Create
Learn
Share

Sem B wk3 (Directions)

rename
nwestyn's version from 2016-02-19 14:47

Section 1

Question Answer
dì tiě zhànSubway Station
huǒ chē zhànTrain Station
qì chē zhànBus Stop/ Station
lóuBuilding (multi-storey)
bàn gōng (shì)Office
wǒ de jiāMy House
memorize

Section 2

Question Answer
fàn diànHotel/ Restaurant
cān tīngRestaurant/ Dining area/ room
chāo shìSupermarket
shū diànBook store
memorize

Section 3

Question Answer
Gù gōngImperial palace
Ān dìng ménAnding gate
dòng wù yuánZoo
yuànPark
memorize

Section 4

Question Answer
Away from
yī zhíStraight on
wǎngTowards
zhuàn/ guǎiTo Turn
guòOver/ Across
qián miànAhead
chū ménGo out door
dì èrSecond
chū qùTo Exit
memorize

Section 5

Question Answer
zǒuTo Walk/ Get to
To Go
děngTo Wait for
zhànTo Stand
memorize

Section 6

Question Answer
qiáoBridge
dǎoIsland
jiēStreet/ Avenue
zhōng xīnCentre/ Heart
mǎ lùRoad/ Street
memorize

Section 7

Question Answer
zěn meHow
dōuAll
dào chùEverywhere
0.5 km
gōng lǐ1 km
memorize

Section 8

Question Answer
dòng wùAnimal
yào shiKey
chá bēiTeacup
bào gàoReport
memorize

Section 9

Question Answer
rán hòuAfter
yuǎnFar
dà gàiAbout/ Roughly
memorize

Section 10

Question Answer
zǒu dào tóuGo to the end of the road
wǎng (zuǒ/ yòu) guǎiTurn (left/ right)
qù Dé lìng de lùThe road that goes to Deling
wǎng qián zǒuWalk ahead
memorize

Recent badges