kěyǐStill Ok
qīng chuClear
memorize

Section 9

Question Answer
kuàiFast
mànSlow
gāoHigh/ Tall
Low
ǎiShort
zhǐOnly
memorize